Vízie do budúcna

Projekt zrealizovaný v roku 2017 z externých finančných zdrojov

Projekt s názvom „Prístrešok pre kŕmenie a oplotenie“ financovaný prostredníctvom poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, bol riešený v rámci oblasti: Ochrana prírody a krajiny, činnosť: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov. Dotácia vo výške 150 tis. Eur bola použitá na vybudovanie kvalitných chovateľských priestorových kapacít a materiálno-technického zázemia. Rozsah: prístrešky pre kŕmenie a oplotenie, imobilizačné pušky, váhy (tlakové, do 150 kg a do 30 kg), ohlávky, nerezové nádoby a prepravné bedne na kopytníky.

 

Pôvodný prístrešok pre kŕmenie                                                                  Nový prístrešok pre kŕmenie – realizácia v roku 2017

Nový prístrešok pre kŕmenie                                                          Materiálno-technické zázemie – nerezové nádoby.

Materiálno-technické zázemie – prepravné bedne                         Materiálno-technické zázemie – imobilizačná puška

Plánované rozvojové aktivity manažované ako projekty resp. žiadosti o externé finančné zdroje

Počas roka 2017 boli v súlade s nastolenou koncepciou rozvoja pripravované ďalšie podklady a žiadosti o finančné prostriedky z externých finančných zdrojov. V rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov v oblasti intervencie: Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia, boli pripravené a podané dve samostatné žiadosti na dva samostatné objekty. Nakoľko Národná zoologická záhrada Bojnice sídli v centre regiónu Horná Nitra (Trenčiansky samosprávny kraj, okres Prievidza, mesto Bojnice), ktorý historicky využíva fosílne neobnoviteľné palivá ako energetické zdroje a zoo ako štátna príspevková organizácia a verejná inštitúcia rešpektuje energetické stratégie a koncepcie ako aj potrebu spoločnosti znižovať energetickú náročnosť spoločnosti všetkými dostupnými prostriedkami. Realizácia opatrení v rámci projektov je navrhnutá tak aby energetická hospodárnosť budov bola komplexná, teda nie orientovaná len na realizáciou opatrení súvisiacich s vykurovacím obdobím, ale aby prevádzka bola celoročne optimalizovaná, vzhľadom na meniacu sa klímu (napr. kvalitná tepelná izolácia, znižovanie spotreby ohrevom teplej vody prostredníctvom obnoviteľných zdrojov a pod.). Obe budovy sú prístupné a slúžia pre širokú laickú a odbornú verejnosť. Prvý projekt s názvom „Administratívna budova (technicko hospodárska) Zoo Bojnice“ je pripravený na realizáciu uvedených opatrení vo výške cez. 170 tis. Eur a druhý projekt s názvom „Administratívno – edukačný objekt“  vo výške cez 1 mil. Eur.

Žiadosti o poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu boli pripravené na financovanie  v dvoch oblastiach. Projekt „Voliéra pre dravé vtáky“ v oblasti: Ochrana prírody a krajiny, činnosť: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov rieši dotáciu vo výške 200 tis. Eur. Aktivity sú zamerané na vybudovanie reprezentatívnych a kvalitných chovných priestorov pre chránené jedince čeľade Accipitridae. Druhý projekt s názvom „Tlačové a knižné materiály k problematike biodiverzity“ spracovaný z podkladov marketingu a propagácie, s výškou dotácie cez. 20 tis. Eur, rieši tému biodiverzity a sprístupnenie tejto problematiky prostredníctvom tlačových materiálov širokej verejnosti.

                         Ilustračný návrh voliéry pre dravé vtáky

Plánované rozvojové aktivity s reálnym finančným krytím

Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“, projekt s týmto názvom je financovaný z Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, (Prioritná os 2. Kvalitné životné prostredie. Zaradenie v programovej štruktúre: cieľ 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území). Národná zoologická záhrada Bojnice je jedným z partnerov významných ochranárskych a vzdelávacích organizácií zo Slovenska a z Českej republiky. Hlavným žiadateľom je spoločnosť ALKA Wildlife, o.p.s.(CZ) a ďalšími partnermi sú DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (SK) a Ekocentrum Trkmanka (CZ). Celkovým cieľom projektu je prispieť k záchrane sysľa pasienkového na vybranom území v Trenčianskom, Trnavskom a Juhomoravskom kraji a to realizáciou komplexného súboru aktivít: výskum, monitoring, realizácia opatrení na podporu druhu i jeho prostredia, osveta, naviazanie kontaktov, prenos skúseností. V areáli zoologickej záhrady bude vybudovaný nový expozičný a chovný priestor a pôvodné, nie celkom vhodne  umiestnené chovné priestory budú presunuté. Organizácia získa tiež nové technické a materiálne vybavenie pre budovanie tkanivovej banky biologických vzoriek, ktorá bude základom pre podporu a rozvoj výskumnej činnosti organizácie. Celková finančná čiastka určená pre zoologickú záhradu je cez 130 tis. Eur.


