Zelené balíčky
Úvod » Zelené balíčky

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E3)

Názov projektu: Zelené balíčky

Kód projektu: 232242

Dotácia: 111 471,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu: Cieľom projektu je skvalitňovať, inovovať a atraktivizovať už zavedené alebo aj nové formy aktivít a podujatí. Aktivity v rámci Zelených balíčkov sú určené pre návštevníkov zoo.

Opis projektu: Zmyslové prvky a ich praktické využívanie nenásilnou formou počas voľno časových a rekreačných aktivít umožňuje pozitívne posilnenie poznatkov o rozmanitosti biodiverzity a teda posilnenie povedomia o nutnosti jej ochrany. V podmienkach zoologickej záhrady je možné znásobiť edukačný a informačný vplyv na vybrané cieľové skupiny kombináciou rôznych faktorov. Prostredníctvom tohto projektu chce NZOO Bojnice využiť svoje jedinečné postavenie, skrytý potenciál a možnosti, pomerne značnú popularitu a návštevnosť na multiplikovanie zmyslových a podnetových faktorov na zvýšenie environmentálneho povedomia o ochrane našej ako aj exotickej fauny a v neposlednom rade o význame biodiverzity pre súčasné a budúce generácie a dopadoch zmeny klímy.

Výučbové programy – 4 rôzne druhy balíčkov:
1. Zmena klímy – “Mookrade”
2. Obehové hospodárstvo – Sloní papier
3. Ovzdušie a mobilita – Nezmazateľná stopa
4. Biodiverzita a prírodné zdroje – Človeče, nestrieľaj ma!.