Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku
Úvod » Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

 

Zaradenie projektu: OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Konkrétny cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy NATURA 2000

Kód ITMS 2014 +: NFP310011L489

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody SR

Partner projektu: Národná zoologická záhrada Bojnice

Zazmluvnená výška NFP na celý projekt: 7 999 997,57 €

Realizácia projektu: 2017-2023

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zachovať priaznivý stav medveďa hnedého a vlka dravého v alpskom bioregióne. Zároveň dosiahnuť priaznivý stav u vlka dravého v panónskom bioregióne a rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti.

Opis aktivít projektu v rámci NZOO Bojnice: vybudovanie karanténnych (rehabilitačných) chovných priestorov 

V súčasnosti sa pomerne často stáva, že v praxi nastane prípad, kedy sa nájde osirotené  alebo zranené mláďa medveďa. Zároveň v zmysle rozhodnutia Zásahového tímu pre medveďa hnedého na Slovensku je potrebné eliminovať medvedicu (matku) s pozmenením správaním (vykazuje známky synantropizácie) z populácie, nakoľko sa pohybuje v intravilánoch, resp. blízkych extravilánoch obcí a na lokalitách s intenzívnou ľudskou činnosťou (liečebné a turistické zariadenia, skládky komunálneho odpadu, resp. potravu v záhradách, ovocných sadoch a lokalitách s pestovaním včelstiev). Zároveň učia takémuto správaniu aj mláďatá. Po ich eliminácií je potrebné mláďa odchytiť a umiestniť v karanténnej (rehabilitačnej) stanici. Po absolvovaní karantény vrátane veterinárnej starostlivosti sú takéto jedince pripravené na translokáciu do štátov Európy, alebo umelý odchov na Slovensku.

 

Priestory vo výstavbe.     

Karanténne a rehabilitačné priestory vo výstavbe.

Zdroj: NZOO Bojnice