Odborné komisie UCSZOO v NZOO Bojnice
Úvod » Odborné komisie UCSZOO v NZOO Bojnice

NZOO Bojnice ako riadny člen Únie českých a slovenských zoologických záhrad hostila na jeseň tohto roku, dve z odborných komisii. Zasadnutie Komisie in-situ a Komisie ochrany fauny v SR a ČR prebiehalo na základe vopred dohodnutého programu počas troch odborných dní. Odprezentované boli aj štyri najvýznamnejšie projekty, v prevažnej miere financované z externých finančných zdrojov, zamerané na ochranu fauny SR a ČR, ktoré už niekoľko rokov úspešne implementuje NZOO Bojnice spolu s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi. Kolegovia z českých, ale aj z našej zoo, mali jedinečnú možnosť nahliadnuť do realizácie daných projektov a aktivít, doterajších výsledkov, ale aj budúcich plánov. Informácie boli sprostredkované prostredníctvom prezentácií zo strany zástupcov kľúčových projektových partnerov.

Ervín Hapl sprostredkoval informácie o aktivitách, ktoré sú zamerané na sysľa pasienkového, pričom aktivity zamerané na ochranu tohto druhu prebiehajú už niekoľko rokov, v rámci dvoch na seba nadväzujúcich projektov. Prvým bol projekt s názvom „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ (NFP304021D154) , ktorý bol financovaný prostredníctvom OP Interreg V-A SR-ČR sa stal sa základom pre veľký niekoľkoročný projekt s názvom „Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus cittelus) na severozápadnej hranici jeho výskytu (LIFE SYSEL)“  (LIFE19NAT/SK/001069), kt. je aktuálne financovaný z finančného zdroja LIFE.

NZOO Bojnice je tiež súčasťou riešenia problematiky medveďa hnedého na Slovensku, kde je partnerom ŠOP SR v rámci projektu s názvom „Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“ (NFP310011L489) financovaného prostredníctvom OP KŽP. Informácie o fungovaní zásahového tímu a škodách spôsobených týmito šelmami sprostredkovali Jaro Slašťan a Tomáš Suchý.

Aktivity, s ktorými začala organizácia prostredníctvom prvého projektu ešte v roku 2013 a boli zamerané na rysa ostrovida, už dávno presiahli hranice zoo a informácie o ich úspechoch a budúcnosti tohto druhu v celej Európe a blízkom okolí sprostredkoval zástupca Technickej univerzity vo Zvolene, Mgr. Jakub Kubala, PhD.

Ďalším projektom presahujúcim hranice zoo a Slovenska je určite projekt zameraný na mačku divú. Projekt s názvom „Hledám kočku, pozor, divokou!“ (NFP304021R971) financovaný prostredníctvom OP Interreg V-A SR a ČR predstavili zástupcovia partnerov z ÚStavu biologie obratlov AV ČR, v.v.i Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D a Hnutí DUHA Olomouc, Mgr. Martin Ďula.

     Prezentácia projektov, kt. je sú zamerané na sysľa pasienkového.   

    Prezentácia informácií týkajúcich sa veľkých šeliem SR. 

     Prezentácia aktivít zameraných na mačku divú. 

   Autor: Ing. V.Madajová