                         Aktuálne umiestnenie chovného priestoru

 

                         Ilustračné foto nového chovného priestoru – Jihočeská zoologická záhrada Hluboká nad Vltavou (CZ)

 

V rámci ďalšieho projektu s názvom „Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000) je zoologická záhrada partnerom Štátnej ochrany prírody SR.  Hlavným cieľom projektu je zachovanie priaznivého stavu medveďa hnedého a vlka dravého v alpskom bioregióne a zároveň dosiahnutie priaznivého stav u vlka dravého v panónskom bioregióne a rysa ostrovida na celom Slovensku, a to prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Národná zoologická záhrada Bojnice bude zabezpečovať aktivity v oblasti starostlivosti o medveďa hnedého a rysa ostrovida v podmienkach mimo ich prirodzeného stanovišťa („ex situ“) a naplánované je vybudovanie osobitných karanténnych (rehabilitačných) staníc pre tieto druhy v dostatočnej kvalite a kvantite. Súčasťou je samozrejme aj materiálno – technické dovybavenie a to všetko v celkovej sume cez 1,4 mil. Eur.

Karanténne (rehabilitačné priestory) pre medvede hnedé

Aktuálny sklad objemových krmív                                                               Ilustračné umiestnenie stavby chladiaceho boxu


Nový sklad veľkoobjemových krmív                                                                              Usporiadanie stavby chladiaceho boxu


Vstupný areál Národnej zoologickej záhrady Bojnice s návrhom riešenia objektu SO 01      Box na odpadové živočíšne tkanivá

Ďalšie plánované rozvojové aktivity

 

Pre naplnenie nastolených koncepčných zámerov a cieľov bolo v roku 2017 nevyhnutné dokončiť začaté a pripravovať nové podklady a materiály. Prioritne v  spolupráci s vedúcimi pracovníkmi z odboru výživy a záhradníctva, technicko prevádzkového a hlavným zoológom zoologického odboru boli prediskutované, zhromaždené a pripravené podklady pre vypracovanie viacerých auditov, posudkov, štúdií a v konečnom dôsledku projektových dokumentácií, bez ktorých nie je možné riešiť manažment projektov, tj. podávať žiadosti o externé finančné zdroje, vyberať dodávateľov alebo implementovať ich realizáciu v súlade so schváleným časovým a finančným harmonogramom pre každú aktivitu osobitne v kontexte všetkých aktivít a projektov ako celku.

Dokončené a aktualizované boli podklady a dokumentácia na rekonštrukciu centrálnej časti areálu nad aktuálnym pavilónom opíc kde je plánovaná „Prechodzia voliéra pre vodné vtáky“. (obr. E 1 )

Riešené boli podklady a návrhy na tieto nové rozvojové aktivity:

  • Komplexné riešenie ubikácie africkej fauny (nový pavilón slonov) vrátane exteriéru a priľahlého areálu. ( E 2 )
  • Budovanie nových chovných a expozičných priestorov v rámci aktivít zameraných na obnovu biotopov a populácie korytnačky močiarnej na Slovensku.
  • Aktivity zamerané na zvýšenie kvality a kapacity chovných priestorov pre drobné cicavce (napr. mačka divá, norok európsky, vydra riečna), chránenú avifuanu ako aj rekonštrukciu a dobudovanie aktuálny priestorov určených pre rehabilitáciu a chov jedincov zverených do opatery v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.
  • Aktivity zamerané na boj s klimatickými zmenami a zelené adaptačné opatrenia vhodné pre zoologickú záhradu.

Počas roku 2017 bola tiež pozornosť venovaná príprave viacerých štúdií, ktoré slúžia ako podklad pre diskusiu a hľadanie najoptimálnejšieho a najefektívnejšieho budúceho riešenia, ako napr. štúdia novej technicko – hospodárskej budovy (nové centrálne skladové priestory pre tovary a techniku), štúdia multifunkčného objektu pod kozorožcami vrátane reštauračných priestorov. (Obr. E 3)


obr. E1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. E1                                                                                                        obr. E2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               obr. E2                                                                                                      obr. E2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       obr. E2                                                                                                  obr. E2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     obr. E3                                                                                   obr. E3

 

 

 

Foto a text: Ing. Viera Madajová