Sprístupňovanie informácii
Úvod » O nás » OLD – Informačný servis » Sprístupňovanie informácii

Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je v pôsobnosti odboru marketingu a propagácie Národnej zoologickej záhrady Bojnice.
Žiadosť možno podať:

 1. písomne na adresu:

Národná zoologická záhrada Bojnice
odbor marketingu a propagácie
Zámok a okolie 6

Bojnice

 1. elektronicky na adresu: zoobojnice@zoobojnice.sk,
 2. ústne, a to v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod. telefonicky na čísle: +421 46 540 32 41alebo osobne v Národnej zoologickej záhrade Bojnice,

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

– ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,

– kto žiadosť podáva, a to v rozsahu:

 1. ak žiadosť podáva právnická osoba je potrebné uviesť: názov/obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko osoby, ktorá v mene právnickej osoby žiadosť podáva,
 2. ak žiadosť podáva fyzická osoba je potrebné uviesť: meno, priezvisko a adresu pobytu,
  – ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiada žiadateľ sprístupniť),
  – aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).
  Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak Národná zoologická záhrada Bojnice nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak Národná zoologická záhrada Bojnice žiadosti o sprístupnenie informácie nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.
Proti rozhodnutiu Národnej zoologickej záhrady Bojnice možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Rozklad sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, a to Národnej zoologickej záhrady Bojnice.

Ak nie je v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach sprístupnenia informácií ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:

Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 0,05 eur
Vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4 0,08 eur
Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 0,10 eur
Vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3 0,15 eur
CD 0,40 eur
Obálka formátu A6 0,02 eur
Obálka formátu A5 0,03 eur
Obálka formátu A4 0,06 eur