Členstvá
Úvod » O nás » Členstvá

Sme členmi rôznych

prestížnych organizácii

na Slovensku aj vo svete!

Moderné zoologické záhrady vzhľadom na náročnosť a komplexnosť dosiahnutia ich poslania vytvárajú prepojenú sieť spolupracujúcich inštitúcií. To dodáva fungovaniu zoologických záhrad obrovský zmysel a silu svoje poslania plniť lepšie a efektívnejšie.

Benefity členstva v rôznych organizáciách majú obrovský význam. Od možnosti získania mnohých výnimočných druhov zvierat, zapojenie sa do rôznych záchranných či repatriačných projektov až po prínos praktických a konkrétnych možností zvyšovania odbornej zručnosti zoológov a ostatného odborného personálu. Jednotlivé členstvá sú spojené s prísnymi akreditačnými procesmi, kde na prvom mieste je pohoda a zdravie zvierat. A tie Nzoo Bojnice spĺňa.

V ktorých prestížnych organizáciách je Národná zoo Bojnice členom?

WAZA

World Association of Zoos and Aquariums

Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií

Naša zoo bola ako jediná zo Slovenska prijatá za riadneho člena do najprestížnejšej asociácie svetových zoologických záhrad a akvárií (WAZA) v novembri 2003. Táto asociácia združuje okolo 200 elitných svetových zoo. K získaniu členstva v tejto spoločnosti je potrebné absolvovať prísne negociačné a prístupové rokovania. Predchodcom tejto spoločnosti bola IUDZG a neskôr WZO. Každoročne sa konajú konferencie WAZA, vždy na inom konci Zeme.

EAZA

European Association of Zoos and Aquaria

Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií

Naša zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) od roku 1994. Spolu s nami je členom aj Zoo Bratislava. EAZA združuje všetky vyspelé zoologické záhrady v Európe, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na chov, záchranu a vystavovanie zvierat. Tiež dôležité a sledované sú ukazovatele o práci s verejnosťou, vzdelávacích programoch a iných osvetových činnostiach. Každý rok na jeseň býva pravidlom usporiadanie celoeurópskej konferencie EAZA, vždy v inej krajine, meste a s iným hlavným programom a kampaňou. Na každej takejto výročnej konferencii prebehne veľké množstvo plenárnych zasadnutí, odborných komisií, TAGov a stretnutí. EAZA pravidelne publikuje rôzne periodiká, udržiava webovskú stránku a sústavne komunikuje s členskými záhradami.

UCSZOO

Únie českých a slovenských

zoologických záhrad

Všetky zoologické záhrady bývalého Československa (19) sú dnes členmi Únie českých a slovenských zoologických záhrad. V rámci únie sa každoročne koná valné zhromaždenie (v r. 2003 sa uskutočnilo v Bojniciach), kde sa zídu riaditelia, zoológovia a iní pracovníci z jednotlivých zoo. Pravidelne vychádza Výročná správa UCSZOO prinášajúca komplexný prehľad o členských zoo a Ročenka UCSZOO s podrobnými súpismi všetkých chovaných zvierat. Počas roka sa koná viacero zasadnutí odborných komisií. SAZZ je Slovenská asociácia zoologických záhrad, ktorá združuje všetky štyri slovenské zoo.

SPECIES 360 ZIMS

Global information serving conservation.

Globálne informácie slúžiace na ochranu.

Národná zoo Bojnice je členom od roku 1996. Species 360 je nezisková mimovládna organizácia a líder v starostlivosti o voľne žijúce živočíchy, vytvára sieť viac ako 1200 členov akvárií, zoologických záhrad, univerzít, výskumu na šiestich kontinentoch v 99 krajinách s cieľom zlepšiť životné podmienky zvierat a ochranu druhu. Jej členovia sa venujú problémom voľne žijúcich živočíchov, osvedčenými postupmi v chove, veterinárnej starostlivosti, dobrým životným podmienkam zvierat, reprodukcii, manažmentu populácií a biodiverzite. Spoločne vedú zoologický informačný systém ( Zoological Information Management System – ZIMS), čo je najkomplexnejšia databáza informácií a údajov o viac ako 22 000 druhoch zvierat na svete. Je nápomocný pri identifikácii stratégií udržateľnosti mnohých druhov, ktoré sú vo voľnej prírode zraniteľné, ohrozené a vyhynuté. Umožňuje správne riadenie programov EEP v súlade s definovanými dlhodobými genetickými a demografickými cieľmi EEP. Jedná sa o internetovú stránku, ktorá má verejnú aj profesionálnu časť určenú pre členov. Podklady pre tento systém vypracúva aj Nzoo Bojnice.

