“Hledáme kočku,pozor,divokou!”
Úvod » „Hledáme kočku,pozor,divokou!“

Zaradenie projektu:  OP Interreg V-A  Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód ITMS 14+ : NFP304021R971

Vedúci partner CZ:  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Hlavný cezhraničný partner SK: Národná zoologická záhrada Bojnice

Projektový partner CZ : Hnutí DUHA Olomouc

Aktivity v rámci projektu:  V rámci študovaného územia budú na obch stranách hranice prebiehať koordinovaný monitoring populácie mačky divej (Felis silvestris)  s cieľom zistiť prítomnosť tohto chráneného a ohrozeného druhu v rôznych typoch biotopov a vytvoriť vhodnú metodiku pre jeho ďaľší monitoring. Cieľom bude zistiť priestorovú aktivitu jedincov a spôsob využívania krajiny, odhadnúť početnosť mačky divej pomocou niekoľkých rôznych metód (napr. fotomonitoring, neinvazívne genetické vzorkovanie), čím budú získané prvé spoľahlivé údaje o tomto druhu v Českej republike i na Slovensku. Súčasťou projektu budú osvetové aktivity, výstavba rehabilitačnej stanice pre tento druh mačky v Národnej zoologickej záhrade Bojnice a zhodnotenie miery rizika hybridizácie s mačkou domácou.