Sieť záchranných staníc
Úvod » Pomáhame » Sieť záchranných staníc

Sieť záchranných staníc

Cieľ projektu:  Sprevádzkovanie jednotnej centrálne koordinovanej siete záchranných staníc (chovné a rehabilitačné stanice) pre dočasne a trvale hendikepované živočíchy pôvodnej fauny Slovenska.

Finančný zdroj: Operačný program Životné prostredie

ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Programová štruktúra: Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačné ciele: 5.2  Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov a 5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Kód ITMS: 24150120034

Termín realizácie projektu:  február 2010 – február 2015

Dôvody realizácie

Často sa stáva, že z dôvodu neznalosti prirodzeného chovania voľne žijúcich zvierat ľudia zachraňujú aj živočíchy, ktoré ich pomoc nepotrebujú a tak svojimi dobre myslenými činmi skôr škodia ako skutočne pomáhajú. Skôr ako sa rozhodnete pomôcť, poraďte sa s odborníkmi.

Zachrániť, poraneného, vysileného živočícha alebo osirelé mláďa je pomerne náročnou úlohou. Prvý kontakt s človekom má pre takéhoto jedinca zásadný význam, od ktorého často závisí záchrana jeho života alebo úspešnosť návratu do prirodzeného prostredia.

 

Prevažná väčšina voľne žijúcich živočíchov je chránená viacerými zákonmi, ktoré riešia aj manipuláciu s nimi. Každý nález je potrebné ihneď oznámiť orgánom ochrany prírody, ktoré určia ďalšie nakladanie s nimi. Kontakty na štátne odborné organizácie je možné nájsť na www.minzp.sk a www.minv.sk

Akúkoľvek manipuláciu je možné konzultovať s odborníkmi, či už zo štátnych alebo iných organizácií.

Psy a mačky majú špeciálne útulky, preto sa prosím obracajte priamo tam !

Realizácia stavebných prác

Realizácia danej aktivity bola zameraná na dobudovanie základnej infraštruktúry ochrany prírody a krajiny určenej na účely starostlivosti o chránené „hendikepované“ živočíchy z voľnej prírody. 

Viac info

A. Obnova zimoviska vodného vtáctva s prístavbou odchovne mláďat medveďov.

Miesto realizácie: Zoologická záhrada Bojnice, Termín realizácie: 2012 –  2014

B. Výbeh pre medvede, oplotenie s elektrickým ohradníkom.

Miesto realizácie: Zoologická záhrada Bojnice, Termín realizácie: aktuálne prebieha

C. Voliéry pre vtáky a cicavce.

Miesta realizácie: Správa CHKO Strážovské vrchy, Správa NP Veľká Fatra, Správa NP Muránska planina, Správa NP Slovenský raj, Správa CHKO Vihorlat, Správa CHKO Východné Karpaty, Cerová, Termín realizácie: aktuálne prebieha výber dodávateľa v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov

Zabezpečenie materiálno-technickej základne

Prioritou snahou počas realizácie tejto aktivity bolo zabezpečenie základnej kvalitatívne a kvantitatívne materiálno – technickej základne každej zapojenej chovnej a rehabilitačnej stanice. 

Viac info

Prioritou snahou počas realizácie tejto aktivity bolo zabezpečenie základnej kvalitatívne a kvantitatívne materiálno – technickej základne každej zapojenej chovnej a rehabilitačnej stanice. Vzhľadom na množstvo zapojených partnerov boli brané ohľady aj na ich individuálne potreby, ale zložitosť procesov pri zabezpečovaní a distribúcii tovarov a materiálov umožnilo rešpektovať ich požiadavky len do istej miery. Výber materiálov a tovarov kopíroval tiež zoznam vybavenia stanice a zoznam základných materiálov nevyhnutných pre príjem poranených živočíchov do chovných a rehabilitačných staníc uvedený v materiály Metodické listy č. 16 vydané ŠOP SR.

Informačná kampaň

ovedomie odbornej, ale najmä laickej verejnosti o potrebe správnej záchrany živočíchov zvyšuje šance, že nájdené živočíchy budú odovzdané do starostlivosti odborníkov, kde budú ošetrené a po vyliečení sa vrátia späť do voľnej prírody. Všetky čiastkové aktivity informačnej kampane sú smerované na zvýšenie informovanosti.

