História chovu zebry Chapmanovej v ZOO Bojnice
Úvod » História chovu zebry Chapmanovej v ZOO Bojnice

Hlavnou úlohou tohto príspevku je vypracovanie stručnej histórie 20 rokov chovu zebier Chapmanovych v ZOO Bojnice a mal by predchádzať vznikajúcemu katalógu dochovaných fotografií jedincov pre regionálnu plemennú knihu UCSZ. Dovozy zebier Chapmanovych do bývalej ČSSR v 70. rokoch sú opradené rúškom tajomstiev, pretože v niektorých záznamoch sa uvádza, že boli dovezené z Ugandy, čo je vylúčené a určite ide o chybný záznam, iné údaje hovoria o nákupe zakladajúcich jedincov od obchodníka SOESTa. V databáze ZOO Dvůr Králové sa spomína lokalita pôvodu Hluhluwe v JAR, čo je lokalita reálna a veľmi pravdepodobná (Čulík 2004).

Zebra Chapmanova (Equus quagga (=burchellii) chapmani) sa podľa väčšiny autorít vyskytuje predovšetkým v Zimbabwe a juhoafrickom Transvále a len malá populácia žije v severovýchodnej Botswane a zvyškové populácie nájdeme v južnom Mozambiku. Rozvojom a dobrou úrovňou chránených území stavy týchto zebier v Zimbabwe stúpajú, dnes je početnosť poddruhu okolo 20 000 zvierat. Hlavná časť populácie je viazaná na údolie rieky Zambezi. Veľké počty sú registrované na súkromných rančoch a v privátnych rezerváciách. Z taxonomického hľadiska zebra Chapmanova podľa niektorých autorov (Duncan 1992) vymiera alebo dokonca vôbec nikdy neexistovala. Spomínaný autor tvrdí, že pravá zebra Chapmanova žije iba v južnom Mozambiku, kým tie zo Zimbabwe a Botswany reprezentujú hybridy s damarskými alebo Crawshayovými zebrami. Dôkazy nachádzame na intergradačných črtách jedincov z chránených území západných častí Zimbabwe. Tu prichádzame k postoju niektorých taxonómov, ktorí sa domnievajú, že populácia južného až západného Zimbabwe s kompletne alebo takmer kompletne pruhovanými nohami, najmä pod zápästím, patrí poddruhu E. q. selousi. Táto tzv. zebra Selousova by mala byť zastúpená vo východnom Zimbabwe a v južnom Mozambiku. V historických dobách bol jej areál podstatne väčší, na severe sa stretal s areálom zebry Crawshayovej (sčasti platí aj dnes) a možno aj s ekvatoriálnymi zebrami oblasti Rukwa-Usangu. Otázkou zostáva, či zvieratá v chovoch niektorých európskych zoo (napr. české a slovenské zoo) nechovajú práve zebru Selousovu, resp. línie čiastočne ovplyvnené prílevom krvi tzv. „Selousovych“ zebier. Rezervácia Hluhluwe, miesto pravdepodobného odchytu zakladateľov čs. chovu, je geograficky veľmi blízko južnému Mozambiku. Tento typ okrem takmer úplného alebo úplného pruhovania nôh pod zápästím (obr. 1) charakterizuje prítomnosť výrazných, hrubých pásov „sedla“ a silných tmavohnedých medzipásov s celkovo dosť tmavým krémovým podkladom.

Všetky zvieratá sú v súčasnosti ustajnené v „Zebrinci“. Je to murovaná budova s podlahovým kúrením v zimných mesiacoch a jednoduchým ventilačným systémom. Vnútri sa nachádza 7 previeracich boxov. Pri vypúšťaní do vonkajšieho výbehu musia zebry prejsť cez dvorec, ktorý je pokrytý betónovými panelmi. Dvorec sa podľa potreby predeľuje na tri samostatné oddiely. Vonkajší výbeh je svahovitý, substrát je hlinito-ílovitý s roztrúseným kameňmi na povrchu. V strede výbehu sú položené kmene, medzi ktorými rastie baza čierna (Sambucus nigra). Tieto využívajú zebry na škrabanie srsti a rovnako im slúžia aj ako optická bariéra v prípade potreby úniku. Krmelce spolu s nádobami na vodu sa nachádzajú v dolnej časti výbehu pri obslužnej ceste, ktorá bránou prechádza do návštevníckej časti. Pod krmelcami a napájačkami sú ako podklad betónové panely. Svahovky sú oporou terénu, zabraňujú zosuvom pôdy, ale aj tomu, aby sa zvieratám nešmýkalo v daždivom období. Do jesene 2004 bol celý vonkajší výbeh ohraničený kovovou ohradou, ktorá bola v návštevníckej časti kombinovaná aj s pletivom, aby sa zabránilo kontaktu nedisciplinovaných návštevníkov so zebrami. Od jesene 2004 bola ohrada v návštevníckej časti odstránená a bola nahradená priekopou.

