Diplomové práce v zoo
Úvod » Diplomové práce v zoo

Máte záujem spracovávať v zoo svoju diplomovú/bakalársku prácu?

Áno, môžete. Je však nevyhnutné dodržať nasledujúce podmienky.

1. Téma práce musí byť pre zoo prospešná.

2. Zoologickú záhradu musí kontaktovať nielen študent, ale aj jeho školiteľ. Následne sa dohodnú podmienky na spoluprácu. Vzhľadom na neúmerné množstvo žiadostí o údaje, podklady či dokonca o hotové a spracované výsledky na žiadosti samotných študentov (bez školiteľa) neodpovedáme.

3. Výskumná úloha musí priniesť konkrétne empirické výsledky a nové zistenia. Zoo nepodporuje vypracovávanie diplomových prác rešeršného typu. Študent musí dopredu vedieť akú metodiku práce bude používať, akým spôsobom bude vyhodnocovať dáta a musí vedieť pracovať samostatne. Zoo neposkytuje a nespracováva údaje za študentov. Poskytuje možnosť a prístup k archívu v priestoroch zoo alebo v knižnici.

4. Študent si pred začiatkom zbierania údajov v zoo pripraví prehľad odborných kníh a článkov a bude mať tému dôkladne naštudovanú.

5. Potom, čo študent splní tieto požiadavky a bude mu oficiálne umožnené pracovať na svojom výskume bude zaškolený prideleným odborným pracovníkom zoo (kurátor, hlavný zoológ), ktorého bude priebežne informovať o svojej práci počas celého výskumného pobytu v zoo.

6. Po dokončení práce a obhájení študent zašle minimálne elektronickú kópiu práce do zoo.