Viac info

Všetky čiastkové aktivity informačnej kampane sú smerované na zvýšenie informovanosti o :

 • existencii a dostupnosti jednotlivých chovných a rehabilitačných staníc,
 • zriadení webovej stránky, ktorú ste navštívili,
 • základných pravidlách správania v prípade nálezu hendikepovaného živočícha,
 • ďalších možnostiach prispieť k ochrane prírody a krajiny.

 

Počas realizácie projektu bola pripravená a zorganizovaných séria informačných podujatí, ktoré boli venované témam záchrany, rehabilitácie a následnej starostlivosti o voľne žijúce chránené živočíchy v podmienkach SR v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany prírody a krajiny. Účelom daných podujatí bolo vytvorenie priestoru na diskusiu o problémoch a možných riešeniach pri praktickej realizácií záchrany a starostlivosti o tieto živočíchy.

Cieľom podujatí bolo poskytnúť informácie o postavení jednotlivých organizácií v systéme záchrany a starostlivosti  o chránené  zranené, osirelé alebo inak  hendikepované voľne žijúce živočíchy. Osobitne poskytnúť informácie  o postavení, úlohách a povinnostiach Zoologickej záhrady Bojnice ako rezortnej organizácii Ministerstva životného prostredia SR na poli rehabilitácie a trvalej starostlivosti o niektoré skupiny chránených živočíchov. 

MAPA ZÁCHRANNÝCH STANÍC NA SLOVENSKU

 

STANICE NA SLOVENSKU

Zariadeniami na záchranu chránených živočíchov sú podľa zákona č. podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Chovné stanice, rehabilitačné stanice a záchytné strediská.

Viac info

Zariadeniami na záchranu chránených živočíchov sú podľa zákona č. podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

c) chovné stanice,

d) rehabilitačné stanice,

e) záchytné strediská

Chovné stanice sú zariadenia, ktoré

 • sa zriaďujú na účel záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov,
 • slúžia aj na umiestnenie počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie, ktorá nepresiahne tri mesiace a na zabezpečenie prvotného veterinárneho ošetrenia chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov, ktoré sú neschopné samostatného života v prírodnom prostredí.

Rehabilitačné stanice sú zariadenia zriadené štátom, ktoré

 • sa zriaďujú na účel záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov,
 • sú určené na umiestnenie živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu rehabilitáciu a prípravu na návrat do prírodného prostredia.

Orgán ochrany prírody vydá súhlas na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice a súhlas na prevádzkovanie rehabilitačnej stanice, ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu prevádzkovateľa tohto zariadenia je dôveryhodný a ak v tomto zariadení

 • sú vhodné chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
 • je zabezpečená veterinárna starostlivosť o živočíchy,
 • je zamestnávaná aspoň jedna osoba so stredoškolským vzdelaním príslušného odboru, ktorá má najmenej päťročnú prax v chove príslušnej skupiny živočíchov a sú splnené podmienky ustanovené osobitnými predpismi.

Po prvotnom veterinárnom ošetrení sa živočíchy umiestnené v chovnej stanici, ktoré sú schopné samostatného života, navrátia do prírodného prostredia a tie, ktoré sú dočasne alebo trvalo neschopné samostatného života, sa premiestnia do rehabilitačnej stanice alebo iného chovného zariadenia, napríklad na účel záchranného chovu.

Záchytné strediská sú zariadenia:

 • určené na umiestnenie zhabaných, prepadnutých alebo zaistených chránených rastlín a chránených živočíchov, ako aj na umiestnenie ostatných chránených rastlín a chránených živočíchov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu.

Na Slovensku funguje záchytné stredisko jedine v Zoologickej záhrade Bojnice.

STANICE V ČECHÁCH

Záchranou voľne žijúcich zvierat sa v Českej republike zaoberajú stanice pre handicapované živočíchy, ktoré sú začlenené do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody.

Viac info

Záchranou voľne žijúcich zvierat sa v Českej republike zaoberajú stanice pre handicapované živočíchy, ktoré sú začlenené do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody.

Stanice združené v Národní síti záchranných stanic sú typu:

Členské stanice

Vykonávajú svoju činnosť na určitom území – minimálne na území 1 obce s rozšírenou pôsobnosťou. Územia pôsobnosti jednotlivých členských staníc sa vzájomne neprekrývajú, ale nadväzujú na seba a územie všetkých staníc dohromady obsiahne celú Českú republiku.

