Sieť záchranných staníc
Úvod » Sieť záchranných staníc

Zaradenie projektu: OP Životné prostredie

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačné ciele: 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov a 5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Kód ITMS: 24150120034

Termín realizácie projektu: február 2010 – december 2015

Finančný zdroj: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Celkové výdavky projektu: 1 597 381,72 EUR

Oprávnené výdavky projektu: 1 597 381,72 EUR

Cieľ projektu: Sprevádzkovanie jednotnej centrálne koordinovanej siete záchranných staníc pre dočasne a trvale hednikepované živočíchy pôvodnej fauny SR.

 

viac info nájdete na samostatnej webovej stránke. www.zachrannestanice.sk