Enrichment v zoo
Úvod » Enrichment v zoo

Cudzie slovo Enrichment znamená obohatenie a spestrenie prostredia a života zvierat v ľudskej opatere. Tento koncept je založený na súbore prvkov, aktivít a činností, ktoré nahradzujú, alebo napodobňujú aktivity zvierat z voľnej prírody tak, aby to zlepšilo kvalitu ich života.

Enrichment je spestrenie

Zamestnanci Národnej zoo Bojnice sa dlhodobo usilujú o to, aby čo najviac spestrili život našich zvierat. Úlohou enrichmentu je simulovať v zvieratám žijúcim v ľudskej opatere čo najprirodzenejšie prostredie, dopriať im dostatočné možnosti prirodzeného pohybu, rozvíjať, udržiavať a stimulovať ich prirodzené správanie, schopnosti a inštinkty. Enrichment rozdeľujeme do viacerých kategórií, ako napríklad potrava, prostredie, hračky a enrichment zameraný na zmysly. Na výrobu enrichmentových prvkov slúžia rôzne prírodné látky, jutové a polypropylénové laná, paplóny a vankúše, „hračky“ pre psov, prírodné látky ako juta, PVC rúry všetkých možných veľkostí a farieb, zrkadlá, či antistresové lopty. Fantázii sa medze nekladú, dôležitý je materiál a spôsob realizácie, aby to bolo bezpečné pre dané zviera. Čiže môže to byť čokoľvek, okrem skla, predmetov s ostrými hranami a drobných vecí, pri ktorých by mohlo dôjsť k poraneniu či nebezpečenstvu ich prehltnutia.

Potrava

Vo voľnej prírode zvieratá trávia väčšinu času hľadaním potravy, obranou svojho teritória či útekom pred predátormi. Preto pri chove v ľudskej opatere, kde tieto potreby a inštinkty zvieratá nevyužívajú často dochádza k narušeniu ich prirodzeného správania, čoho dôsledkom je abnormálne či stereotypné správanie (opakované pohyby, vytrhávanie srsti, autoagresia, koprofágia a pod.). Preto je potrebné uspokojovať fyzické a psychologické potreby zvierat a v ich expozíciách a ubykáciach navodiť prirodzené správanie a pohodu. Potrava predstavuje najčastejší spôsob využitia enrichmentu. Za formu obohatenia sa považuje už len to, keď chovateľ nedá potravu do misky, ale rozhádže ju po výbehu, čím u zvieraťa vyvolá aktivitu, pretože jedinec si potravu musí získať hľadaním. V horúcich letných dňoch môžu chovatelia niektorým druhom potravu zmraziť do ľadu, maskovať alebo poschovávať na rôznych miestach vo výbehu, aby bolo náročnejšie sa k nej dostať. Dôležitým bodom potravného enrichmentu je aj občasná obmena časového rozvrhu kŕmení. U našich orangutanov môžete vo vonkajšom výbehu vidieť akýsi „automat“ na potravu, ktorý im chovatelia naplnia orechmi, či kúskami inej potravy a orangutany sa ju snažia pomocou paličiek získať.

Hračky pre zvieratá

Ďalšou obľúbenou činnosťou zvierat je hra. A nielen u mláďat, ale aj u dospelých jedincov. Preto môžu naši návštevníci vidieť v mnohých výbehoch rôzne hračky, či sú to už lopty, balóny, siete, laná, pneumatiky. Naši chovatelia často  hračky kombinujú s potravou, aby upútali na dlhší čas upútali pozornosť zvierat. Tieto prvky stimulujú prirodzené správania, teda činnosti, ktoré sú pre zvieratá typické a samozrejmé vo voľnej prírode, ale v ľudskej starostlivosti by absentovali. Tieto predmety môžu byť tak prírodného charakteru (napríklad plody ako tekvice, melóny, kokosové orechy, šišky), ako aj rôzne výrobky (lopty, papierové krabice, sudy, laná).

Prostredie

Veľmi dôležité je aj prostredie, v ktorom sú zvieratá chované, pretože i to ovplyvňuje ich kvalitu života. V dobách, keď vznikali zoologické záhrady, boli zvieratá umiestňované v klietkach s minimálnym priestorom a bez akéhokoľvek vybavenia. Prvé zoo boli súkromné zverince patriace zvyčajne vladárom. Už od čias egyptských faraónov, asýrskych kráľov, čínskych cisárov či rímskych imperátorov bolo zvykom a výsadou panovníkov dekorovať svoje sídla zbierkou exotických zvierat. Neskôr sa tieto súkromné živé zbierky začali pozvoľna meniť na verejné. V období zámorských objavov sa neustále dovážali nové a nové druhy zvierat, ktoré sa prezentovali v systematicky zoradených klietkach. Na pohodlie a potreby zvierat sa vtedy nemyslelo, hlavným cieľom bolo publikum dobre zabaviť. Až v 30. rokoch minulého storočia sa začalo viac dbať o potreby zvierat a malé stiesnené klietky nahradili prvé plošne väčšie výbehy. Dnes sa už vo všetkých zoo dbá na to, aby sa človekom vytvorené prostredí čo najviac priblížilo takému prirodzenému prostrediu, v akom sa chovaný druh vo voľnej prírode vyskytuje.  Základom tejto formy enrichmentu je samotná expozícia, ktorá by mala stimulovať zviera a ponúknuť mu pestré prostredie, v ktorom nájde dostatok pohybu, rôzne podnety, pokoj i úkryt. Ako prvky zaisťujúce aktivity slúžia napríklad kmene a laná.

