Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice.
Úvod » Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice.

 

Zaradenie projektu: OP Životné prostredie

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný cieľ: 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov

Termín realizácie projektu: november 2008 – december 2015

Finančný zdroj: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Celkové výdavky projektu: 3 059 498,51 EUR

Oprávnené výdavky projektu: 2 779 503,22 EUR

Neoprávnené výdavky: 279 995,29 EUR

Cieľ projektu: Vybudovanie náučného chodníka Karpatskej fauny zameraného na druhovú ochranu a ochranu biodiverzity, súčasne s rekonštrukciou chodníkov a komunikácií pre potreby sprístupnenia informačných a propagačných prvkov cieľovým skupinám.