Návštevnícky poriadok

Úvod » Ideme do zoo » Návštevnícky poriadok

 Návštevnícky poriadok Národnej zoologickej záhrady Bojnice

Návštevník vstupom do areálu zoo súhlasí s týmto návštevníckym poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.

Aktualizované 25.11.2021

Opatrenia a nariadenia počas ochorenia COVID-19

  • NÁRODNÁ ZOO BOJNICE JE OD 25.11.2021 ZATVORENÁ
  • Toto rozhodnutie sme prijali na základe Uznesenia vlády SR č.695

V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19, prijala Národná zoo Bojnice viaceré opatrenia s cieľom spolupracovať s ostatnými inštitúciami a zabrániť tak šíreniu vírusu. Všetci návštevníci sú povinní akceptovať základné zásady prevencie, ako aj všetky ostatné opatrenia a nariadenia, ktoré sa realizujú v záujme návštevníkov, ako aj zamestnancov zoo. Z dôvodu prevencie šírenia koranavírusu COVID – 19 platia v celom areáli zoo zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia. Všetky tieto opatrenia  platia až do odvolania!

Pozorne si všímajte a rešpektujte všetky informačné tabule umiestnené v zoo!

Viac info TU ->

Psy k nám nesmú

Z bezpečnostných a veterinárnych dôvodov k nám nemajú povolený vstup zvieratá chované mimo našej zoo. Preto Vás žiadame, aby ste svojich rodinných miláčikov nevodili do zoo. Výnimku tvoria asistenčné psy v službe ako doprovod návštevníka s hendikepom. Pri vstupe do zoo treba na pokladni predložiť preukaz asistenčného psa. Pes musí byť po celú dobu návštevy zoo riadne a viditeľne označený a byť vodený na postroji a nesmie ohrozovať ostatných návštevníkov ani zvieratá v zoo. Vstup so psom do zoo za účelom tréningu asistenčných a vodiacich psov, alebo so psom, ktorý nie je v službe (nevykonáva doprovod návštevníkovi s hendikepom) je prísne zakázaný.

Balóny do zoo nepatria

Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené do zoo chodiť s balónmi. Zvieratá sa ich môžu zľaknúť, alebo ich môže vystrašiť ak balón praskne a môžu sa splašiť.

Nekŕmte zvieratá

Každý jedinec v Národnej zoo Bojnice má stanovenú presnú kŕmnu dávku, ktorá zodpovedá jeho potrebám. Prikrmovaním môžete zvieratám ublížiť – môžu ochorieť alebo uhynúť. Ak chcete pomôcť zvieratám v našej zoo, rozhodnite sa pre ich adopciu.

Buďte ohľaduplní

Nie je dovolené búchať na sklá a rušiť zvieratá krikom a hlukom, či ich rôzne dráždiť. Zvieratá sa môžu zľaknúť a v panike sa zraniť. Prosíme, aby ste rešpektovali prirodzenú potrebu zvierat na oddych a spánok. Pokiaľ zviera oddychuje počas Vašej návštevy, prosíme, nesnažte sa ho rušiť a budiť.

Myslite na bezpečnosť

Prosíme, myslite na bezpečnosť seba aj svojich detí, za ktoré máte zodpovednosť. Nepreliezajte ploty, ohrady, kamene, nevešajte sa na zábradlie, nepodliezajte ho a nenakláňajte sa cezeň. Rovnako sa nedotýkajte zvierat a nestrkajte ruky do expozícií. Zvieratá si môžu chrániť svoje teritórium a môžu vám ublížiť. V prípade nerešpektovania Zoo Bojnice nie je zodpovedná za ujmy na zdraví.

Chráňte našu zeleň

Netrhajte trávu, stromy alebo kríky a rovnako ju neponúkajte zvieratám ako potravu. Prosíme, nevstupujte na trávnik a držte sa vyznačených ciest.

Udržujte čistotu

V čistom prostredí sa cítime lepšie. Prosíme, hádžte odpadky do smetiakov a neznečisťujte areál zoo. Do pavilónov nevstupujte s jedlom a nápojmi.

Len s dozorom

Deti do 10 rokov môžu ísť do zoo len v sprievode dospelej osoby. Školské skupiny a organizované skupiny detí je povinný počas celej návštevy zoo sprevádzať dozor, ktorý je za deti zodpovedný.

Hrajte sa bezpečne

Pri využívaní rôznych atrakcií určených pre deti treba dodržiavať zásady bezpečnosti. Na pohybe pri edukačnom chodníku berte do úvahy klimatické podmienky.

Fajčenie je zakázané

V areáli zoo platí zákaz fajčenia, okrem miest na to určeným, a to pri bufetoch a stravovacích zariadeniach.

Dodržujte otváracie hodiny

Prosíme, aby ste rešpektovali otváracie hodiny zoo a naplánovali si prehliadku po zoo tak, aby ste stihli včas opustiť areál.

Dokumentácia zoo

Svojím vstupom do areálu zoo poskytujete súhlas s tým, že ak budete zaznamenaný Vy a osoby za ktoré ste zodpovedný na foto alebo video dokumentácii, ktorá bude vytvorená v priebehu Vašej prítomnosti v areáli, môžu byť použité podľa uváženia zoo, a to bez akéhokoľvek Vášho nároku na náhradu a bez časového alebo priestorového obmedzenia.

Poškodzovanie majetku zoo

Prosíme o nepoškodzovanie majetku zoo a iných osôb, nie je to dovolené. Pri spôsobenej škode bude od vás požadovaná finančná náhrada.

Služobné priestory

Prosíme nevstupovať do priestorov a zón označených zákazkovými tabuľkami. Tieto priestory sú určené len pre zamestnancov zoo a nie sú bezpečné pre návštevníka.

Osoby, ktoré porušia návštevný poriadok a osoby, ktoré obťažujú alebo ohrozujú zvieratá a ostatných návštevníkov zoo budú strážnou službou OKAMŽITE VYKÁZANÉ Z AREÁLU NÁRODNEJ ZOO BOJNICE.

Národná zoo Bojnice nezodpovedá za ujmy na zdraví a škody spôsobené nedodržaním tohto poriadku a za škody na odcudzených veciach návštevníka.

Želáme vám príjemný čas strávený v našej zoo!

SOS linka: 0902 629 011