Informácie
Úvod » O nás » Informácie

INFORMÁCIE

INFORMÁCIE PRE MÉDIÁ

 

Ste novinár a potrebujete o našej zoo informácie? Pre viac info kliknite tu:

INFORMÁCIE PRE ŠKOLY A ŠTUDENTOV

 

Ste študent alebo učiteľ a potrebujete informácie k svojej záverečnej práci? Stiahnite si a vyplňte formulár na poskytnutie údajov pre školy:

Poskytovanie údajov a informácií pre študentov a školy:

 • Pre bakalárske, diplomové, doktorandské, rigorózne a iné študentské práce, okrem vedeckých úloh a projektov, Nzoo Bojnice poskytuje údaje v oblasti ochrany prírody a životného prostredia taktiež prevádzkovej činnosti organizácie bezodplatne.
 • Podkladom pre žiadosť o údaje je uvedený formulár. Formulár plní úlohu dohody, ktorá presne špecifikuje za akých podmienok budú údaje poskytnuté, a rovnako tak definuje postup v prípade zneužitia poskytnutých údajov.
 • Formulár podpisuje vedúci organizačného útvaru, resp. jeho zástupca v zmysle podpisových práv.
 • Objem a rozsah poskytnutých údajov posúdia vedúci jednotlivých organizačných útvarov tak, aby zamestnanci boli schopní, v rámci pracovného času, požadované údaje skompletizovať bez väčšej námahy.
 • Nzoo Bojnice môže odmietnuť poskytnutie požadovaných údajov zo strany študentov v prípade, že vyhodnotí ich požiadavku ako špekulatívnu, alebo bude mať podozrenie na zneužitie týchto údajov, resp. žiadateľ nie je schopný jednoznačne uviesť, že údaje použije len na študijné alebo výskumné účely.
 • Prijímateľ údajov je povinný vo svojej práci uviesť zdroj údajov a poskytnúť svoju dokončenú prácu aspoň v elektronickej podobe za účelom archivácie v knižnici Nzoo Bojnice. Prijímateľ údajov nemôže poskytnuté údaje postúpiť ďalším fyzickým a právnickým osobám a využiť ich na komerčné účely, a to aj v prípade, že ide o bakalárske, diplomové, doktorandské, rigorózne a iné študentské práce. Prijímateľ údajov vo svojej práci, pokiaľ možno, nezverejní poskytnuté kompletné rady údajov, ale len výsledky, ku ktorým dospel ich spracovaním.
 • Pre vedecké úlohy a projekty sa poskytujú údaje podľa dohody.
 • Vyplnený formulár zasielajte emailom na adresu andrea.klasova@zoobojnice.sk

Sprístupňovanie informácií

 

Chcete požiadať o informácie podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Žiadosti možno podať:

 • Písomne na adresu:
  Národná zoologická záhrada Bojnice
  odbor marketingu a propagácie
  Zámok a okolie 6 Bojnice
 • Elektronicky na adresu: zoobojnice@zoobojnice.sk,
  ústne, a to v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod. telefonicky na čísle: +421 46 540 32 41alebo osobne v Národnej zoologickej záhrade Bojnice,
  Zo žiadosti musí byť zrejmé:

    – ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,

   – kto žiadosť podáva, a to v rozsahu:

 1. ak žiadosť podáva právnická osoba je potrebné uviesť: názov/obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko osoby, ktorá v mene právnickej osoby žiadosť podáva.
 2. ak žiadosť podáva fyzická osoba je potrebné uviesť: meno, priezvisko a adresu pobytu,
  – ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiada žiadateľ sprístupniť),
  – aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).
  Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak Národná zoologická záhrada Bojnice nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak Národná zoologická záhrada Bojnice žiadosti o sprístupnenie informácie nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.
Proti rozhodnutiu Národnej zoologickej záhrady Bojnice možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Rozklad sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, a to Národnej zoologickej záhrady Bojnice.

Ak nie je v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach sprístupnenia informácií ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:

Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 0,05 eur
Vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4 0,08 eur
Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 0,10 eur
Vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3 0,15 eur
CD 0,40 eur
Obálka formátu A6 0,02 eur
Obálka formátu A5 0,03 eur
Obálka formátu A4 0,06 eur

SŤAŽNOSTI

 

Chcete vyjadriť sťažnosť, teda svoju nespokojnosť s kvalitou a so spôsobom fungovania Nzoo Bojnice?

Viac informácií o sťažnostiach:

V zmysle zákona o sťažnostiach sa sťažnosťou rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy.
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť musí obsahovať:

 • meno, priezvisko.
 • adresu pobytu sťažovateľa.
 • musí byť čitateľná a zrozumiteľná.
 • musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ďalšie náležitosti upravuje zákon o sťažnostiach.

Sťažnosti je možné podávať:

 • poštou na adresu: Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
 • v elektronickej podobe v súlade s § 5 ods. 4 zákona o sťažnostiach.

podnety

 

Chcete podať podnet, čiže nový návrh na zlepšenie spôsobu fungovania Nzoo Bojnice?

Viac informácií o podnetoch:

Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním – podnetom. Sťažnosti upravuje osobitný predpis – zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., ktorý sa však nevzťahuje na podnety.

Nzoo Bojnice príjme aj anonymný podnet a prešetrí ho v rámci svojich kompetencií.

 • poštou na adresu: Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
 • v elektronickej podobe na emailovú adresu: zoobojnice@zoobojnice.sk

protispoločenská činnosť

 

Ste zamestnanec zoo a chcete oznámiť podozrenie z kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti podľa zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Podanie oznámenia protispoločenskej činnosti:

PODANIE OZNÁMENIA V SÚVISLOSTI S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • Oznámenie sa týka uvedenia skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti;
 • Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa;
 • Každé oznámenie musí obsahovať dátum podania oznámenia, predmet oznámenia;
 • Oznámenie sa posudzuje vždy podľa jeho obsahu;
 • Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa;
 • Oznámenie možno podať elektronicky na e-mailovú adresu: oznamenia@zoobojnice.sk;
 • Ostatné spôsoby podania oznámení v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti sú zachované a upravené v zákone č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov