Ochrana sysľa pasienkového
Úvod » Ochrana sysľa pasienkového

Názov projektu: Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus)
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE SYSEĽ
Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001069

Trvanie: 01/09/2020 – 31/12/2027
Celkový rozpočet projektu: 5 428 988 € (60 % je financovaných z príspevku Európskej komisie)
Partneri projektu: BROZ, ALKA Wildlife o.p.s, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná zoologická záhrada Bojnice

Zameranie projektu:

Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov ohrozeného druhu sysľa pasienkového vo vybraných lokalitách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je znížiť pokles populácie sysľa pasienkového,  zastaviť zmenšovanie ich územia  a zvýšiť množstvo kolónií a jedincov. Na posilnenie populácie sysľov je dôležité zabezpečiť– prikrmovanie, výsevy rastlín, ktoré sú vhodné ako jeho potrava, výsadba ovocných stromov skorých letných odrôd, podporné opatrenia na živočíšne zložky potravy – najmä pre hmyz, ktorým sa syseľ živí.

Projekt má viacero aktivít, za ktoré zodpovedajú jednotliví partneri. Medzi hlavnú aktivitu za ktorú zodpovedá NZOO je vytvorenie genetického centra, kde bude prebiehať genetická štúdia, vďaka ktorej sa získajú vedecké údaje o jedincoch. Zo zozbieraných vzoriek sa vytvorí génová banka pre ďalšie využitie a výskum. Odobraté vzorky budú uskladnené  a materiál bude poskytnutý aj iným inštitúciám, zoologickým záhradám alebo univerzitám na výskum. V NZOO budú umiestnené jedince určené na reštitúciu a na základe štúdie sa vyberú najvhodnejšie jedince. V neposlednom rade je dôležitosť dať do povedomia širokej verejnosti aktuálnu situáciu v ktorej sa ohrozený druh nachádza. V rámci projektu bude zrealizovaných niekoľko informačných aktivít pre laickú a odbornú verejnosť.

Viac informácií o projekte a aktivitách nájdete na stránke partnera: https://broz.sk/projekty/life-sysel/