VIDEO Sila aj um. Takto medvede testujú odpadkové koše

VIDEO Sila aj um. Takto medvede testujú odpadkové koše

Medvede hnedé z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach sa zúčastňujú pravdepodobne najdlhšieho testovania odpadkových košov a kontajnerov na svete. Kým bežne zvieratá testujú výdrž zariadení rádovo v hodinách, naše medvede majú koše k dispozícii aj niekoľko dní.

Takéto testovanie a jeho výsledky sú dôležité najmä pre vzťah medzi ľuďmi a medveďmi z voľnej prírody. „Oslovil nás pán Voronič z firmy, ktorá sa snaží vymyslieť systém, ktorý by bol jednoduchý na obsluhu pre turistov a zároveň ochrana toho kontajnera bude odolná voči medveďom,“ uviedla vedúca marketingového oddelenia Národnej zoologickej záhrady Bojnice Andrea Klasová.

Medvede hnedé z Nzoo Bojnice testujú kontajner. Zdroj: Nzoo Bojnice

Pre Maroša Voroniča z firmy Illegal Technologies, s. r. o., ktorá sa zaoberá aj vývojom špeciálnych prototypov odpadových nádob, je dôležité, aby sa takéto testovanie uskutočňovalo v kontrolovateľných podmienkach. „Nie všetky situácie je možné zachytiť v prírode alebo na uliciach, hoci sa dejú. Technicky to nie je možné,“ zdôvodnil Maroš Voronič, ktorý sa vývojom takýchto nádob na odpad zaoberá už od roku 2017.

Medvede hnedé testujú kontajner v Nzoo Bojnice. Zdroj: Nzoo Bojnice

Najdlhší test

Medvede z bojnickej zoo sa do testovania zapojili v roku 2022. „Myslím si, že momentálne testy, ktoré sa robia v bojnickej zoologickej záhrade sú jedni z najdlhších testov na svete.  Rádovo sa to totiž meria v hodinách a napríklad chodníkový kôš tu bol aj niekoľko mesiacov,“ povedal Maroš Voronič. Medvede hnedé z Národnej zoologickej záhrady tak testujú nádoby aj niekoľko dní. „Majú oveľa viac času na to, aby dokázali zdolať akúkoľvek konštrukciu a zábranu. Zatiaľ sa im to veľmi darí,“ skonštatovala Andrea Klasová. Ako „najšikovnejšie a najživšie“ ich opísal aj samotný Maroš Voronič, ktorý nádoby testoval aj na iných miestach. V jeho práci mu výsledky záťažových skúšok veľmi pomáhajú.

Medvede hnedé testujú kontajner. Zdroj: Nzoo Bojnice

Prečo je dôležité testovanie odpadových nádob?

Podľa zákona o odpadoch je potrebné, aby si 360 obcí na Slovensku zabezpečilo odpad pred prístupom medveďa hnedého. Zákon však nešpecifikuje formu zabezpečenia. Vývojárske firmy sa preto v tejto záležitosti obracajú aj na Zásahový tím pre medveďa hnedého. „Prioritou je, aby sa medveď nedostal do komunálneho odpadu. Preto je dôležité takéto testovanie. V praxi sa ukáže odolnosť kontajnera. Zaujímavým prvkom je aj sledovanie inteligencie medveďov,“ uviedol Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu medveďa hnedého.

Šťastný deň medveďov oslavujeme aj tento rok!

Šťastný deň medveďov oslavujeme aj tento rok!

Už piatykrát organizuje Poradná skupina pre taxóny medveďov EAZA Deň šťastných medveďov. Sviatok oslavujeme 10. mája. V originálnom znení ide o slovnú hračku.  Happy bears day (názov sviatku) totiž po vyslovení znie ako Happy birthday (všetko najlepšie k narodeninám).

Cieľom sviatku je zvýšiť povedomie o rozmanitosti druhov medveďov. V Národnej zoologickej záhrade Bojnice chováme momentálne medveďa hnedého. Mnohí návštevníci si však určite pamätajú, že kedysi u nás mohli vidieť aj medveďov bielych.

Edukačný panel Fakty o medveďovi hnedom. Zdroj: Nzoo Bojnice

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa pre zoologické záhrady (1. máj) sme pripravili pre našich fanúšikov súťaž. Zapojiť sa je možné v dňoch od 27. apríla 2023 do 1. mája 2023 do 10. hodiny na sociálnej sieti Instagram. Hrá sa o rodinné vstupenky a balíček reklamných predmetov od Nzoo Bojnice. Viac informácií nájdete na našom instagramovom profile. 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME – 27. 04. 2023 – 01. 05. 2023 do 10. hodiny

Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže je Národná zoologická záhrada, Zámok a okolie 6, 972 01  Bojnice, IČO: 00358011 (ďalej len „usporiadateľ súťaže“). Kontakt: silvia.vankova@zoobojnice.sk. Sprostredkovateľom súťaže je instagramový profil: @zoobojnice

Termín a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebieha na Instagrame v termíne od 27. 04. 2023 do 01. 05. 2023 do 10. hodiny. Zapojiť sa do súťaže je možné na profile @zoobojnice.

