“Hledáme kočku, pozor, divokou!”
Úvod » “Hledáme kočku, pozor, divokou!”

Zaradenie projektu: OP Intereg V-A Slovenská republika – Česká republika

Cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód ITMS 2014+: NFP3040221R971

Vedúci partner CZ: ÚStav biologie obratlov AV ČR, v.v.i

Hlavný cezhraničný partner SK: Národná zoologická záhrada Bojnice

Projektový partner CZ: Hnutí DUHA Olomouc

Mačka divá v prirodzenom prostredí. 

 

Aktivity v rámci projektu:  V rámci študovaného územia prebiehal na oboch stranách hranice, koordinovaný monitoring populácie mačky divej (Felis silvestris) s cieľom zistiť prítomnosť tohto chráneného a ohrozeného druhu v rôznych typoch biotopov a vytvoriť vhodnú metodiku pre jeho ďalší monitoring. Cieľom bolo prioritne, zistiť priestorovú aktivitu jedincov a spôsob využívania krajiny, odhadnúť početnosť mačky divej pomocou niekoľkých rôznych metód (napr. fotomonitoring, neinvazívne genetické vzorkovanie), čím sú získané prvé spoľahlivé údaje o tomto druhu v Českej republike i na Slovensku. Súčasťou projektu sú osvetové aktivity, výstavba karanténnej a rehabilitačnej stanice pre tento druh mačky v Národnej zoologickej záhrade Bojnice a zhodnotenie miery rizika hybridizácie s mačkou domácou.

Viac o projekte sa dozviete na webovej stránke www.kockadivoka.cz

Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú (autor: Ing. Viera Madajová). 

Po dlhej administratívnej príprave a schvaľovacích procesoch začala v lete roku 2021 realizácia kľúčovej aktivity projektu, v rámci areálu NZOO Bojnice a to výstavba karanténnej a rehabilitačnej stanice pre jedince mačky divej. Samotný objekt je umiestnený v krásnom a tichom, lesnom prostredí areálu, mimo bežnej návštevníckej časti, ktoré je vhodné pre karanténnu a rehabilitáciu, nakoľko si tieto procesy vyžadujú prioritne „kľudový“ režim a osobitný prístup zo strany odborného zoologického personálu. Umiestnenie objektu od začiatku komplikovalo prípravu ako aj samotnú realizáciu tejto investičnej aktivity.

Príprava areálu na výstavbu.                                                         Stavebné práce bolo nutné počas zimy prerušiť z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. 

           

(foto.: Ing. Andrej Duchoň)

Objekt má plochu cez 2160 m 2 a pozostáva z 8 samostatných oplotených výbehov pre zvieratá a obslužnej prestrešenej chodby pre personál zoo. Každý výbeh má rozmery 10×24 m a je rozdelený na 3 prepojené časti, z ktorých každá je prístupná pre zvieratá prostredníctvom uzatváracieho systému „šúbrov“. Obvod výbehov je tvorený prevažne betónovými dielcami (spodná časť) a pletivovými dielcami (horná časť), ktoré sú doplnené šmykovou vrstvou a elektrickým ohradníkom, zabraňujúcim úniku jedincov nachádzajúcich sa v danom priestore, ale aj vniku nežiadúcich predátorov a jedincov z okolitého lesného prostredia. Pre personál sú výbehy prístupné zo stredovej, prestrešenej obslužnej chodby, pričom najväčšia časť každého výbehu je prístupná taktiež pre väčšiu techniku, prostredníctvom dvojkrídlových brán. Uvedený prístup je dôležitý pre úpravu samotných výbehov po výstavbe. Vytvorenie vhodného prirodzeného prostredia s prvkami welfare, ale aj miestami a časťami umožňujúcimi kontrolovaný úkryt jedincov, nachádzajúcich sa v tomto priestore, je v procesoch rehabilitácie veľmi dôležitý a často kľúčový, pri zachovávaní alebo nadobúdaní prirodzeného správania a zručností počas lovu.

Pôdorys objektu (obslužná chodba pre personál a 8 vzájomne prepojených priestorov pre zvieratá).  E-02 pôdorys

Výstavba karanténnej a rehabilitačnej stanice pre mačku divú. 

    

(foto.: Ing. Andrej Duchoň).