Zebra Chapmanova (Equus quagga chapmanni) nie je prvým poddruhom zebry stepnej chovaným v ZOO Bojnice. Prvými zebrami tohto druhu boli zebry Böhmove (Equus quagga boehmi), ktoré sa tu fyzicky chovali v rokoch 1968 – 1994. S chovom zebry Chapmanovej sa v našej zoo začalo 16. augusta roku 1985, kedy sme získali 14-mesačnú samicu Cleu (Afrodita) a 4-ročného samca Hynka (Cézar) zo ZOO Dvůr Králové. Po vypršaní karantény boli púšťané do vonkajšieho výbehu v časti zoo, kde dnes chováme samce antilopy losej. Koncom augusta 1986 sa k nim pridala samica „Rúža“, ktorú sme získali v rámci dohody s Word Wildlife Fund (WWF) Paríž z Francúzska. Informáciu o jej pôvode a dátume narodenia nám Francúzi neposkytli. Spájanie tejto kobyly s našim párom prebiehalo bez väčších komplikácií, hoci v ďalšom období si Clea upevňovala dominantnejšiu pozíciu. Na nešťastie, 2. decembra 1986 sa Rúža pri vypúšťaní do vonkajšieho výbehu splašila a narazila do ohrady. Následkom zranenia ihneď podľahla. V polovici decembra 1986 sme získali ešte jeden pár zebier Chapmanovych zo Zoo Dvůr Králové – 22-mesačného Berta a 17-mesačnú Aruu. Z čerstvo dovezeného páru nám po desiatich mesiacoch ostal iba Bert, pretože Arua uhynula. V lete 1987 došlo k úhynu nášho prvého samca Hynka, ktorý mal dlhdobo rôzne zdravotné problémy. Ako vidieť z predchádzajúcich riadkov, začiatky chovu zebry Chapmanovej neboli v ZOO Bojnice ľahké.

Po chovnom samcovi Hynkovi sme do jeho smrti nemali žiadne mláďa. To prišlo na svet až mesiac po jeho úhyne. Dňa 24. septembra 1987 samica Clea porodila zdravú samičku Artemis, ktorú úspešne odchovala (obr. 2). Týmto sa začalo nové obdobie v chove a nešťastné obdobie úhynov dospelých zebier skončilo a trvalo až do roku 1999 (Tab. 1). Po smrti samca Hynka bol do chovu zaradený Bert. Jeho prvé mláďa Clea potratila 24.8.1988, ale o rok neskôr sa jej narodil samček Ben (20.8.1989). V tomto roku sme získali zo ZOO Dvůr Králové ďalšie dve samice (11.7.1989), 7 a pol ročnú Abbu (Abu) a 14-mesačnú Moniku (Monu). V apríli 1990 sa Abbe narodil samček Cyprus (Cukrík). Podľa záznamov ošetrovateľov bola gravidná už pri dovoze (otcom teda musel byť Jofre). O tom, že bol otcom Jofre svedčí dátum narodenia Cyprusa 30.4.1990, čo je 9 mesiacov od príchodu jeho matky do našej zoo (10.7.1989). Informácia o tom, že otcom je Bert je v regionálnej plemennej knihe UCSZ nepresná a je potrebné ju korigovať. Matku sme spolu s mláďaťom odsunuli do ZOO Košice (20.9.1990). V roku 1991 sme nášho mladého dvojročného samca Bena vymenili zo ZOO Brno za 12-ročného Huga, ktorý sa narodil v ZOO Dvůr Králové a je potomkom rodičov pochádzajúcich z prírody (Jofre a Alice), rovnakých ako má naša prvá kobyla Clea. Žrebec Bert splodil u nás osem mláďat, z ktorých prežilo iba jedno. Štyri z nich uhynuli krátko po narodení, pričom tri mláďatá nemali dobre vyvinuté predné končatiny a neboli schopné sa na ne postaviť a napiť sa mlieka. Tri mláďatá samice potratili. Žrebec Bert bol držaný na pôvodnom mieste, Hugo bol karantenovaný v „Zebrinci“, kde sa nacházala Clea, u ktorej sme očakávali prírastok. K pôrodu došlo dňa 31.10.1991, ale mláďa náhle uhynulo 2.11.. K páru Hugo a Clea sme 7.1.1992 pridali mladú kobylu Artemis. Na jeseň 1992 (27.10.) bol Bert odsunutý do ZOO Bratislava. Nový žrebec pre plemenný chov – Hugo (Arnošt) postupne získaval postavenie v stáde, čo sprvoti nemal ľahké, pretože Clea bola dovtedy dominantná a jeho predchodca Bert mal so získaním vodcovskej pozície ťažkosti. V decembri (7.12.) 1992 sa narodilo prvé mláďa po Hugovi, samička Deli. Tu sa dostávame k istej nezrovnalosti s údajom v regionálnej plemennej knihe, kde sa píše, že otcom tohto mláďaťa je Bert. Keďže Hugo bol spojený s Cleou v novembri 1991 a mláďa Deli sa narodilo o 13 mesiacov pozdejšie, logicky možno predpokladať, že otcom je už Hugo. Celkovo sa od Huga úspešne odchovalo 23 mláďat, 10 samcov a 13 samíc. Od samice Cley mal 8 mláďat (5,3), od Artemis 6 mláďat (2,4), od Moniky tiež 6 mláďat (1,5), od Oxany 2 mláďatá (2,0) a od Tiny jedno mláďa (0.1). Samicu Oxanu sme získali na jar (24.3.) 1995 zo ZOO Bratislava výmenou za Ambru (druhé mláďa po Hugovi nar. 1.6.1993). Ďalšie mláďatá pribúdali viacmenej pravidelne, presnejšie informácie o dátumoch narodenia a odchodoch či úhynoch sú v tabuľke č. 2. Etapa s plemenným žrebcom Hugom sa skončila v roku 2004 (26.9.), tri týždne pred dovŕšením jeho 25 rokov, kedy žrebec uhynul na starobu. Pre úplnosť uvádzame, že predtým než prišiel do našej zoo bol už otcom 9 úspešne odchovaných mláďat v ZOO Brno (Hofmanova 1999) a 1 v ZOO Dvůr Králové. Celkovo prispel tento žrebec do regionálneho i európskeho chovu 33 mláďatami, hoci je nutné poznamenať, že toto množstvo nemusí byť konečné. V priebehu chovu zebry Chapmanovej sme sa dvakrát pokúšali o umelý odchov, ale neúspešne. V jednom prípade sa podarilo čiastočným umelým odchovom zachrániť mláďa Isabel, ktoré si pri pokusoch postaviť sa na vlastné nohy natiahlo kĺbové väzivo. Počas prvého dňa s ním ošetrovatelia krokovali po rovnom povrchu vo dvorci a každé dve hodiny ho prikrmovali mliekom (Feminar 1, 1 odmerka glukózy, 1 kvapka vitamínu AD a 2 kvapky selénu). Matka mláďaťa bola vo vedľajšom dvorci a bola v čuchovom a vizuálnom kontakte s mláďaťom, vďaka čomu na druhý deň vrátené mláďa neodmietla.

