Deň medzinárodného dohovoru CITES
Úvod » Deň medzinárodného dohovoru CITES

 

 

Začiatok mesiaca marec sa úzko spája s Dohovorom CITES. V prvý marcový štvrtok si pripomenieme práve Deň medzinárodného dohovoru CITES, ktorý je dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Dohovor bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone a na Slovensku je uplatňovaný od roku 1992.

Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta tak, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením. Ohrozenie týchto živočíchov spočíva v ilegálnom dopyte, na obchodné účely.

Len nedávno, 1. februára nového kalendárneho roka, nadobudla účinnosť ďalšia novela, týkajúca sa tohto dohovoru. Ide o doplnenie zákona, týkajúceho sa držby veľkých mačkovitých šeliem, primátov a medveďov. Novelizácia spomínaných právnych predpisov, od 1. marca 2022 zakazuje držať vybrané druhy živočíchov, okrem zariadení, akými sú napríklad zoologické záhrady, chovné a rehabilitačné stanice, či záchytné strediská.

Z novelizácie vychádzajú i nové povinnosti pre držiteľov vybraných druhov neživých exemplárov veľkých mačkovitých šeliem. Sú nimi napríklad povinnosti viesť záznamy o nakladaní s nimi, či vyhotovovať fotodokumentáciu, ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s týmito neživými druhmi šeliem.

K Dohovoru CITES z roka na rok pribúda čoraz viac štátov a novelizácie zákonov na ochranu ohrozených druhov zvierat prinášajú pozitívne výsledky. Stupňujú sa i čísla živočíchov a rastlín, ktoré postupne pod ochranu CITES spadajú. Sme nesmierne radi, že Slovenská republika je jednou z krajín, ktorá je súčasťou tohto dohovoru.

Viac informácií sa dozviete TU ->

Oficiálne plagáty: