Nakladanie s odpadom v zoo
Úvod » Nakladanie s odpadom v zoo

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
Realizácia projektu: rok 2014
Celkové výdavky projektu: 84 840,00 Eur
Dotácia: 78 431,62 Eur

Zameranie projektu: Zabezpečenie systému nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom na území zoo v súlade s legislatívnymi požiadavkami.