Stanovisko Únie českých a slovenských zoologických záhrad ku kauze nelegálneho chovu bieleho tigra Karlom Vémolom
13. decembra 2023
Úvod » Stanovisko Únie českých a slovenských zoologických záhrad ku kauze nelegálneho chovu bieleho tigra Karlom Vémolom

V dôsledku nedávnej medializácie prípadu nelegálneho chovu bieleho tigra mediálne známou osobou sa na české zoologické záhrady čoraz viac obracia verejnosť s apelom o pomoc so zvrátením rozhodnutia o odobratí nelegálne držaného zvieraťa vydaného Ministerstvom životného prostredia (ďalej „MŽP“) Českej republiky či prosbou o následné umiestnenie odobratej šelmy v niektorej z nich. Odborníci zo zoologických záhrad celú situáciu od začiatku dôkladne monitorujú a vzhľadom na to, že zviera bolo súčasným majiteľom nadobudnuté nelegálne, bez platných dokumentov a je držané v neschválených a pre druh zvieraťa v úplne nezodpovedajúcich podmienkach, plánované kroky a vydané stanovisko MŽP ČR plne podporujú.

Hlavným poslaním moderných licencovaných zoologických záhrad je predovšetkým ochrana biodiverzity, so zvláštnym zreteľom na ochranu ohrozených druhov prostredníctvom vzájomnej spolupráce a zapojením do koordinovaných záchranných chovateľských programov. Vo svojich chovoch kladú dôraz na welfare zvierat a podporujú legislatívne sprísňovanie podmienok držania vybraných druhov voľne žijúcich zvierat v ľudskej starostlivosti, predovšetkým veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov. „Títo jedinci by mali byť držaní v zodpovedajúcich podmienkach a spôsobom, kedy nie sú umelo narušované ich prirodzené potreby a kde môžu rozvíjať svoje prirodzené vzorce správania. V prípade umelého odchovu a následného kontaktného chovu dochádza k psychickému mrzačeniu zvierat a ich týraniu. Umelo odchovaný jedinec nemá prirodzené sociálne návyky svojho druhu a v lepšom prípade strávi osamelý život, pretože v dospelosti sa stáva pre svojho „pána“ nebezpečným. Je štatisticky dokázané, že v takých podmienkach sa veľké šelmy dožívajú polovičného veku ako v štandardných expozíciách a s kvalitnou starostlivosťou v zoologických záhradách,“ vysvetľuje riaditeľ Zoo Liberec David Nejedlo. Riaditeľ Zoo Olomouc a zároveň prezident Únie českých a slovenských zoologických záhrad Radomír Habáň tieto slová potvrdzuje a dodáva: „Takéto konanie únia neschvaľuje a tvrdo odsudzuje. Obzvlášť v prípadoch, keď sú takým chovom zvieratá zneužívané iba na mediálne zvyšovanie osobného statusu ich majiteľov, bez akejkoľvek pridanej hodnoty k ochrane prírody alebo pozitívnemu príkladu smerom k verejnosti, sa voči nim musíme vymedziť.“

V prípade mladých zvierat možno ale nevhodné návyky a ich začínajúce následky minimálne aspoň čiastočne napraviť. Veľkú skúsenosť s touto činnosťou má práve aj záchranné centrum TIERART v Nemecku špecializujúce sa práve na veľké mačkovité šelmy, ktoré boli odobraté zo súkromných chovov alebo cirkusov. Práve tam by mala byť šelma zabavená českými orgánmi umiestnená.

V Českej republike dňa 1. februára 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 246/1992 Zb. na ochranu zvierat proti týraniu v znení neskorších predpisov, ktorá okrem iného prináša zmeny aj v oblasti právnej úpravy chovu druhov zvierat vyžadujúcich osobitnú starostlivosť. Novela zaviedla sprísnenie podmienok chovu pre chovateľov a ďalšie sprísnenie podmienok chovu vybraných druhov šeliem a ľudoopov, čo oceňujú aj zástupcovia UCSZOO. „Česká legislatíva okrem iného chráni zvieratá pred ich zneužívaním a je správne, že stále častejšie dochádza k jej aktívnemu vymáhaniu. Je potrebné vždy postupovať v záujme zvieraťa, ale aj tak, aby sa podobná situácia u tohto držiteľa zvieraťa alebo aj v iných prípadoch v budúcnosti neopakovala,“ dopĺňa Jiří Novák, riaditeľ Zoo Ostrava.

Niekoľko českých zoologických záhrad už v minulosti so štátnou správou spolupracovali v prípadoch odoberania nelegálne držaných jedincov a zabavených jedincov v prípade voľnej kapacity vo svojich zariadeniach dočasne umiestnili. S poskytnutím dočasného útočiska týraným alebo nelegálne držaným šelmám pomohla napríklad zoo v Liberci, Olomouci alebo Hodoníne. „Zoologické záhrady ale z kapacitných dôvodov nemôžu suplovať funkciu záchranných staníc a CITES centier. Hlavným poslaním moderných zoo je záchranný chov a udržiavanie záložných populácií ohrozených a v prírode miznúcich druhov, a nie držanie a vystavovanie zvierat neznámeho pôvodu,“ vysvetľuje riaditeľ olomouckej zoo Radomír Habáň.

Radomír Habán

Prezident UCSZOO