Modernizácia objektu ZC – 2NP. Malé primáty a miestnosti pre vtáky 
Úvod » Modernizácia objektu ZC – 2NP. Malé primáty a miestnosti pre vtáky 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Oblasť prírody, biodiverzity a krajiny

Činnosť: Realizácia opatrení na dosiahnutie a udržanie poslania zoologických záhrad (D9)

Názov projektu: Modernizácia objektu ZC – 2NP. Malé primáty a miestnosti pre vtáky

Kód projektu: 232238

Dotácia: 200 000,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu: Postupné budovanie vhodných chovných priestor v dostatočnej kvalite a kapacite pre vybrané jedince malých primátov a vtákov.

Opis projektu:  NZOO Bojnice prevádzkuje objekt Záchytného centra cez 15 rokov, pričom počas daného obdobia neboli investované finančné prostriedky na úpravu alebo modernizáciu chovných priestorov pre opice a primáty a len čiastočne pre vtáky, pričom aktuálna kapacita nepokrýva požiadavky na umiestnenie daných druhov. Realizácia projektu je zameraná na riešenie aktuálneho technického stavu danej budovy a prioritne na budovanie chovných priestorov v požadovanej kvalite pre bezpečné umiestnenie vybraných a jedincov opíc, primátov a vtákov. V rámci stavebných prác sú riešené prioritne interiérové a čiastočne aj exteriérové chovné priestory. Po ukončení stavebných prác budú zmodernizované priestory súčasťou doterajšej prevádzky organizácie, budú funkčne, technicky a finančne začlenené do chodu organizácie pre zabezpečenie legislatívnych potrieb SR.