Pridružené stanice

Pridružené stanice nemajú vlastné zverené územie v rámci Národní sítě, zmluvne sú ale viazané na niektorú z členských staníc Národní sítě. Ich povinnosti vyplývajú z tejto zmluvy – väčšinou ide o zaistenie starostlivosti o určitú špecifickú oblasť alebo o určitú skupinu živočíchov.

Viac sa môžete dozvedieť TU

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Organizačná štruktúra chovných a rehabilitačných staníc prvého kontaktu na Slovensku

Viac info

Celá organizačná štruktúra TU

DETAILNÉ INFORMÁCIE O SLOVENSKÝCH STANICIACH

ZÁPADNÉ SLOVENSKO

NÁRODNÁ ZOO BOJNICE
Viac info

 

Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice, Slovenská republika

Tel.: 046 / 5402975, 5403241 Kurátor (vtáky), v pracovných dňoch 7,00 – 15,00 hod. mobil: 0903 807114 Kurátor (šelmy a ostatné cicavce), v pracovných dňoch 7,00 – 15,00 hod. mobil: 0903 807254 Kurátor (plazy, obojživelníky), v pracovných dňoch 7,00 – 15,00 hod. mobil: 0911 253778 hlavný zoológ, v pracovných dňoch 7,00 – 15,00 hod. tel.: 046 / 5402977 Strážnik, od 15,00 do 7,00 mobil: 0902 629011, 0910 298291

SEV SAŽP Dropie
Viac info

Kolárovská 30, 946 14 Zemianska Olča, Slovenská republika

Tel.: +421 35 7896055 Mobil: 0905 314 427 E-mail: ladislav.biro@sazp.sk

Chovná stanica Dunajská Streda
Viac info

 

Dunajská Streda, Slovenská republika

Tel: 031/ 551 62 29

Rehabilitačná stanica Nitra
Viac info

 

Samova 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Tel: 037/ 77 64 905

HAVRAN

Spoločnosť na záchranu zranených a osirelých voľne žijúcich zvierat

Viac info

307 Ratnovce, 922 31 Ratnovce

Záchrana zvierat: 0903 343 205 – Tibor Šnajdár, 0949 741 544 – Janka Šnajdárová (v prípade nedostupnosti prvého čísla)

Záchranná stanica Cerová
Viac info

46 Cerová, 906 33 Cerová, Slovenská republika

Mobil: 0911 485 206

STREDNÉ SLOVENSKO

CHKO Štiavnické vrchy

Rehabilitačná stanica živočíchov pri Správe CHKO Štiavnické vrchy

Viac info

 

Kammerhofská ul. 2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Tel.: 045/ 691 19 31 Mobil: 0917 631 185

CHKO Poľana

Chovná stanica pri Správe CHKO Poľana

Viac info

 

Tajovského 40, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika

Tel.: 045/ 533 36 57 Mobil: 0905 470 791

CHKO Strážovské vrchy

Chovná stanica pri Správe CHKO Strážovské vrchy

Viac info

 

189 Orlové, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

Tel.: 042/ 432 28 02 Mobil: 0917 631 181

Chovná stanica Bytča
Viac info

563 Petrovice, 013 53 Petrovice, Slovenská republika

Tel.: 0903 298 141

CHKO Cerová vrchovina

Chovná stanica pri Správe CHKO Cerová vrchovina

Viac info

 

Železničná ul. 31, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Tel.: 047/ 563 49 47 Mobil: 0911 390224

NP Muránska planina

Chovná stanica pri Správe NP Muránska planina

Viac info

 

ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca, Slovenská republika

Tel.: 058/ 442 20 61 Mobil: 0917 631 302, 0917 631 384

NP Slovenský kras

Chovná stanica pri Správe NP Slovenský kras

Viac info

 

Biely Kaštieľ, 049 51 Brzotín, Slovenská republika

Tel.: 058/ 732 68 45 Mobil: 0917 631 255

NP Malá Fatra

Chovná stanica pri Správe NP Malá Fatra

Viac info

 

Hrnčiarska ul. 197, 013 03 Varín, Slovenská republika

Tel.: 041/ 569 23 11 Mobil: 0903 298 135

NP Veľká Fatra

Chovná stanica pri Správe NP Veľká Fatra

Viac info

 

