Slovenská Zoo Lympiáda 2018 – Výsledky
Úvod » Slovenská Zoo Lympiáda 2018 – Výsledky

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE – viď nižšie

 

 

Propozície

 

Slovenská Zoo Lympiáda 2018

 

2.ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov MŠ, I. a II. stupňa základných škôl a stredných škôl venovaný zoológii.

 

Termín uzávierky prihlášok:       31. marec 2018

Poslanie súťaže

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Organizátori:

Národná zoo Bojnice

Kremnické vrchy OZ

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Odborní garanti

Ing. Andrea Klasová, Jaroslav Slašťan

Partneri

Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská zoologická spoločnosť

Štátna ochrana prírody SR

Slovenská agentúra životného prostredia

Mediálni partneri

TASR

RTVS

Výhry a ocenenia

Absolútny víťaz (súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťažiacich) – Kolobežka

Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie – hodnotné vecné ceny.

Všetci súťažiaci – občerstvenie, balíčky s prekvapením, certifikát o absolvovaní súťaže s konkrétnym umiestnením.

Výhercovia budú vyhlásení na záverečnom vyhodnotení dňa 30.5.2018 priamo v areáli Národnej zoologickej záhrady Bojnice po ukončení súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa pravidiel súťaže, výhra zostáva v prospech organizátora.

Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre bude plniť pokyny organizátorov súťaže. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za iné výhry.

Pravidlá súťaže

Súťažiaci: Do súťaže sa môžu zapojiť len deti / žiaci / študenti vo veku od 5 do 18 rokov, ktorí patria do nasledujúcich súťažných kategórií:

MŠ – deti materských škôl

ZŠ I – žiaci základných škôl prvého stupňa (1.-4.ročník)

ZŠ II – žiaci základných škôl druhého stupňa (5.-9.ročník)

SŠ – študenti stredných škôl (SOU, SPŠ, SOPŠ, gymnáziá a pod.)

Témy súťažných otázok II. ročníka: 

1] „Umlčaný les“

2] Pobytové znaky zvierat

3] Kosti a kostry zvierat

4] Medzinárodný dohovor CITES

* po termíne dobrovoľných prednášok (dňa 27.4.2018) budú na tomto mieste zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) hore uvedených tém súťaže pre tých, ktorí sa prednášok nezúčastnili.

Registrácia  súťažiaceho: na prihlásenie súťažiaceho do súťaže je potrebné zaslať riadne a úplne vyplnený registračný formulár na adresu zooolympiada@gmail.com. Formulár nájdete nižšie na tejto stránke. Pokiaľ nebude formulár kompletne vyplnený, nebude súťažiaci zaregistrovaný do súťaže ako súťažiaci.

Štartovné: 5 Eur na súťažiaceho (s tromi súťažiacimi je pre 1 osobu ako doprovod zdarma). Štartovné zahŕňa občerstvenie pre súťažiacich počas prednášky, a v deň súťaže).

Úhrada štartovného: najneskôr do 6.4.2018, neuhradené štartovné znamená vymazanie súťažiaceho zo štartovnej listiny. Štartovné sa nevracia, ani neprenáša na ďalší rok.

Bankové spojenie: Kremnické vrchy o.z., Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 45775516, Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN           SK4109000000005060597614, variabilný symbol = dátum narodenia súťažiaceho v tvare DDMMRRRR, konštantný symbol = 0558. Do poznámky uveďte meno a priezvisko súťažiaceho.

Dobrovoľná prednáška:  v rámci prípravy na súťaž budú organizované 2 dobrovoľné prednášky, na ktorú sa môže každý súťažiaci pri registrácii prihlásiť. Prednáška bude 24.4.2018 v Bojniciach a 26.4.2018 v Kremnici. Obidve prednášky budú identické, len budú na inom mieste. Prednáška bude určená a časovo rozdelená pre všetky súťažné kategórie v ten jeden deň. Konkrétny čas pre svoju súťažnú kategóriu sa dozviete na základe poslanej elektronickej pozvánky. Obsah prednášky bude úzko súvisieť s otázkami na finálovej súťaži. Účasť na prednáške je dobrovoľná / odporúčaná, nie povinná. Prednášky a prezentácie nebude možné poslať emailom, ani inak sprostredkovať. Obsah prednášky je možné vidieť a konzultovať len v určené dni prednášok.

