Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

thumbnail

Zaradenie projektu: OP Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód ITMS 2014 +: NFP304020D154

Vedúci partner CZ: ALKA Wildlife, o.p.s.

Hlavný cezhraničný partner SK: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Partner projektu CZ: Ekocentrum Trkmanka

Partner projektu SK: Národná zoologická záhrada Bojnice