Kvalita ovzdušia
Úvod » Kvalita ovzdušia
VEDELI STE, ŽE…
🌍🌲🌳🌲🌳🌲🌳🌲🌳🌲🌳🌍
1.Monitoring kvality ovzdušia zo 70. a 80. rokov 20. storočia ukázal, že v doline Biely potok (k.ú. Obec Ihráč, okres Žiar nad Hronom) je druhé najčistejšie ovzdušie v rámci celej bývalej ČSSR ?
2. Ovzdušie na Slovensku je z pohľadu EÚ nadpriemerne znečistené. Slovensko v európskom porovnaní vykazuje vysoké hodnoty prachových častíc PM10 a PM2,5, pričom tieto majú zásadný negatívny vplyv na zdravie človeka. V rámci EÚ sme krajinou s tretím najvyšším podielom obyvateľstva vystaveného nadmerným koncentráciám PM2,5, ktorý sa oproti celoeurópskemu priemeru zmenšuje iba polovičným tempom.
2. Znečistenie mikroskopickým prachom, škodlivými plynmi či ťažkými kovmi a organickými zlúčeninami spôsobujú ochorenia srdca a ciev a ochorenia dýchacieho ústrojenstva. Ortuť (Hg) má vysoko toxické účinky na nervovú sústavu. Má schopnosť negatívne ovplyvňovať vývoj mozgu ešte nenarodeného dieťaťa v tele tehotnej ženy. Benzo(a)pyren (C20H12) má schopnosť pretrvávať v prostredí, kumuluje sa v zložkách životného prostredí vrátane živých organizmov a má toxické, mutagénne i karcinogénne vlastnosti. Slovensko v európskom porovnaní vykazuje vysoké hodnoty prachových častíc PM10 a PM2,5, pričom tieto majú zásadný negatívny vplyv na zdravie človeka. V rámci EÚ sme krajinou s tretím najvyšším podielom obyvateľstva vystaveného nadmerným koncentráciám PM2,5, ktorý sa oproti celoeurópskemu priemeru zmenšuje iba polovičným tempom.
3. Znečistenie ovzdušia sa môže zdať byť zložité, ale my všetci môžeme urobiť niečo, aby sme ho znížili. Pochopenie rôznych zdrojov znečistenia, a ako to ovplyvňuje naše zdravie a životné prostredie, nám pomôže podniknúť kroky na zlepšenie ovzdušia okolo nás. Hlavných zdrojmi znečistenia ovzdušia sú – poľnohospodárstvo, domácnosti, priemysel, doprava a komunálny odpad.
4.Koľko znečistenia vdychujeme závisí od mnohých faktorov, napríklad aj od toho, či používame na varenie a kúrenie čistú energiu, od dennej doby a počasia. Dopravná špička je najčastejším zdrojom miestneho znečistenia, ale emisie z dopravných prostriedkov môžu sa šíriť, pohybovať vzduchom na veľké vzdialenosti, niekedy naprieč kontinentmi.
5.Nikto nie je chránený pred týmto znečistením, ktoré pochádza z piatich hlavných zdrojov ľudskej činnosti. Tieto zdroje produkujú látky ako napríklad oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxid dusičitý, oxid dusíka, prízemný ozón, tuhé častice, oxid siričitý, uhľovodíky a olovo, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie.