Pracovisko pre archiváciu DNA živočíchov chránených aj v rámci siete NATURA 2000
Úvod » Pracovisko pre archiváciu DNA živočíchov chránených aj v rámci siete NATURA 2000

Zaradenie projektu: OP Životné prostredie

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný cieľ: 5.2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov

Kód ITMS projektu: 24150120016

Termín realizácie projektu: máj 2009 – november 2009

Finančný zdroj: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Celkové výdavky projektu: 21 421,65 EUR

Cieľ projektu: Vybudovanie zariadenia na archiváciu biologických vzoriek živočíchov chránených v rámci národných a medzinárodných legislatívnych predpisov ako sú CITES, NATURA 2000 a i. – technické vybavenie dátového pracoviska dlhodobej archivácie DNA vzoriek chránených živočíšnych druhov.