Sysli pro krajinu, krajina pro sysly
Úvod » Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

 

Zaradenie projektu: OP Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód ITMS 2014 +: NFP304021D154

Vedúci partner CZ: ALKA Wildlife, o.p.s.

Hlavný cezhraničný partner SK: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Partner projektu CZ: Ekocentrum Trkmanka

Partner projektu SK: Národná zoologická záhrada Bojnice

Výdavky projektu NZOO Bojnice: 137 230,20 Eur

Cieľ projektu: Syseľ pasienkový je ohrozený druh. Cieľom projektu je prispieť k záchrane tohto druhu komplexným súborom aktivít: výskum, monitoring, realizácia opatrení na podporu druhu i jeho prostredia, osveta, spolupráca, prenos skúseností a nastavenie priorít dlhodobej ochrany druhu. Spoluprácou odborníkov v regióne SK/CZ, zapojením štátnej správy, vedeckých inštitúcií, mimovládneho sektora a nezávislých expertov vypracujeme návrh odporúčaných opatrení pre podporu nielen sysľa, ale zároveň aj celkovej biologickej rozmanitosti v krajine. Realizáciou týchto opatrení zvýšime pestrosť poľnohospodárskej krajiny a prispejeme k zlepšeniu životného prostredia regiónu. V rámci projektu bude syseľ priblížený miestnym obyvateľom ako pôvodný zástupca miestnej prírody a symbol zachovalej stepnej poľnohospodárskej krajiny.

Stručný popis projektu: Realizácia projektu a ochrana tohto druhu je riešená komplexne, na niekoľkých úrovniach, v oboch krajinách zrkadlovo. V oboch krajinách bude prebiehať mapovanie výskytu a hľadanie neznámych kolónií sysľov, monitoring stavu známych kolónií.

U vybraných kolónií sysľov budú realizované konkrétne opatrenia, zamerané:
1) na podporu biotopu sysľa pasienkového (kosenie, zber a výsev potravne významných bylín, vysekávanie drevín a náletu, bránenie lúk, výsadba ovocných stromov, štepenie stromov, usmernenie pastvy dobytka a pod.)
2) na priamu podporu kolónií sysľov (doplnenie jedincov, ochrana pred predátormi, prikrmovanie, vybudovanie chovných zariadení).

NZOO Bojnice – výstavba “expozičné zariadenie”.

 

NZOO Bojnice – výstavba “chovné zariadenie”.

 

  

Foto: Ing. Viera Madajová