Kampaň EAZA 2007-2008: Amphibian Ark: Obojživelníky
Úvod » Kampaň EAZA 2007-2008: Amphibian Ark: Obojživelníky

Obdobie: 15.01.2007 – 15.01.2008

Kampaň pod názvom “Žaby bijú na poplach” vyhlásili členské zoo UCSZ v roku 2008 pod hlavičkou Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA). Jednou z aktivít zoo je organizovanie besied o obojživelníkoch v zooškole. Kampaň začala stretnutím na Gregora, tj. v duchu pranostiky “Na svätého Gregora, žaby huby otvoria”. Na besedách sa postupne vystriedalo takmer dvesto žiakov zo základných škôl v Bojniciach, Prievidzi i Handlovej. Na svete žije asi 6000 druhov obojživelníkov a až polovica z nich je ohrozená vyhynutím. Dôvodom je vysušovanie a likvidácia mokradí, ktoré sú ich prirodzeným prostredím, choroby a znečisťovanie vôd pesticídmi. Viac než 120 druhov už úplne vymizlo. Na Slovensku žije 18 druhov žiab a mlokov a všetky sú chránené. Najznámejšie sú ropucha zelená, skokan rapotavý, rosnička zelená či salamandra škvrnitá. ZOO Bojnice otvorila v tejto sezóne v budove vivária novú expozíciu žiab. Kolekcia sa rozšírila o 15 druhov a foriem rozmanitých žiab.

V žiadnej živočíšnej triede nenastal taký radikálny pokles stavov. Z takmer 6000 známych druhov obojživelníkov sa 55 považuje za vyhynutých, mnohé ďalšie vedci nevideli celé desaťročia. Druh Bufo periglenes bol priamo sledovaným v procese vymierania. Od roku 1980 vyhynulo asi 129 druhov. V prvom rade sa na tom podieľa znečisťovanie a strata ich životného prostredia, slabá ochrana, zmeny klímy a zákerná chytridiomykóza. Kriticky ohrozených je 427 druhov, ohrozených 761 druhov, zraniteľných 668 druhov a blízko k ohrozenosti má 359 taxónov obojživelníkov. Len na ilustráciu, Srí Lanka už prišla o 89% lesov a 56% pôvodných druhov obojživelníkov. Kampaň EAZA venová obojživelníkov si dala naozaj ambiciózny cieľ zozbierania až 750 000 Eur na ochranárske projekty pomoci tejto skupine živočíchov. Rovnako si zadala úlohu aby každá členská zoo prispela a chovala najmenej 1 druh obojživelníka. Naša zoo v tomto roku z príležitosti kampane otvorila novú expozíciu žiab so 16 druhmi a formami žiab. Tiež bol vydaný tématický plagát Rozmanitosť žiab v bojnickej zoo v rámci edície Poznávame biodiverzitu.