Workshop o medveďovi na Slovensku
Úvod » Workshop o medveďovi na Slovensku

V encyklopédii: Medveď hnedý európsky

V dňoch 21.-22.6. 2012 organizovala spoločnosť SWS-Slovak Wildlife Society (Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou) pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a s podporou nadácie Alestris zatiaľ posledný zo série workshopov venovaných manažmentu medveďov.

Akciu v Liptovskom Hrádku viedol prof. Alistair Bath z Memorial University v Newfoundlande a Large Carnivore Initiative for Europe. Cieľom bolo dosiahnuť konsenzus pre vypracovanie národného plánu manažmentu medveďa hnedého. V pracovných skupinách boli zastúpení predstavitelia širokej škály záujmových skupín. Za ZOO Bojnice sa ho zúčastnil Ing. Branislav Tám. Pracovné skupiny jasne určili nasledovné témy, ktorým sa je nutné venovať: osveta, problémové jedince medveďa, kompenzácie škôd, prevencia škôd, vedecký monitoring, právna úprava, veľkosť populácie a kontrola populácie usmrtením jedincov. Workshop zahŕňal aj večernú návštevu viacerých lokalít vo Vysokých Tatrách. Tu sme na vlastné oči videli problémové miesta, kde sa medvede dostávali ku kontajnerom s odpadkami. Práve na týchto miestach sme diskutovali s predstaviteľmi mesta Vysoké Tatry o možnostiach prevencie týchto neželaných návštev medveďov. Na seminári odznelo veľké množstvo zaujímavých prezentácii a názorov. Asi najzaujímavejšou bola od profesora Djura Hubera z Fakulty veterinárnej medicíny Univerzity Zagreb. Profesor Huber poukazoval na riešenie podobného problému s medveďmi v dvoch susediacich štátoch, a to v Slovinsku a Chorvátsku. Každá krajina mala iný prístup k danej problematike, vykonávala iný manažment a samozrejme každá vykazovala aj iné výsledky. Jeho prezentácia poukazovala na pomerne veľmi jednoduché manažmentové riešenia, ktorým sa v budúcnosti určite nevyhne ani Slovensko. Je preto nesmierne dôležité, aby na Slovensko boli pozývaní práve takíto svetovo uznávaní odborníci s praktickými skúsenosťami. Je potrebné podporiť akúkoľvek iniciatívu o podobné stretnutia a workshopy, aby sme sa aj my mohli v problematike nastavenia plánov národného manažmentu medveďa pohnúť vpred a čo najskôr začať s ich implementáciou.

Ing. Branislav Tám