Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum Environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice
Úvod » Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum Environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice

 

Zaradenie projektu: OP Životné prostredie

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný cieľ:
5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Kód ITMS projektu: 24150120017

Termín realizácie projektu: august 2009 – december 2015

Finančný zdroj: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Celkové výdavky projektu: 3 500 904,78 EUR

Oprávnené výdavky projektu: 3 361 949,09 EUR

Neoprávnené výdavky: 138 955,69 EUR

Cieľ projektu:
Podpora existujúceho systému vzdelávania a výchovy v ZOO Bojnice, Zabezpečenie informovanosti o ochrane prírody a krajiny, sieti NATURA 2000 a zvýšenie environmentálneho povedomia cieľových skupín prostredníctvom realizácie výchovno-vzdelávacích, informačných, odborných podujatí, podporných aktivít ako aj materiálno-technického vybavenia zrekonštruovaných a vystavaných budov a potrebnej infraštruktúry.