WAZA – Svetová asociácia zoologických záhrad a akvarií
Úvod » WAZA – Svetová asociácia zoologických záhrad a akvarií

Naša zoo bola ako jediná zo Slovenska prijatá za riadneho člena do najprestížnejšej asociácie svetových zoologických záhrad a akvárií (WAZA) v novembri 2003. Táto asociácia združuje do 300 elitných svetových zoo. K získaniu členstva v tejto spoločnosti je potrebné absolvovať prísne negociačné a prístupové rokovania. Predchodcom tejto spoločnosti bola IUDZG a neskôr WZO. Konferencie WAZA sa konajú každoročne, vždy na inom konci Zeme. V tejto rubrike prinášame hlavne obrazové svedectvá z našich účastí na tomto významnom svetovom fóre.

Svetová asociácia zoo akvárií zjednocuje zoologické záhrady, akváriá, národné a regionálne spoločnosti po celom svete, ktoré sa riadia pravidlami asociácie a jej etickým kódexom. WAZA bola založená roku 1946 pod názvom Medzinárodná únia riaditeľov zoologických záhrad (IUDZG). Hlavným poslaním asociácie je podnecovať spoluprácu medzi zoologickými záhradami v ich ochranárskej, chovateľskej a riadiacej činnosti; umožňovať koordináciu národných a regionálnych združení; vypomáhať pri prezentovaní zoo a akvárií v iných medzinárodných organizáciách a spoločenstvách; podieľať sa na environmentálnej výchove, ochrane prírody a prírodovednom výskume.

WAZA združuje takmer 200 zoologických záhrad a akvárií, menšie množstvo pridružených členov a 16 regionálnych alebo národných asociácií s viac ako 800 členskými inštitúciami. Ročne navštívi jej inštitúcie okolo 600 miliónov ľudí. Sídlom organizácie je mesto Bern vo Švajčiarsku. K asociovaným členom patria: AIZA (Ibérijská asociácia zoo a akvárií); AMACZOOA (Stredoamerické a karibské z. a a. ); ARAZPA (Austrálske z. a a.); AZA (Asociácia amerických z. a a.); CAZA (Asociácia kanadských z. a a.); EAZA (Európska asociácia z. a a.); DAZA (Dánsko); FUNPZA (Venezuela); JAZGA (Japonsko); FZG (Veľká Británia a Írsko); PAAZAB (Afrika); SEAZA (Južná Ázia); SZB (Brazília); SAZA (Švédsko); UIZA (Taliansko); VDZ (Nemecko).

Úlohy svetovej komunity zoo a akvárií sú zakotvené v publikácii The World Zoo Conservation Strategy (Svetová stratégia konzervátorskej práce v zoo) vydanej roku 1993. Je zacielená na záchranu rýchlo miznúceho života našej Zeme cestou aktívnej ochranárskej práce na úrovni ochrany druhov, populácií in situ a ex situ, zhromažďovaním vedeckých poznatkov využiteľných pre konzervátorskú prácu a takisto aj zvyšovaním úrovne vzdelávania verejnosti či politických kruhov. Sústreďuje sa na integráciu v spolupráci na kľúčových problémoch v ochrane druhov. Vzhľadom na existenciu rozmanitých kultúrnych rozdielov vo svete vytvorila si WAZA vlastný etický kódex, ktorý v zásade zahŕňa rešpektovanie a snahu zabezpečiť ochranu a prežitie druhov. Každá praktická operácia v zoo musí rešpektovať tento kódex a jeho dodržiavanie sa vyžaduje od každej členskej zoo. Nevyhnutnou súčasťou práce členských zoo je spolupracovať s širšou komunitou ochranárskych organizácií, agentúr a výskumných inštitúcií so zameraním na záchranu globálnej biodiverzity. Samozrejmosťou je zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o zvieratá, zaručenie maximálnej možnej “pohody” – welfare, pri transportoch zvierat dodržanie medzinárodných štandardov pre prevoz živých tvorov, zvažovanie negatívnych efektov pred pred zavedením regulovanej reprodukcie, pri reintroduckii sledovať smernice IUCN/SSC, eutanáziu používať iba po vylúčení všetkých ostatných možností a čo možno najrýchlejším spôsobom.

WAZA pracuje globálne a cielene smerom k aktívnej in situ ochrane. Ochrana zvierat to nie je iba chov posledných prežívajúcich jedincov druhu v zoo. Je to aj otázka ochrany ich prirodzených biotopov a v nich zabezpečovanie životaschopnosti populácie a celého prostredia. Ex situ zoo populácie môžu priamo podporovať in situ prežitie niektorých druhov poskytovaním jedincov pre posilnenie divej populácie v prírode. Mnohé zoo sa orientujú na reintrodukcie a reštitúcie zvierat do prostredia, ktoré bolo ich pôvodným domovom alebo je jeho náhradou. Doteraz boli realizované reintrodukcie viac ako 120 druhov zvierat. Obyčajne sú takéto projekty vykonávané zoskupením viacerých zoo. Ukážkami úspešných projektov niekoľkých desiatok zoo môže byť reintrodukcia levíkov zlatých, koní Przewalského, zubra európskeho, oryxa arabského a oryxa šabľorohého, antilopy adax, kozorožca alpského, orlosupa bradatého či bociana bieleho. Mnohé zoo sa podieľajú na vzdelávaní ľudí žijúcich v oblastiach výskytu niektorých vzácnych a ohrozených druhov. Veľa zoo sveta leží v strede urbánnych celkov a svojou existenciou dávajú možnosť pre život miestnej fauny a sú akýmisi ostrovmi života v mestách. Spomeňme naše bociany biele či srny alebo veverice. Živé zvieratá v zoologických záhradách sú základňou pre environmentálnu výchovu v zoo. Edukačná práca s návštevníkmi, zooškoly a záujmové kluby či združenia, to všetko je dôležitou súčasťou siete organizovaného vzdelávania ľudí od najnižších vekových kategórí po najvyššie.

O poslaní, stratégii a etickom kódexe WAZA

Reportáž z WAZA vo Viedni 2002