Zmysly

Cieľom enrichmentu, ktorý je zameraný na zmysly je aktivovať zmyslové orgány zvierat – čuch, hmat, sluch a zrak. Využívajú sa k tomu rôzne pachy, napríklad aromatické oleje z rôznych bylín, korenie, zriedené parfémy i trus, ktoré zvieratá aktivizujú. Aj zvuky púšťané zo záznamu dokážu simulovat prirodzené prostredie. Hmatové vnemy sa umocňujú rozmiestnením rôznych masážnych prvkov v expozícii, aby sa o ne zvieratá mohla otierať a škrabať.

Zásady enrichmentu

Správny enrichment je ten, ktorý nespôsobí u zvierat stres, nespokojnosť či agresivitu a samozrejme nesmie ohroziť zdravie či život zvierat. Aby enrichment plnil svoj účel, musí sa prihliadať nielen na druh zvieraťa, ale aj na jeho vek a zdravotný stav. Dospelé jedince majú odlišné nároky ako mláďatá, hendikepované iné ako zdravé. Preto je pre ošetrovateľov dôležité poznať zvieratá na svojich úsekoch, u niektorých druhov (napríklad u vlkov) musia chovatelia prihliadať k spoločenskému zoskupenie a hierarchii, aby medzi jedincami nedochádzalo k zbytočným konfliktom. Správne zrealizovaný enrichment umožňuje zvieratám prežívať zaujímavé situácie, vďaka čomu sú spokojnejšie a šťastnejšie. Jedným z cieľov enrichmentu je narušiť pravidelnú každodennú rutinu, ktorá by ohrozovala psychické zdravie zvierat a minimalizovala riziko vzniku stereotypného správania. Dobrý enrichment musí stimulovat duševnú i fyzickú aktivitu zvierat a vytvárať pohodu. Preto ani enrichment nesmie byť stereotypný.

Participácia verejnosti

Pravidelne vyzývame ľudí, ktorí nám chcú pomôcť, že tak môžu urobiť viacerými spôsobmi. Jednou z výrazných foriem pomoci sú adopcie, partnerstvo alebo sponzoring (viac sa dočítate tu: https://zoobojnice.sk/podporte-nas/adopcia-zvierat/). Záujemcovia o adopciu si môžu vybrať ľubovoľné zviera a podporiť ho finančnou čiastkou, ktorú si sami zvolia. Adopcia je vhodná pre jednotlivcov, rodiny, kolektívy, školy i firmy – jednoducho pre všetkých, ktorým osud ohrozených zvierat nie je ľahostajný a chcú im prejaviť svoju priazeň a podporu- Suma, ktorou záujemcovia prispejú bude použitá na chov nimi vybraného zvieraťa. Nám pomôže pokryť náklady na kŕmenie a na starostlivosť o daný druh. Podľa výšky daru, ktorým sa záujemca rozhodne podporiť vybraný druh zvieraťa sa stane buď prispievateľom alebo adoptívnym rodičom. Každý prispievateľ a adoptívny rodič získa miesto na „Strome života“, ktorý je umiestnený blízko vstupu do zoo, takže každý uvidí, kto podporuje zvieratá v našej zoo. Miesto na „Strome života“ sa získava na dobu jedného roka od uhradenia príspevku. Adoptívny rodič tiež získa informačnú tabuľku s oznamom o adopcii v blízkosti chovného zariadenia adoptovaného zvieraťa. Prispievatelia a adoptívny rodičia budú zverejnený aj na našej webovej stránke.

 Vecné dary

Mnohí ľudia nás často počas celého roku kontaktujú s otázkou, čím by nám mohli pomôcť a čo konkrétne by našim zvieratám mohli priniesť.  Pre naše zvieratá však vyrábame aj rôzne formy enrichmentu. Tieto im nielen spestrujú prostredie, ale zlepšujú ich životnú pohodu a podnecujú ich prirodzené správanie. Enrichment je vhodnou formou, ako zabaviť zvieratá a zároveň poskytnúť návštevníkovi silný zážitok. Práve z toho dôvodu si uvedomujeme dôležitosť enrichmentu pre obe strany – návštevníkov a zvieratá. Na ich výrobu potrebujeme rôzne prvky, ktoré možno mnohí nájdu doma, ako nepotrebné veci.  Môžu to byť napríklad laná (jutové a polypropylénové), „hračky“ pre psov (najlepšie tvrdené a odolnejšie ako sú napríklad kongo a pod.), prírodné látky ako juta alebo čisté jutové vrecia, PVC rúry (akýchkoľvek veľkostí a farieb, dokonca aj transparentné), zrkadlá, či antistresové lopty (napríklad pre ošípané). Za ich veľkorysosť v mene našich zvierat, ale aj všetkých nás – zamestnancov Národnej zoo Bojnice všetkým darcom vopred ďakujeme.

Text: Jaroslav Slašťan