Lesy a zdravie. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať

Lesy a zdravie. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať

Keď pijete pohár vody, píšete do zošita, beriete lieky na horúčku či staviate dom…Spájate si tieto činnosti s lesom? Nie vždy sa nám to darí a predsa sú tieto a mnohé ďalšie aspekty nášho života prepojené s lesmi.

V rokoch 2015 až 2020 sa v dôsledku odlesňovania ročne stratilo desať miliónov hektárov lesa, čo je zhruba ekvivalent 14 miliónov futbalových ihrísk. Udržateľné obhospodarovanie lesov a ich využívanie zdrojov sú kľúčom k boju proti klimatickým zmenám a prispievajú k prosperite a blahobytu súčasných a budúcich generácií. Lesy tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní chudoby a pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Napriek všetkým týmto neoceniteľným ekologickým, ekonomickým, sociálnym a zdravotným výhodám sú lesy ohrozené požiarmi, škodcami, suchami a bezprecedentným odlesňovaním.

Medzinárodný deň lesov 2023. Zdroj: fao.org

Z dôvodu zvyšovania povedomia o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) v roku 2012 Medzinárodný deň lesov. Oslavujeme ho 21. marca a každý rok prináša tému, ktorou upozorňuje na aktuálne problémy súvisiace s lesmi. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať, pretože zdravé lesy znamenajú aj zdravých ľudí. Témou pre rok 2023 sa tak stali Lesy a zdravie.

Lesy čistia vodu, vzduch, zachytávajú uhlík v boji proti klimatickým zmenám, poskytujú potraviny a lieky na záchranu života a zlepšujú našu pohodu. Je na nás, aby sme tieto vzácne prírodné zdroje chránili.

Medzinárodný deň lesov 2023. Zdroj: fao.org

Vedeli ste, že…

  • Takmer jedna miliarda ľudí na celom svete závisí od úrody potravín z voľnej prírody, ako sú bylinky, ovocie, orechy, mäso a hmyz, pre výživnú stravu.
  • Približne 50 000 druhov rastlín, z ktorých mnohé rastú v lese, majú medicínske využitie.
  • Lesy slúžia aj ako prirodzená bariéra prenosu chorôb medzi zvieratami a ľuďmi. S pokračujúcim odlesňovaním však rastie riziko, že sa choroby prenesú zo zvierat na ľudí. Viac ako 30 % nových chorôb hlásených od roku 1960 sa pripisuje zmenám vo využívaní pôdy vrátane odlesňovania.
  • Čas strávený v lesoch navodzuje pozitívne emócie, znižuje stres, krvný tlak, depresiu, únavu, úzkosť a napätie. Stromy v mestách tiež absorbujú znečisťujúce plyny z dopravy a priemyslu a filtrujú jemné častice ako je prach, špina a dym, čo pomáha chrániť mestské obyvateľstvo pred respiračnými chorobami.

Lesy a stromy pomáhajú tlmiť vystavenie teplu a extrémnym poveternostným javom spôsobeným zmenou klímy, ktoré predstavujú veľkú celosvetovú zdravotnú výzvu. Napríklad stromy správne rozmiestnené okolo budov ochladzujú vzduch a môžu znížiť potrebu klimatizácie až o 30 percent, čo tiež šetrí energiu.

Zdroj: fao.org

Svetový deň divej prírody

Svetový deň divej prírody

Svetový deň divej prírody 2023

 

Každoročne tretieho marca sa na celom svete oslavuje Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day). Ide o jednu z najvýznamnejších udalostí, ktorá sa venuje voľne žijúcim živočíchom a rastlinám. Hlavnou témou na rok 2023 sú Partnerstvá pre ochranu prírody.

Tento rok pripadá Svetový deň divej prírody na 50. výročie vzniku CITES. CITES je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý bol v roku 1973 podpísaný vo Washingtone. Slovenská republika sa k nemu pripojila 28. mája 1992 a ako samostatná republika potvrdila svoje členstvo k 1. januáru 1993.

Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu štátov sveta tak, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením. Pod ochranou CITES je približne 5 800 druhov živočíchov a 30 000 druhov rastlín. Medzi našich pôvodných chránených živočíchov, s ktorými je zakázané obchodovať, patria napríklad vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid, sokol sťahovavý, sokol rároh, orol kráľovský, orol skalný a jastrab veľký.

Svetový deň divej prírody (WWD) je príležitosťou na oslavu mnohých krásnych a rozmanitých foriem voľne žijúcich živočíchov a rastlín a na zvýšenie povedomia o množstve výhod, ktoré ich ochrana ľuďom poskytuje. Zároveň nám pripomína naliehavú potrebu zintenzívniť boj proti kriminalite súvisiacej s voľne žijúcimi druhmi a ľudskou činnosťou spôsobujúcou redukciu druhov, ktoré majú rozsiahle hospodárske, environmentálne a sociálne dôsledky. 

V  boji proti nezákonnému obchodu sa preto spojili agentúry OSN, organizácie súkromného sektora i mimovládne organizácie. Objem medzinárodného obchodu s exemplármi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa odhaduje na niekoľko miliárd eur ročne.