Medzinárodný deň biodiverzity
Úvod » Medzinárodný deň biodiverzity

 

 

 

Deň, na ktorý nestačí myslieť len raz do roka!

V sobotu, 22.mája si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity. Už 29 rokov registrujeme jeden z najdôležitejších dohovorov v oblasti životného prostredia, ktorý zahŕňa všetky zložky životného prostredia. Za posledné obdobie sa biologická diverzita stala dôležitou súčasťou environmentálnej politiky a práve tá dala podnet na prijatie Dohovoru o biologickej diverzite. Udialo sa tak 22. mája 1992 v meste Nairobi, ktoré leží v štáte Keňa. Členskou krajinou sa stala dva roky na to aj Slovenská republika.

Máme to vo vlastných rukách

Je veľmi dôležité, aby sme si v súvislosti s touto témou uvedomovali povinnosť chrániť naše spoločné prírodné dedičstvo, chránili životné prostredie a vytvárali v ňom lepšie podmienky pre nastávajúce generácie. Hlavnou myšlienkou vyššie spomínaného dohovoru, je úcta človeka ku všetkým formám života. V samotnom Dohovore o biologickej diverzite, je termín biologická diverzita definovaný ako rôznorodosť všetkých živých organizmov. Týka sa suchozemských, morských, ale i ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú tieto organizmy súčasťou. Označuje teda nielen rôznorodosť medzi druhmi, ale aj rozmanitosť, čiže diverzitu ekosystémov.

Najrizikovejším faktorom je človek

Len nedávno dostalo ľudstvo „vztýčený prst“ v podobe celosvetovej pandémie spôsobenej vírusom Covid-19. Práve táto pandémia nám striktne ukázala, aké dôležité pre ľudské zdravie sú prírodné ekosystémy. Preto by mala táto téma rezonovať najmä medzi mladšou populáciou častejšie a nie iba v tento deň, kedy si pripomíname jej výročie. Práve človek je najrizikovejším faktorom k postupnému oslabovaniu ekosystémov a to neprirodzeným a častým zásahom do prírody, či životného prostredia. Ničením lesných biotopov, ako napríklad výrubom stromov, znečisťovaním okolia, či neprirodzeným osvojovaním si oblastí, ktoré mali zostať nedotknuté, zvyšujeme riziko prenosu rôznych vírusov a nákaz. Iba ochrana biotopov môže priniesť zníženie týchto nebezpečenstiev.

Edukácia, ako jedna z foriem pomoci

Jednou z ciest, ktoré môžu pomôcť k zlepšeniu životného prostredia a prírodných ekosystémov, je pravidelná edukácia, či vzdelávanie v tejto oblasti. Preto aj Národná zoologická záhrada Bojnice pravidelne pripravuje pre deti a mládež edukačné programy, ktorých zámerom je vštepovať najmä našim najmenším vyššie spomínané priority. Žiaľ, v tomto období nie je možné pripravovať výučbu formou osobných stretnutí, no prostredníctvom online výučby sa snažíme prispievať k ochrane biologickej diverzity.

K opatrnosti vyzýva aj minister životného prostredia

Podľa slov ministra životného prostredia Slovenskej republiky Jána Budaja sú lesy, lesné druhy a živobytie ktoré od nich závisí, v centre mnohých celosvetových kríz. Nejde len o zmenu klímy, stratu biodiverzity, ale aj o  zdravotné, sociálne a ekonomické dopady pandémie COVID-19. „Slovensko má jedinečné prírodné bohatstvo, ktoré musíme chrániť ako súčasť globálnej biodiverzity a prostredia, pretože práve na tom stojí naše prežitie,“ zdôraznil Ján Budaj.