Sprístupňovanie informácii

Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je v pôsobnosti odboru marketingu a propagácie Národnej zoologickej záhrady Bojnice.
Žiadosť možno podať:

 1. písomne na adresu:

Národná zoologická záhrada Bojnice
odbor marketingu a propagácie
Zámok a okolie 6

Bojnice

 1. elektronicky na adresu: zoobojnice@zoobojnice.sk,
 2. ústne, a to v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod. telefonicky na čísle: +421 46 540 32 41alebo osobne v Národnej zoologickej záhrade Bojnice,

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

– ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,

– kto žiadosť podáva, a to v rozsahu:

 1. ak žiadosť podáva právnická osoba je potrebné uviesť: názov/obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko osoby, ktorá v mene právnickej osoby žiadosť podáva,
 2. ak žiadosť podáva fyzická osoba je potrebné uviesť: meno, priezvisko a adresu pobytu,
  – ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiada žiadateľ sprístupniť),
  – aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).
  Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak Národná zoologická záhrada Bojnice nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak Národná zoologická záhrada Bojnice žiadosti o sprístupnenie informácie nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.
Proti rozhodnutiu Národnej zoologickej záhrady Bojnice možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Rozklad sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, a to Národnej zoologickej záhrady Bojnice.

Ak nie je v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach sprístupnenia informácií ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.