Priebeh súťaže:

 • Po zaregistrovaní a zaplatení štartovného dostane každý súťažiaci v priebehu pár dní po uzávierke prihlášok email o potvrdení registrácii na súťaž, respektíve výzvu na možné doplnenie prihlášky.
 • Každý prihlásený súťažiaci na dobrovoľnú prednášku dostane v priebehu pár dní po uzávierke prihlášok e-mailom pozvánku s konkrétnym časom a miestom realizácie prednášky aj s bližšími potrebnými informáciami.
 • Prihlásený súťažiaci absolvujú prednášku buď v Bojniciach alebo v Kremnici.
 • Po termíne dobrovoľných prednášok (dňa 27.4.2018) budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) určených 4 tém súťaže pre tých, ktorý sa prednášok nezúčastnili.
 • Každý registrovaný súťažiaci dostane najneskôr 30.4.2018 elektronicky pozvánku na samotnú súťaž, ktorá sa bude konať dňa 30.5.2018 v Bojniciach s bližšími inštrukciami a organizačnými informáciami.
 • Začiatok súťaže a termín riešenia súťažných otázok je dňa 30.5.2018 s predpokladom o 9,00 hod. a ukončenie o 16,30 hod. so slávnostným vyhlásením výsledkov a ocenením výhercov.

Prehľadný časový harmonogram súťaže:    

  Dátum Čas
Uzávierka prihlášok do 31.3.2018 príjem prihlášok do polnoci
Úhrada štartovného do 6.4.2018 do polnoci – rozhodujúci je čas pripísania finančných prostriedkov na účet
Potvrdenie registrácie + pozvánka na prihlásenú prednášku 10.4.2018 do polnoci
Prednáška – Bojnice 24.4.2018 od 8,00 hod. do 16,00 hod.
Prednáška – Kremnica 26.4.2018 od 8,00 hod. do 16,00 hod.
Pozvánka na súťaž 30.4.2018 do polnoci
SÚŤAŽ – Bojnice 30.5.2018 od 8,00 hod. do 16,00 hod.
 • Riešenie otázok:
  • Koordinácia riešenia otázok (postupnosť okruhov) je individuálna.
  • Odpovede môžu súťažiaci počas riešenia meniť. Jednou z úloh súťaže je naučiť žiakov samostatnému uvažovaniu.
  • Odpovede sa po uzavretí/odovzdaní hárka s odpoveďami meniť nemôžu.
  • Súťažiaci môže začať ktoroukoľvek zo súťažných tém.
  • Súťažiaci nemusí vyriešiť celý súbor otázok či tém (t.j. nemusí odpovedať na všetky otázky).

Vyhodnotenie súťaže: Každá otázka bude mať len jednu správnu odpoveď. O celkovom umiestnení súťažiaceho bude rozhodovať súčet všetkých bodov. Konkrétny systém bodovania bude oznámený priamo na otvorení súťaže dňa 30.5.2018. V prípade rovnakého počtu bodov žiakov na prvých miestach rozhodnú tzv. rozstrelové otázky.

Po uzavretí a vyhodnotení súťaže budú výsledky zverejnené  na nasledovných internetových stránkach:

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

 • Registrovať sa ako súťažiaci vyplnením registračného formulára a jeho zaslaním na adresu zooolympiada@gmail.com.
 • Zaplatiť štartovné najneskôr do 6.4.2018. (viď informácie vyššie).
 • Môžete sa zúčastniť dobrovoľnej prednášky (24.4.2018 v Bojniciach alebo 26.4.2018 v Kremnici), kde sa dozviete podrobnejšie okruhy informácií k jednotlivým témam súťaže.
 • Prísť si zasúťažiť na základe pozvánky dňa 30.mája 2018 do Národnej zoo Bojnice a vyhrať!

Formulár na stiahnutie:

Registračný formulár Zoo Lympiáda 2018

 

OKRUHY TÉM, KTORÉ BOLI PREZENTOVANÉ NA PREDNÁŠKACH A MÔŽETE ICH OČAKÁVAŤ AJ V SÚŤAŽNÝCH OTÁZKACH:

 

 1. Umlčaný les
  • predstavenie kampane EAZA „ Silent forest“, zmysel a poslanie kampane – ochrana spevavcov v JV Ázii,  čo ohrozuje dané druhy,  aké sú možnosti ochrany – zoologické záhrada / ja (jednotlivec),  in situ projekty – projekty v Indonézii na ochranu druhov,  predstavenie vlajkových druhov kampane,
  • vtáčia kriminalita na Slovensku –  čo je to vtáčia kriminalita? – vysvetlenie pojmu,  druhy vtáčej kriminality – otravy, odstrel, odchyt, ….,  problematika zabíjania vtákov v Európe – ktoré druhy sú najviac ohrozené lovom, v ktorých krajinách Európy sa to deje,
  • dôležitosť ochrany vtákov – možnosti ako pomôcť.

