Nakladanie s odpadom v zoo II.
Úvod » Nakladanie s odpadom v zoo II.

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Triedený odpad a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Realizácia projektu: rok 2015
Dotácia: 80 000,00 Eur

Zameranie projektu: Súčasť aktivít komplexného nakladania s odpadom vznikajúcim v areáli zoo s prioritnou snahou o zvýšenie miery jeho zhodnotenia a využitie potrenciálu tohto odpadu na výrobu ekopeliet.