Čachovský rad 7, 036 07 Vrútky, Slovenská republika

Tel: 043/ 428 45 03 Mobil: 0917 631 087

Ekocentrum v Zázrivej

Záchranná stanica a Ekocentrum v Zázrivej

Viac info

Dolina 61, 027 05 Zázrivá-Dolina, Slovenská republika

Mobil: 0903 504 470 E-mail: info@zachranazvierat.sk Osoba poverená záchranou živočíchov: Metod Macek

TANAP, LM
Chovná stanica pri Správe TANAP, pracovisko L. Mikuláš
Viac info

 

Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Tel.: 044 / 552 45 57 Mobil: 0911 485 280

NAPANT

Chovná stanica pri Správe NAPANT

Viac info

 

ul. SNP 311, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika

Tel.: 044/ 522 28 75 Mobil: 0917 631 057

CHKO Horná Orava

Chovná stanica pri Správe CHKO Horná Orava

Viac info

 

Bernolákova 408, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

Tel: 043/ 552 24 66 Mobil: 0917 631 196

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

NP Slovenský raj

Chovná stanica pri Správe NP Slovenský raj

Viac info

 

Letecká ul. 3, 052 01 Spišská Nová Ves-Tarča, Slovenská republika

Tel.: 053/ 442 20 10 Mobil: 0917 631 200

PIENAP

Chovná stanica pri Správe PIENAP

Viac info

 

SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves, Slovenská republika

Tel.: 052/ 418 10 73 Mobil: 0910 291 418

RCOP Prešov

Chovná stanica pri RCOP Prešov

Viac info

 

Hlavná 93, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Tel.: 051/ 773 27 13

Zariadenie v Rozhanovciach

Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach

Viac info

044 42 Rozhanovce, Slovenská republika

MVDr. Jaroslav Soroka mobil: 0907 915 756 Ing. Sopoliga Igor mobil: 0917 340 538 alebo priamo na UVM Košice Vstup – vrátnica, Komenského 73, Košice – 0905 561 511, 055/298 11 11

CHKO Vihorlat

Chovná stanica pri Správe CHKO Vihorlat

Viac info

 

ul. Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Tel.: 056/ 688 25 41 Mobil: 0917 631 190

CHKO Východné Karpaty

Chovná stanica pri Správe CHKO Východné Karpaty

Viac info

 

Duchnovičová 535, 068 01 Medzilaborce-Duchnovičova, Slovenská republika

Tel: 057/ 748 02 91 Mobil: 0903 298 309

AKO POMÁHAŤ?

Čím sú najviac ohrozované jednotlivé druhy zvierat ?

 • úbytkom a znečisťovaním prirodzeného prostredia zvierat v dôsledku ľudskej činnosti, ako sú poľnohospodárstvo (pestovanie monokultúrnych plodín), ťažba nerastných surovín, stavba nových sídel a komunikácií ai.
 • nelegálnym lovom a odchytom (trofeje, obchod, využitie v ľudovom liečiteľstve ai. )

Pomôcť zvieratám vo voľnej prírode môže každý veľmi jednoducho:

 • neničením zelene ani neživej prírody, prirodzených biotopov a potravinových zdrojov   
 • predchádzaním vzniku odpadov a hlavne nevytváraním „čiernych skládok“ v prírode
 • triedením odpadov 
 • šetrením vodou a elektrickou energiou 
 • používaním výrobkov šetrných k životnému prostrediu (recyklovaný papier) 
 • nepoužívaním nadmerného množstva chemických látok

Našu pomoc nepotrebujú!

 • Mláďatá zajacov, srniek, jeleňov, danielov a muflónov ak nie sú skutočne osamotené (v tom prípade zmätene pobehujú a pískajú a sú často veľmi vysilené) zranené alebo uviaznuté na miestach odkiaľ sa nevedia dostať bez pomoci. Prvé týždne je totiž pre mláďatá bezpečnejšie ak sa nenápadne schováva v úkryte a matka ho len občas príde nakŕmiť.

                 POZOR mláďatá sa nesmú chytať !

Kedy je pomoc žiadúca?