 

 1. Pobytové znaky zvierat
 • vajcia vodných vtákov (potápky, kormorány, kačice, bociany, volavky,..),
 • vajcia vtákov hniezdiacich na stromoch a kríkoch,
 • hniezda vtákov hniezdiacich v kríkoch a na stromoch.

 

 1. Kosti a kostry zvierat
 • definícia kostry a jej význam,
 • kostry hlodavcov, hmyzožravcov a mäsožravcov z čeľade lasicovité, mačkovité, psovité a medveďovité,
 • lebky cicavcov a dentálne (zubné) vzorce (vzorce chrupu) vybraných druhov cicavcov,
 • kostry a lebky spevavcov, dravcov a sov,
 • perie vtákov a identifikácia druhu podľa peria.3
 1. Medzinárodný dohovor CITES
  • charakteristika dohovoru – čo znamená, prečo vznikol, kedy vznikol, ako pomáha, prílohy, EÚ,..
  • environmentálna kriminalita
  • druhy zvierat zahrnuté do dohovoru – naša aj svetová fauna
  • nelegálne suveníry z dovoleniek
  • povolené suveníry z dovoleniek v súvislosti s dohovorom
  • CITES a SR
  • výkonné a kontrolné orgány dohovoru v podmienkach SR
  • ochrana fauny vo svete – príklady
  • druhy zvierat v bojnickej zoo zahrnuté do CITES – zoobojnice.sk/zvierata

 

 

Foto z prednášok:

 

VYHODNOTENIE

V stredu, 30. mája 2018 sa Národná zoologická záhrada Bojnice po roku opäť zaplnila deťmi, ktoré majú radi svet zvierat a prírodu. Prišli sem súťažiaci druhého ročníka Slovenskej Zoo Lympiády, ktorú zorganizovala Národná zoo Bojnice, OZ Kremnické vrchy a Knižnica J. Kollára v Kremnici.

Súťažilo sa v 4 kategóriách: materské školy, základné školy prvý a druhý stupeň a stredné školy. Pre každú kategóriu boli pripravené 4 stanoviská, ktoré boli rozdelené podľa tém: „Umlčaný les“, Pobytové znaky zvierat, Kosti a kostry zvierat a Medzinárodný dohovor CITES. Deti a mládež si preverili svoje vedomosti pomocou teoretických otázok, ale aj praktických ukážok kostrových pozostatkov, ale aj za pomoci vajec – stôp pobytových znakov.

Tento rok skončil veľmi zaujímavo, pretože tri zo štyroch kategórií vyhrali súrodenci Markechovci – mladí nadšenci pre prírodu. Na prvých miestach to vyzeralo teda nasledovne: v kategórii materské školy vyhrala: Zuzana Markechová, I. stupeň základných škôl vyhral: Tomáš Markech, II. stupeň základných škôl vyhral: Jakub Markech a v kategórii stredné školy vyhral: Timotej Šnirc.

Absolútnym víťazom, ktorý získal kolobežku sa stal Tomáš Markech. Tomáš vyhral s absolútnym prehľadom, získal maximálny možný počet bodov v súťaži. Víťazom gratulujeme! Kompletnú výsledkovú listinu nájdete na stránke www.zoobojnice.sk

Ocenili sme opäť aj najmladšieho a najstaršieho účastníka. Každý súťažiaci si domov odniesol tašku s pozornosťami z našej zoo a od rôznych firiem a organizácií, ktoré podporili druhý ročník Zoo Lympiády. Ďakujeme všetkým zapojeným súťažiacim a partnerom a sponzorom za podporu, a tešíme sa na ďalší ročník tejto zaujímavej súťaže.

 

Kategória – materské školy:

[image_options image_id=”9914″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9915″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

Kategória – 1. stupeň základných škôl:

[image_options image_id=”9916″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9917″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

Kategória – 2. stupeň základných škôl:

[image_options image_id=”9918″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9919″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

Kategória – stredné školy:

[image_options image_id=”9920″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9921″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

ABSOLÚTNY VÍŤAZ:

TOMÁŠ MARKECH

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options] 

 

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”]Galéria:[/image_options] 

 

[image_options image_id=”9922″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”]

 

[/image_options]