Nakladanie s BRO environmentálne vhodným spôsobom
Úvod » Nakladanie s BRO environmentálne vhodným spôsobom

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
Realizácia projektu: rok 2013
Celkové výdavky projektu: 58 188,00 Eur
Dotácia: 49 498,00 Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie technického zázemia pre zvýšenie kvality nakladania s odpadom v zoo.