Administratívna budova (technicko hospodárska) ZooBojnice
Úvod » Administratívna budova (technicko hospodárska) ZooBojnice

Zaradenie projektu: OP Kvalita životného prostredia

Konkrétny cieľ: 

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Žiadateľ: Národná zoologická záhrada Bojnice

Kód projektu ITMS 2014 +: NFP310041G67

Stručný opis projektu:

Zoologická záhrada Bojnice sídli v centre regiónu Horná Nitra (Trenčiansky samosprávny kraj, okres Prievidza, mesto Bojnice), ktorý historicky využíva fosílne neobnoviteľné palivá ako energetické zdroje. Zoo Bojnice ako štátna príspevková organizácia a verejná inštitúcia rešpektuje energetické stratégie a koncepcie ako aj potrebu spoločnosti znižovať energetickú náročnosť spoločnosti všetkými dostupnými prostriedkami. Realizácia opatrení v rámci projektu je navrhnutá tak aby energetická hospodárnosť budovy bola komplexná, teda nie len realizácia opatrení súvisiacich s vykurovacím obdobím, ale aby prevádzka bola celoročne optimalizovaná, vzhľadom na meniacu sa klímu (napr.  kvalitná tepelná izolácia, znižovanie spotreby budov ohrevom teplej vody a pod.). Budova slúži tiež pre širokú laickú a odbornú ako miesto „prvého kontaktu“ pri riešení odbornej problematiky CITES, zranených, hendikepovaných alebo inak ohrozených voľne žijúcich živočíchov a pri získaní odbornej pomoci v rôznych iných oblastiach ochrany prírody a krajiny prioritne fauny.

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:  178 535,65 €