Modernizácia objektu ZC – 1NP. Vonkajšie a vnútorné výbehy pre šelmy
Úvod » Modernizácia objektu ZC – 1NP. Vonkajšie a vnútorné výbehy pre šelmy

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Oblasť prírody, biodiverzity a krajiny

Činnosť: Realizácia opatrení na dosiahnutie a udržanie poslania zoologických záhrad (D9)

Názov projektu: Modernizácia objektu ZC – 1NP. Vonkajšie a vnútorné výbehy pre šelmy

Kód projektu: 232237

Dotácia: 200 000,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu: Postupné budovanie vhodných chovných priestor v dostatočnej kvalite a kapacite aj pre vybrané jedince veľkých šeliem.

Opis projektu: NZOO Bojnice prevádzkuje objekt Záchytného centra cez 15 rokov, pričom počas daného obdobia neboli investované finančné prostriedky na úpravu alebo modernizáciu chovných priestorov pre veľké šelmy. Projekt je zameraný na riešenie aktuálneho technického stavu danej budovy a prioritne na budovanie chovných priestorov v požadovanej kvalite pre bezpečné umiestnenie vybraných a jedincov druhov veľkých šeliem. V rámci stavebných prác sú riešené interiérové ako aj exteriérové chovné priestory. Po ukončení stavebných prác budú zmodernizované priestory súčasťou doterajšej prevádzky organizácie, budú funkčne, technicky a finančne začlenené do chodu organizácie pre zabezpečenie legislatívnych potrieb SR.