Čím je motýľ Apollo výnimočný?
Úvod » Čím je motýľ Apollo výnimočný?

Prvý októbrový pondelok patrí Dňu motýľov.

Obývajú takmer všetky biotopy, v ktorých zohrávajú dôležité funkcie najmä ako fytofágy, opeľovače, potrava pre predátorov alebo hostitelia pre parazitoidy a patogény. Majú veľký význam aj pre človeka.
Niektoré druhy sa premnožujú a spôsobujú škody na poľnohospodárskych kultúrach, v lesných porastoch, na okrasných rastlinách, v skladoch, domácnostiach.

Mnohé druhy indikujú vzácne, jedinečné alebo ohrozené biotopy. Zmeny spoločenstiev motýľov upozorňujú na lokálne i globálne environmentálne vplyvy. Početné druhy ustupujú a niektoré dokonca vymierajú v dôsledku devastácie prírody antropickými aktivitami.

Jesoň červenooký (Parnassius apollo) je jedným z najohrozenejších motýľov v Európe. Červený zoznam ohrozených druhov IUCN klasifikuje Apollo v Rakúsku ako „takmer ohrozené“. V iných krajinách je dokonca kriticky ohrozený (napr. v Poľsku), alebo vyhynutý (napr. v Českej republike). Za posledných 25 rokov sa ich počet znížil o 20 – 50 %.

Je teda jasné, že tento druh potrebuje ochranu, aby bola zabezpečená jeho budúcnosť. Motýľ Apollo rád žije na otvorených a južne orientovaných svahoch, kde rastú tie správne rastliny. Najradšej žije na horských lúkach a pasienkoch, kde bývajú chladné zimy a teplé letá. Má relatívne dlhý životný cyklus, ktorý pozostáva z vajíčka, piatich rôznych húseníc, kukly (larvy) a štádia imago. Počas štádia imago vo všeobecnosti lieta viac samcov ako samíc. V skutočnosti sú samce motýľov teritoriálne a hliadkujú vo svojich biotopoch, aby vyhnali konkurenčných samcov.

Nie je preto prekvapením, že Parnassius apollo  je kvôli lepšej ochrane uvedený v CITES, Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi. Je tiež na zozname smernice o biotopoch v prílohe IV a v prílohe II Bernského dohovoru. Ochrana motýľa Apollo neprospeje len samotnému druhu, ale spolu s ním aj mnohým ďalším druhom a významným biotopom.

Národná zoologická záhrada sa zapojila do projektu Červenooké drahokamy. Cieľom projektu, ktorý pred rokmi rozbehla Národná zoo Bojnice je zvýšiť početnosť ohrozenej populácie jasoňa červenookého na jednotlivých lokalitách. V minulosti sa totiž v dôsledku príbuzenského kríženia, ale tiež pod vplyvom ďalších faktorov u novo vyliahnutých jedincov vyskytovali vážne deformácie. Poškodené jedince neboli schopné života a populácia nebola schopná ďalšieho rozmnožovania.

Publikované: 30.09.2022