Partnership

Home » Support us » Partnership

We cooperate with the following subjects:

Mesto Bojnice

Mesto Prievidza

Botanická záhrada SPU Nitra

Portál sdetmi.com

Slovenská agentúra životného prostredia

Štátna ochrana prírody SR a Správy slovenských jaskýň

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenské Banské múzeum v Banskej Štiavnici

Slovenský hydrometeorologický ústav

shmu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife

          CRAZY STEP

Múzeum vo Sv. Antole

          DE HEUS

Meridiana Bojnice resort

Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.

SVP š.p. Banská Štiavnica

VÚVH Bratislava

Centrum voľného času JUNIOR Bojnice