Mačky divé na moravsko-slovenskom pohraničí ohrozuje kríženie s mačkou domácou, preukázal to genetický výskum
Úvod » Mačky divé na moravsko-slovenskom pohraničí ohrozuje kríženie s mačkou domácou, preukázal to genetický výskum

Oblasťou, kde bol výskyt hybridných jedincov mačky divej najvyšší sú Strážovské vrchy, ktoré ležia oproti Bielym Karpatom cez údolie rieky Váh. Vedci tu zaznamenali štyri hybridy tvoriace 15 % z celkovej populácie zachytenej v tejto oblasti.

Nižšie Vám prinášame plné znenie tlačovej správy o hybridizácii mačky divej s mačkou domácou, ktorú ale nájdete i na webovom odkaze:

 

23.6.2022 Hybridizácia mačky divej

 

Mačky divé na moravsko-slovenskom pohraničí ohrozuje kríženie s mačkou domácou, preukázal to genetický výskum

Hybridizácia s mačkou domácou je jeden z faktorov, ktorý významne ohrozuje európske populácie vzácnej mačky divej. Miera kríženia sa medzi rôznymi oblasťami Európy líši. Vďaka spoločnému cezhraničnému projektu „Hľadáme mačku, pozor, divokú!,“ sú dnes k dispozícii prvé dôkazy o tom, že ku kríženiu dochádza aj v karpatskej populácii na moravsko-slovenskom pohraničí.

Kríženie mačky divej s domácimi mačkami je problém. „Strata genetickej čistoty kvôli kríženiu s mačkou domácou môže spôsobiť stratu niektorých lokálnych adaptácií, alebo zvýšiť prítomnosť škodlivých mutácií, ktoré sa vo vyššej miere vyskytujú u prešľachtených domácich mačiek,“ uvádza zoologička Jarmila Krojerová z Ústavu biológie stavovcov AV ČR, ktorá sa dlhodobo venuje. u mačky divej, aj rysa ostrovida. „Naše výsledky ukazujú, že výskyt hybridov je aspoň v niektorých oblastiach Slovenska vyšší, než je to napríklad v Nemecku,“ dodáva. Oblasťou, kde bol výskyt hybridných jedincov najvyšší, sú Strážovské vrchy, ktoré ležia oproti Bielym Karpatom cez údolie rieky Váh. Vedci tu zaznamenali štyri hybridy tvoriace 15 % z celkovej populácie zachytenej v tejto oblasti.

V Nemecku odhalil rozsiahly monitoring, že podiel hybridných jedincov je maximálne 3,5 %. V rámci európskych krajín je najhoršia situácia v Škótsku, kde tento problém spôsobil zánik geneticky čistej populácie mačky divej a tamojšie lesy teraz obývajú napospol kríženci. O záchranu tohto druhu sa tam v súčasnosti snaží za pomoci reintrodukcie z chovov v zoologických záhradách projekt SWAforLIFE.

Mačka divá, verzus mačka domáca

Mačka divá sa v rámci Česka vyskytuje v juhozápadných Čechách, kam sa šíri z Nemecka, a na moravsko-slovenskom pohraničí, kde sa jedná o karpatskú populáciu, rozširujúcu sa zo Slovenska. Ide o skryto žijúci druh, ktorý môže ľahko unikať pozornosti, a to aj vďaka zámene s domácimi kocúrmi. „Rozlišovanie mačiek divých a mačiek domácich na základe vzhľadu môže byť problematické, obzvlášť pre laickú verejnosť. Výskyt hybridov toto rozlišovanie významne komplikuje aj odborníkom,“ hovorí zoológ Martin Duľa z Hnutia DUHA Šelmy a Ústavu ekológie lesa LDF MENDELU, ktorý koordinuje monitoring mačky divej v Javorníkoch, kde zatiaľ kríženci zachytení neboli.

Mačka domáca pochádza z príbuzného druhu – mačky plavej, ktorá sa vyskytuje v severnej Afrike a na Blízkom Východe. Dnes je považovaná za samostatný druh. Do kontaktu s európskou mačkou divou sa dostala zhruba pred dvoma tisíckami rokov, keď ju do Európy priviezli starovekí Rimania. Oba druhy sa môžu bez problémov vzájomne krížiť a mať plodné potomstvo.

„Istotu pri určení miery hybridizácie nám poskytuje až správne vykonaná analýza DNA. Zatiaľ boli hybridní jedinci zachytení len v rámci karpatskej populácie, nie v rámci populácie v juhozápadných Čechách, tam je ale monitoring zatiaľ oveľa menej intenzívny,“ vysvetľuje Jarmila Krojerová.

K hybridizácii dochádza väčšinou v oblastiach, kde je nižšia početnosť divých mačiek a zároveň sa v lesnom prostredí vyskytujú zdivočené alebo túlajúce sa mačky domáce. V oblasti Bielych Karpát (na slovenskej strane) bol dokonca hybridný samec zachytený pomocou fotopasce pri párení so samicou mačky divej. „Párenie dokazuje, že sa hybridní jedinci ďalej zapájajú do reprodukcie, čím šíria cudzorodé gény do ďalších generácií,“ hovorí Pavel Dekár z Hnutia DUHA Šelmy, ktorý sa monitoringu mačky divej v Bielych Karpatoch venuje už niekoľko rokov.

„Podrobný monitoring mačky divej pomocou chlpových pascí a fotopascí s následným využitím analýzy DNA je jedinou možnosťou, ako nielen odhaliť podiel hybridných jedincov, ale tiež zistiť početnosť mačky divej či mapovať prítomnosť mačiek domácich v lesnom prostredí,“ dodáva Branislav Tám zo slovenskej NZOO Bojnice, ktorý koordinuje monitoring v oblasti Strážovských vrchov.

Projekt „Hľadáme mačku, pozor, divú!,“ ktorý realizujú Ústav biológie stavovcov Akadémie vied SR, Národná zoologická záhrada Bojnice a Hnutia DUHA Šelmy, je finančne podporený z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014-2020. Zameriava sa na výskyt tohto vzácneho živočícha predovšetkým na moravsko-slovenskom pohraničí, ale zoológovia zbierajú informácie o výskyte mačky divej aj z iných častí Českej republiky a Slovenska. Hoci projekt v tomto roku končí, vedci chcú v monitoringu pokračovať. Významne môže pomôcť aj verejnosť.

Rozšírenú fotogalériu nájdete na priložených webových odkazoch:

https://www.selmy.cz/novinari/galerie/?category=68%22
https://www.selmy.cz/novinari/galerie/?category=57%22

Videozáznam z párenia:
https://youtu.be/QpgZz55gRqA

Publikované: 23.06.2022, 09:57 hod.