Výhra

 1. Výhrou v súťaži sú 3 x balíčky od Nzoo Bojnice. Každý balíček je rovnaký. Balíček obsahuje: 1 x rodinný vstup do Nzoo Bojnice, zápisník, kľúčenka, šnúrky do topánok, voňavá visačka do auta, fľaša

 

Súťažiaci

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s aktívnym Instagram profilom, ktorá splnila podmienky zapojenia sa do súťaže opísané v súťažnom poste. Súťažiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, musia mať zároveň odomknutý svoj Instagram profil, aby usporiadateľ súťaže mohol skontrolovať splnenie súťažných pravidiel, ktorými je podmienená výhra.
 2. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť s tým istým profilom aj viackrát, ak vždy splní súťažné podmienky.
 3. Zo súťaže sú vyradení a nesmú sa jej zúčastniť rodinní príslušníci, zamestnanci či osoby blízke usporiadateľovi súťaže.
 4. Usporiadateľ súťaže aj jej sprostredkovateľ majú právo zo súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

 

Žrebovanie a odovzdanie výhry 

 1. Usporiadateľ súťaže vo vopred stanovenom termíne 02.05. 2023 vyžrebuje z komentárov troch výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v časti „Výhra“. Žrebovanie sa uskutoční na profile @zoobojnice.
 2. Výhercovia súťaže po vyžrebovaní zašlú jej sprostredkovateľovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu miesta určeného na zaslanie výhry, telefónne číslo a e-mailovú adresu). V prípade, ak sa výherca neozve sprostredkovateľovi do 2 týždňov od vyžrebovania, výherca stráca na výhru nárok. Výhra bude výhercom zaslaná Slovenskou poštou, a. s.. V prípade dohody s usporiadateľom je možné si výhru prevziať aj osobne v Národnej zoologickej záhrade, Zámok a okolie 6, 972 01  Bojnice.

 

Spracovanie osobných údajov 

 1. Usporiadateľ týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Instagram účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži.
 2. Súťažiaci súhlasia s tým, že sprostredkovateľ súťaže zverejní na Instagrame prostredníctvom profilu @zoobojnice v rámci tejto súťaže meno výhercov, pod ktorými sú výhercovia registrovaní na Instagrame.

Iné ustanovenia

 1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Instagramom a sociálna sieť Instagram s ňou nemá žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že Instagram nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.
 2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť či predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok bude vhodným spôsobom zverejnená.
 3. Usporiadateľ ani sprostredkovateľ súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram.
 4. Usporiadateľ má právo vymazať komentár zverejnený pri súťažnom Instagram príspevku, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo také, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo by poškodzovali dobré meno usporiadateľa.
 5. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
Tembo je s nami už niekoľko mesiacov!

Tembo je s nami už niekoľko mesiacov!

Posledný novembrový deň bol pre Národnú zoologickú záhradu v Bojniciach významným dátumom. Do starostlivosti sme totiž získali samca slona afrického. Tembo je tak s nami už niekoľko mesiacov a patrí medzi obľúbencov návštevníkov. Boli sme sa preto pozrieť, ako si u nás zvykol.

Tembo – slon africký v Nzoo Bojnice. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Temba si zatiaľ ošetrovatelia chvália. „Všetko sa to dá zvládnuť. Aj čo sa týka cvičenia dobre spolupracuje,“ prezradil ošetrovateľ Martin Klopan. Na nového obyvateľa pavilónu slonov si pomaly zvykajú aj slonice Maja a Gula. V tejto súvislosti chceli niektorí návštevníci vedieť, prečo má Tembo oddelený vnútorný box. Dôvodom je zabezpečenie pokoja. „Aby mal Tembo aj Maja a Gula svoj pokoj a oddýchli si,“ vysvetlil ošetrovateľ.

Tembo – slon africký v Nzoo Bojnice. Zdroj: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

Tembo meria v kohútiku takmer tri metre a váži skoro 5 ton.  Denne zje približne 8 kg zeleniny a 90 kg sena. K tomu ešte dostáva tzv. ohryz teda konáre stromov.

Osud Temba je podobný ako v prípade našich dvoch sloníc. Narodil sa v Zimbabwe, kde ho v roku 1987 dochytili. Prevažnú časť svojho života prežil v Tierparku Berlín, potom bol v Drážďanoch a posledné roky vo viedenskej zoo.

Letná turistická sezóna v Bojniciach je už otvorená. A my sme boli pri tom!

Letná turistická sezóna v Bojniciach je už otvorená. A my sme boli pri tom!

V piatok 21. apríla sa na Hurbanovom námestí v Bojniciach konalo oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny v Bojniciach. Keďže aj Národná zoologická záhrada Bojnice je súčasťou cestovného ruchu na hornej Nitre, nemohli sme na tejto akcii chýbať.

Výroba recyklovaného papiera. Zdroj: Nzoo Bojnice

Pre návštevníkov sme si pripravili niekoľko aktivít. Pri ich zostavovaní sme sa nechali inšpirovať Svetovým dňom Zeme (22. apríl). Záujemcovia si tak mohli vyskúšať výrobu recyklovaného papiera či  maľovanie prírodnými farbami. Nezabudli sme však ani na tému tohtoročného otvorenia turistickej sezóny, ktorá sa niesla v duchu roka 1888. Práve v 19. storočí zaznamenala rozmach paleontológia ako i rôzne objavy. Pre malých i veľkých sme tak pripravili možnosť bádať. Mohli si vyskúšať hľadanie stôp zvierat či použitie mikroskopov.

Záujem zo strany návštevníkov bol naozaj obrovský a my ďakujeme všetkým, ktorí sa zastavili v našich stanoch.