Za 20 rokov chovu zebier Chapmanových v ZOO Bojnice prešlo rukami ošetrovateľov celkovo 54 jedincov. Výmenou sme získali 2 samice zo ZOO Dvůr Králové, 1 samicu z Francúzska (WWF Paríž), 1 samca zo ZOO Brno a 1 samicu zo ZOO Bratislava. Kúpou sme získali 2 samice a 2 samcov zo ZOO Dvůr Králové (Tab. 1). V grafe 1 sú zahrnuté všetky narodené jedince (16,23) vrátane mláďat uhynutých do 7 dní a 1 mŕtvonarodeného mláďaťa. Pôrody sme zaznamenali v každom mesiaci roka. Frekvencia pôrodov bola najvyššia v mesiacoch máj, jún a júl (Graf 1). Úspešne sme odchovali 26 mláďat (12,14), z ktorých sme 10 predali, 7 vymenili a 1 mláďa – samca Viktora – sme deponovali do ZOO Bratislava. Predali alebo vymenili sme ich do ZOO Košice (1,0), ZOO Spišská Nová Ves (0,1), ZOO Barcelona (1,1), ZOO Gdaňsk (1,2), Arcumsum (2,0), ASC Fraňková (1,1), ZOO Farm Roma (1,0), ZOO Brno (1,0), ZOO Bratislava (0,2) a ZOO Alma-Ata (1,1) (Tab. 2). Pravdepodobne k najdlhšiemu a najkompikovanejšiemu transportu zebier patril vývoz do ZOO Alma-Ata v Kazachastane, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. až 24. októbra 2001. Vďaka dobrej kondícii a zdravotnému stavu zvládli naše zebry bez väčších tažkostí 9 namáhavých a vyčerpávajúcich dní v transportných debnách, rovnako aj zdĺhavé státia a čakania na colniciach a hraničných kontrolách v Poľsku, Bielorusku, Rusku a Kazachstane. V súčasnosti (31.1.2005) sa u nás chová 10 zebier Chapmanovych: 20-ročná Clea, 17-ročná Artemis, 16-ročná Monika, 3-ročná Tina, 2,5-ročná Uganda, 2-ročná Zaira, 1,5-ročný Caledo, polročná Tabora, Addis a Mweru (Meru). Na jar v roku 2005 by mal Caledo spolu s Taborou odísť do Talianska. Uganda, Zaira a Tina by mali zostať v stáde ako budúce chovné samice. Mweru (Meru) zostáva zatiaľ tiež v stáde. Addisa budeme musieť v blízkej budúcnosti niekam umiestniť. V ďalšom období bude potrebné zohnať nového plemenného žrebca. Ako ukazuje situácia z iných zoo československého regiónu, nebude to úloha ľahká.
Mgr. Zuzana Mihálovová (2004) – vyšlo v Gazella 32/2005

Pozn: Za ostatných 7 rokov došlo k viacerým zmenám v stave, napr. v roku 2005 sme doviezli nového chovného žrebca Mamba z dánskeho Knuthenborgu, čím sa začala nová etapa chovu.