 • U zvierat zranených, chorých, otrávených alebo silne napadnutých parazitmi. Príznaky: krvácajú, trasú sa, majú hnačku, často bývajú apatické a nevšímajú si okolie. (POZOR na prípady kedy hrozí prenos rôznych chorôb, napr. besnoty, tularémie, leptospirózy a ďalších.)
 • U podchladených alebo premoknutých mláďat. (Ak sú v ohrození života, je možné ich osušiť, zahriať a na ďalšom postupe sa dohodnúť s odborníkmi.)
 • U neporanených vtáčích mláďat vypadnutých či vyhodených z hniezda. (Matka sa o ne mimo hniezda nestará a nevie ich dostať späť. Najlepšie je vrátiť ich do hniezda. Ľudský dotyk u vtákov nevadí – nemajú taký dobrý čuch ako cicavce.)
 • U zvierat v bezprostrednom nebezpečenstve. (Ak ich ohrozujú autá, psi a mačky, malé deti ai..)
 • U zvierat uviaznutých na miestach odkiaľ sa bez pomoci nedostanú. (vetracie otvory, komíny, kanály, žumpy, bazény, sudy na dažďovú vodu.
 • U skutočne osamotených mláďat nekŕmivých vtákov. (kuriatka bažantov, húsat a nesamostatných mláďat labutí ak nie sú nikde v okolí ich rodičia)
 • U mláďat, ak v ich blízkosti nájdeme mŕtvych rodičov či súrodencov. (Ak sú ešte nesamostatné, bez našej pomoci zahynú.)

 • Malé veveričky, ježkovia a kuny v brlôžku. Pomoc potrebujú len v prípade ak bol ich domov zničený, sú zranené alebo ich matka uhynula.
 • Nezranené mláďatá spevavých vtákov ako napríklad sýkorky, drozdy a pod., mladé sovy a dravce. Rodičia s nimi nie sú stále na hniezde – zháňajú potravu. Po opustení hniezda, mláďatá ešte nevedia dobre lietať a posedávajú na zemi alebo v kríkoch. Ak sú na nebezpečnom mieste, je možné ich opatrne preniesť niekam do bezpečia vo vzdialenosti cca. 10 metrov, aby ich rodičia našli.

Prvú pomoc môžeme primárne rozdeliť na prvú pomoc LAICKÚ a ODBORNÚ.

U pacientov v kritickom stave je kvalitná laická prvá pomoc často krát kľúčová. Neadekvátny zásah ale naopak aj nedostatočný môžu viesť k fatálnym dôsledkom.
Pri manipulácií s o zvieratami nikdy nezabúdajte chrániť aj vlastné zdravie a dodržovať hygienu. Niektoré zvieratá môžu byť agresívne alebo môžu prenášať rôzne choroby a parazity !

Postup pri základnom krátkom vyšetrení:

 1. Je zviera pri vedomí – nereaguje, reaguje ale spomalene, nedostatočne, reaguje nadmerne , má kŕče,
 2. Pacient dýcha? pravidelne, nepravidelne, zrýchlene, neprirodzená vokalizácia – stonanie, chrčivé zvuky, chrapoty, sťažené dýchanie s otvorenou tlamou, zobákom, postupujeme podľa ABC systému
 3. Posúdenie kardiovaskulárneho systému – najjednoduchšie v teréne je posúdenie slizníc: Farba slizníc – suché, bledé sliznice znamenajú dehydratáciu, straty krvi, šokový stav, výrazne prekrvené červené sliznice zápal, hypertermiu, hyperdynamická fáza šoku, niektoré otravy, belasé (modré) – nedostatočnú saturáciu krvi kyslíkom, srdcová nedostatočnosť,
 4. Pacient sa pohybuje? sám, nepohybuje, používa všetky končatiny, kríva, pri podozrení na zlomeniny skorá imobilizácia, poškodenie chrbtice – zviera uložiť na pevnú podložku a minimalizovať pohyb
 5. Pacient viditeľne krváca? z prirodzených otvorov (nosová, ústna, rectum…) z rán – posúdime rozsah poranenia, snažíme sa o zastavenie krvácania, tlak na ranu, komprimácia väčších ciev, pri podozrení na vnútorné krvácanie – tlaková bandáž všetkých končatín (podpora centrálnej cirkulácie) a minimalizovanie manipulácie.
 6. Posúdenie výživného stavu: kachexia, strata podkožného tuku, svalového objemu je charakteristická pre dlhšie trvajúce, chronické ochorenia, infekcie

Následne po primárnom vyšetrení nasleduje primárna terapia, jej úlohou je stabilizovať pacienta, jeho základné životné funkcie a získať čas na transport.