Vyhodnotenie Fotosúťaže “Pomáhame zvieratám.”
Úvod » Vyhodnotenie Fotosúťaže „Pomáhame zvieratám.“

Národná zoologická záhrada Bojnice vyhlasuje fotografickú súťaž na tému: Pomáhame zvieratám.

Národná zoo Bojnice si v tomto roku pripomína 65. výročie svojho vzniku. Za ten čas zrealizovala a zapojila sa do mnohých projektov zameraných na ochranu a záchranu živočíšnych druhov. Jej ďalším a nemenej dôležitým poslaním je záchrana a rehabilitácia voľno žijúcich zvierat a ich následné vypustenie do voľnej prírody.

A čo Vy ? Stali ste sa zvieracím záchranárom ?

Mnohým z Vás záleží na zvieratách a máte skúsenosť s ich záchranou. Našli ste zraneného živočícha, kontaktovali ste nás – Národnú zoo Bojnice, alebo ŠOP SR, zariadili jeho veterinárne ošetrenie, zabezpečili jeho bezpečnosť na nevyhnutný čas, priniesli do niektorej rehabilitačnej stanice ? 

Máte z Vašej záchrannej akcie fotodokumentáciu ? Pošlite nám ju spoločne s popisom (príbehom) Vašej záchrannej akcie a zapojte sa do našej súťaže. 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf.

Do fotosúťaže môžu záujemcovia zasielať len fotografie (zvierat a ich záchrany), ktorých sú autormi.

Maximálny počet fotografií od jedného autora je 3. Do súťaže sa prijímajú len fotografie v digitálnej podobe.

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, záchranné stanice  (chovné a rehabilitačné zariadenia), veterinárne ambulancie a kliniky, atď.

Národná zoologická záhrada Bojnice neoveruje, či súťažiaci, ktorí sa do fotosúťaže Pomáhame zvieratám prihlásili, sú alebo nie sú zamestnancami siete záchranných zariadení, napríklad chovných resp. rehabilitačných staníc, ktoré slúžia pre choré, zranené, poškodené chránené druhy živočíchov (hendikepované živočíchy). Na území Slovenskej republiky aktuálne pôsobí 25 zariadení na záchranu chránených druhov živočíchov, z toho 20 (14 chovných a 4 rehabilitačné stanice) je štátnych a 5 neštátnych. Jej zamestnanci zabezpečujú starostlivosť o choré, zranené alebo poškodené chránené druhy živočíchov, ich odber a prevoz a vedú evidenciu v zmysle platných právnych predpisov.

V súlade s § 18, § 19, § 22, zák. 185/2015 Z. z, Autorský zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov autora podľa zák. č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s nariadením EU  č. 2016/679 na spracovanie osobných údajov poskytuje súťažiaci súhlas so zverejnením svojich osobných údajov (mena a priezviska), so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súťažiaci zaslaním fotografie poskytuje organizátorovi nevýhradnú licenciu na použitie fotografie na účely propagácie v zmysle § 33 zák. 618/2003 Z. z. Súhlasí tiež v rámci tejto licencie so zverejnením podaných fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže i po nej, bez nároku na honorár, a to nielen v tlačovinách vydávaných organizátorom súťaže, ale aj v rámci iných reklamných, marketingových a propagačných prostriedkov Národnej zoo Bojnice. Licencia na použitie fotografií sa poskytuje bez časového a územného obmedzenia s právom udeliť podlicenciu. Autorské práva zostávajú autorovi fotografie a pri použití fotografie sa vždy uvedie autor snímky.

Postup pri nájdení poraneného vtáka alebo nesamostatného mláďaťa.

Našiel som poraneného živočícha. Čo mám robiť ? 

Zranené, alebo inak hendikepované jedince vyžadujú odbornú starostlivosť a poskytnutie odbornej pomoci včas môže byť pre ich prežitie rozhodujúce. Akékoľvek problémy, napríklad nález zraneného jedinca, opustenie mláďaťa dlhšiu dobu (neprítomnosť rodičov), ohrozenie mláďat alebo hniezda, prípadne iné situácie, ktoré vyžadujú odborný prístup, je potrebné bezodkladne oznámiť a konzultovať s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR (kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.sopsr.sk).

Všetky druhy vtákov sú na Slovensku zákonom chránené. V zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 35, ods. (6) „Kto nájde hendikepovaného chráneného živočícha alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí alebo kto chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody v čase jeho ochrany náhodne odchytí, zraní alebo usmrtí, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k jeho nálezu, zraneniu alebo usmrteniu došlo organizácii ochrany prírody, ktorá v prípade potreby, najmä ak ide o hendikepovaného chráneného živočícha, ktorý si vyžaduje starostlivosť, určí ďalšie nakladanie s ním.“

Manipulácia a prvá pomoc

Akúkoľvek manipuláciu s poraneným jedincom je potrebné konzultovať s odborníkmi zo štátnych inštitúcií – držbu v ľudskej opatere, ak je nevyhnutná, je nutné obmedziť iba na čas potrebný k záchrane jedinca. Čím skôr kontaktujeme odborníkov, tým je väčšia šanca na jeho záchranu. Odchytenie poraneného jedinca si vždy vyžaduje šetrný prístup. Pamätajte, že pre zraneného živočícha je prvoradé skoré zabezpečenie odbornej pomoci. Čím kratšie je v kontakte s človekom, tým je jeho šanca na návrat do prírody väčšia. V prípade nálezu je lepšie najprv informovať kontaktnú osobu a konať až na základe usmernenia.

Do emailu uveďte meno a priezvisko autora fotografie.

ADRESA PRE ZASIELANIE fotografií:

sutaz@zoobojnice.sk

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA fotografií:

Súťažné snímky zasielajte do termínu 30.04.2020.

Po uzávierke súťaže budú fotografie vyhodnotené komisiou, najlepšia z nich bude zverejnená na www.zoobojnice.sk, facebook.com/zoobojnice, instagram/zoobojnice.

 

VYHODNOTENIE

Vzhľadom na reakcie verejnosti a nesprávne vyloženie si legálnych záchranných akcií pani Kataríny, ktorej fotografie sme zverejnili, sme anulovali vyhlásenie víťaza fotosúťaže a keďže iné fotografie sme neobdržali, táto súťaž nemá víťaza. Veľmi sa ospravedlňujeme za nedorozumenie. V žiadnom prípade nepodporujeme nelegálnu držbu a chov chránených živočíchov doma! O tom svedčí aj naša aktuálna propagácia: https://zoobojnice.sk/neberte-nas-do-ruk-a-ani-domov/

Neberte nás do rúk a ani domov

Nepotrebujú našu pomoc. V žiadnom prípade ich neberte domov a ani sa ich nedotýkajte, pretože  ich už matka nemusí prijať. Radšej sa v tichosti rýchlo vzdiaľte.

Nežiaduca záchrana „opusteného“ mláďaťa je vlastne jeho krádež matke.

Medzi najviac zachraňované patria srnčie, jelenie, zajačie a ojedinele aj diviačie a medvedie mláďatá. Možno na ne natrafiť v blízkostí ľudských obydlí, turistických trás a chodníkov, na lúkach, pasienkoch či okrajoch lesov, ktoré ľudia bežne navštevujú.