Home » Animals » Chochlačka vlnkovaná
Chochlačka vlnkovaná
Aythya affinis