Ohrozený obyvateľ našich stepí
Úvod » Ohrozený obyvateľ našich stepí

V mesiaci december 2019 vydala Národná zoo Bojnice v náklade 500 kusov brožúru s názvom Ohrozený obyvateľ našich stepí. Zaslúži si našu pozornosť. Dočítate sa v nej informácie o taxonómii druhu, biotopoch na ktorých žije, jeho výskyte a rozšírení, manažmente a opatreniach na jeho ochranu a záchranu, jeho etológii, potravnej ekológii a predátoroch, ale aj to, ako im môžeme pomôcť a aké kroky podnikla Národná zoo Bojnice na jeho záchranu.

Syseľ pasienkový je ohrozeným druhom slovenskej fauny. Aj preto sa Národná zoologická záhrada Bojnice stala partnerom projektu s názvom „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“.Ovocím spolupráce slovenskej a českej odbornej verejnosti je vypracovanie návrhu odporúčaných opatrení nielen pre podporu populácie tohoto hlodavca, ale aj celkovej biologickej rozmanitosti v krajine…

Realizáciou navrhovaných opatrení sa zvýši pestrosť poľnohospodárskej krajiny a prispeje sa k zlepšeniu životného prostredia regiónu. V rámci projektu bol syseľ priblížený miestnym obyvateľom ako pôvodný zástupca miestnej prírody a symbol zachovalej stepnej poľnohospodárskej krajiny.

Vedúcim partnerom projektu je česká nezisková neštátna spoločnosť ALKA Wildlife, o.p.s., hlavným cezhraničným partnerom Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE a partnerom projektu na českej strane Ekocentrum Trkmanka. Cieľom projektu je prispieť k záchrane tohto druhu komplexným súborom aktivít, ktoré zahŕňajú výskum, monitoring, osvetu, spoluprácu, prenos skúseností a nastavenie priorít dlhodobej ochrany druhu, ako aj realizáciu opatrení na podporu druhu i jeho prostredia.

Špecifikácia projektu :

Zaradenie projektu: OP Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód ITMS 2014 +: NFP304021D154

Vedúci partner CZ: ALKA Wildlife, o.p.s.

Hlavný cezhraničný partner SK: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Partner projektu CZ: Ekocentrum Trkmanka

Partner projektu SK: Národná zoologická záhrada Bojnice

Výdavky projektu NZOO Bojnice: 137 230,20 Eur

Cieľ projektu: Syseľ pasienkový je ohrozený druh. Cieľom projektu je prispieť k záchrane tohto druhu komplexným súborom aktivít: výskum, monitoring, realizácia opatrení na podporu druhu i jeho prostredia, osveta, spolupráca, prenos skúseností a nastavenie priorít dlhodobej ochrany druhu. Spoluprácou odborníkov v regióne SK/CZ, zapojením štátnej správy, vedeckých inštitúcií, mimovládneho sektora a nezávislých expertov vypracujeme návrh odporúčaných opatrení pre podporu nielen sysľa, ale zároveň aj celkovej biologickej rozmanitosti v krajine. Realizáciou týchto opatrení zvýšime pestrosť poľnohospodárskej krajiny a prispejeme k zlepšeniu životného prostredia regiónu. V rámci projektu bude syseľ priblížený miestnym obyvateľom ako pôvodný zástupca miestnej prírody a symbol zachovalej stepnej poľnohospodárskej krajiny.

Stručný popis projektu: Realizácia projektu a ochrana tohto druhu je riešená komplexne, na niekoľkých úrovniach, v oboch krajinách zrkadlovo. V oboch krajinách bude prebiehať mapovanie výskytu a hľadanie neznámych kolónií sysľov, monitoring stavu známych kolónií.

U vybraných kolónií sysľov budú realizované konkrétne opatrenia, zamerané:
1) na podporu biotopu sysľa pasienkového (kosenie, zber a výsev potravne významných bylín, vysekávanie drevín a náletu, bránenie lúk, výsadba ovocných stromov, štepenie stromov, usmernenie pastvy dobytka a pod.)
2) na priamu podporu kolónií sysľov (doplnenie jedincov, ochrana pred predátormi, prikrmovanie, vybudovanie chovných zariadení).

 

Foto 1 a Foto 2: Reprodukčné zariadenie na chov sysľa pasienkového v Národnej zoo Bojnice (Foto: Ing. Viera Madajová)

 

Foto 3: Na deti čakal v objekte Ekocentra Trkmanka vo Veľkých Pavloviciach ako aj v Národnej zoo Bojnice bohatý program. V rámci pobytu sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o Dohovore CITES, Nature 2000, Ekologickej stope a poslaniach environmentálnej výchovy (Foto: Jaroslav Slašťan)

Foto 4: Letný tábor projektu, ktorý prebiehal od 7.júla 2019 do 12.7.2019 mal za úlohu v rámci cezhraničnej spolupráce odovzdať deťom nielen informácie o chránenom druhu nášho pôvodného cicavca (Foto: Zuzana Slošiarová)