Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku
Úvod » Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

 

Zaradenie projektu: OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Konkrétny cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy NATURA 2000

Kód ITMS 2014 +: NFP310010L489

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody SR

Partner projektu: Národná zoologická záhrada Bojnice