EUROLYNX

Vďaka svojim ochranárskym aktivitám sa Národná zoo Bojnice stala oficiálnym členom expertnej siete EUROLYNX,  ktorá sa zaoberá výskumom a ochranou rysa ostrovida v Európe. Vedeckej sieť EUROLYNX funguje na spolupráci expertov, vedeckých pracovníkov, výskumných ústavov a evironmentálnych inštitútov, ktorá je založená na výmene a zdieľaní vedomostí, skúseností a údajov týkajúcich sa najväčšej európskej mačkovitej šelmy. Jej cieľom je skúmať, zhromažďovať a vyhodnocovať údaje o biológii, ekológii, etológii, potravnej aktivite, rozšírení a stave rysa ostrovida (Lynx lynx).

WAPCA

West African Primate Conservation Action

Akcia na ochranu primátov v západnej Afrike

Od roku 2007 je Národná zoo Bojnice riadnym členom združenia WAPCA (West African Primate Conservation Action). Toto zoskupenie koordinuje chov dvoch ohrozených druhov západoafrických primátov (mačiak Rolowayov a mangabej bielokrký). Kto chce byť členom, mal by chovať jedného z nich. Ide o kriticky ohrozené druhy, oba sú v zozname 25 najohrozenejších druhov primátov na tejto planéte. Členovia WAPCA musia finančne prispievať na záchranné projekty zamerané na tieto ohrozené druhy v Ghane a Pobreží Slonoviny. Tieto prostriedky sú použité na rozmanité účely, ako napr. výstavba a spravovanie rezervácie, platy strážcov, projekty angažovania miestneho obyvateľstva v ochrane prírody a pod..

EEKMA

European Elephant Keeper and Manager Association

Európska asociácia chovateľov a manažérov slonov

Keďže naša zoo chová ako jediná na Slovensku slony, je členom Európskej asociácie ošetrovateľov a manažerov chovu slonov. Členstvo nám zabezpečuje prísun aktuálnych informácií a spravodajov, ktoré mapujú najnovšie udalosti v chove týchto zvierat. Naši ošetrovatelia slonov, kurátori a veterinár tak môžu získavať najaktuálnejšie informácie z problematiky chovu slonov v ľudskej opatere.

 

IUCN

International Union of Conservation of Nature

Medzinárodná únia na ochranu prírody

IUCN bola založená v roku 1948 a je jednou z najsilnejších a najvýznamnejších medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa ochranou prírody a prírodných zdrojov v globálnom meradle. Hlavné témy sú biodiverzita, klimatická zmena, udržateľná energia, ľudský blahobyt a zelená ekonomika. Pomáha svetu nájsť pragmatické riešenia, sústreďuje sa na ocenenie prírody, jej ochranu, efektívne a spravodlivé riadenie prírodných zdrojov, hľadanie riešení otázok klimatických zmien, dostatku potravín a udržateľného rozvoja. Podopruje vedecký výskum, rieši konkrétne projekty v rôznych kútoch sveta a spája vlády, mimovládne organizácie a rôzne spoločnosti, aby spoločne tvorili smerovanie politiky, zákony a overené postupy v ochrane životného prostredia. Dnes má organizácia členov z viac ako 170 krajín sveta. Členom je 92 štátov, 105 medzinárodných mimovládnych organizácií a viac ako 1 100 národných mimovládnych organizácií. IUCN združuje cca. 10 000 odborníkov a vedcov z celého sveta. Členom tejto významnej organizácie je aj UCSZOO, ktorej členom je aj Nzoo Bojnice. IUCN má právo vyjadrovať sa k akýmkoľvek otázkam, týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity členských štátov. Doporučenie organizácie je vysoko odborné, nezávislé a apolitické. Sídlo únie sa nachádza v meste Glnd neďaleko Ženevy vo Švajčiarsku.

Spomienky na pracovné stretnutia

po celom svete: