International cooperation

Home » We help » International cooperation

V ktorých prestížnych medzinárodných organizáciách združujúcich zoologické záhrady je Národná zoo Bojnice členom? Aký je aktuálny zoznam programových druhov?

Národná zoo Bojnice sa stala členom EUROLYNX

Vďaka svojim ochranárskym aktivitám sa Národná zoo Bojnice stala oficiálnym členom expertnej siete EUROLYNX (https://www.eurolynx.org/), ktorá sa zaoberá výskumom a ochranou rysa ostrovida v Európe. Vedeckej sieť EUROLYNX funguje na spolupráci expertov, vedeckých pracovníkov, výskumných ústavov a evironmentálnych inštitútov, ktorá je založená na výmene a zdieľaní vedomostí, skúseností a údajov týkajúcich sa najväčšej európskej mačkovitej šelmy. Jej cieľom je skúmať, zhromažďovať a vyhodnocovať údaje o biológii, ekológii, etológii, potravnej aktivite, rozšírení a stave rysa ostrovida (Lynx lynx).

 

Prečo je Národná zoo Bojnice členom EAZA?

Naša zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) od roku 1994. Spolu s nami je členom aj Zoo Bratislava. EAZA združuje všetky vyspelé zoologické záhrady v Európe, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na chov, záchranu a vystavovanie zvierat. Tiež dôležité a sledované sú ukazovatele o práci s verejnosťou, vzdelávacích programoch a iných osvetových činnostiach. Každý rok na jeseň býva pravidlom usporiadanie celoeurópskej konferencie EAZA, vždy v inej krajine, meste a s iným hlavným programom a kampaňou. Na každej takejto výročnej konferencii prebehne veľké množstvo plenárnych zasadnutí, odborných komisií, TAGov a stretnutí. EAZA pravidelne publikuje rôzne periodiká, udržiava webovskú stránku a sústavne komunikuje s členskými záhradami.

Národná zoo Bojnice je členom EEKMA

Keďže naša zoo chová ako jediná na Slovensku slony, je členom Európskej asociácie ošetrovateľov a manažerov chovu slonov. Členstvo nám zabezpečuje prísun aktuálnych informácií a spravodajov, ktoré mapujú najnovšie udalosti v chove týchto zvierat. Naši ošetrovatelia slonov, kurátori a veterinár tak môžu získavať najaktuálnejšie informácie z problematiky chovu slonov v ľudskej opatere.

Koho združuje UCSZOO a SAZZ?

Všetky zoologické záhrady bývalého Československa (19) sú dnes členmi Únie českých a slovenských zoologických záhrad. V rámci únie sa každoročne koná valné zhromaždenie (v r. 2003 sa uskutočnilo v Bojniciach), kde sa zídu riaditelia, zoológovia a iní pracovníci z jednotlivých zoo. Pravidelne vychádza Výročná správa UCSZOO prinášajúca komplexný prehľad o členských zoo a Ročenka UCSZOO s podrobnými súpismi všetkých chovaných zvierat. Počas roka sa koná viacero zasadnutí odborných komisií. SAZZ je Slovenská asociácia zoologických záhrad, ktorá združuje všetky štyri slovenské zoo.

 

Národná zoo Bojnice riadnym členom WAZA

Naša zoo bola ako jediná zo Slovenska prijatá za riadneho člena do najprestížnejšej asociácie svetových zoologických záhrad a akvárií (WAZA) v novembri 2003. Táto asociácia združuje okolo 200 elitných svetových zoo. K získaniu členstva v tejto spoločnosti je potrebné absolvovať prísne negociačné a prístupové rokovania. Predchodcom tejto spoločnosti bola IUDZG a neskôr WZO. Každoročne sa konajú konferencie WAZA, vždy na inom konci Zeme.

Národná zoo Bojnice pomáha v záchrane primátov v Afrike

Od roku 2007 je Národná zoo Bojnice riadnym členom združenia WAPCA (West African Primate Conservation Action). Toto zoskupenie koordinuje chov dvoch ohrozených druhov západoafrických primátov (mačiak Rolowayov a mangabej bielokrký). Kto chce byť členom, mal by chovať jedného z nich. Ide o kriticky ohrozené druhy, oba sú v zozname 25 najohrozenejších druhov primátov na tejto planéte. Členovia WAPCA musia finančne prispievať na záchranné projekty zamerané na tieto ohrozené druhy v Ghane a Pobreží Slonoviny. Tieto prostriedky sú použité na rozmanité účely, ako napr. výstavba a spravovanie rezervácie, platy strážcov, projekty angažovania miestneho obyvateľstva v ochrane prírody a pod..

EAZA včera a dnes

Naša zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) od roku 1994. Spolu s...