EAZA Kampaň 21+
Úvod » Pomáhame » Kampane » EAZA Kampaň 21+

Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA) vyhlásila v septembri 2021 internú kampaň pre členov EAZA, ktorá bude prebiehať počas dvoch rokov pod názvom EAZA21+. Pomôže nám objaviť príležitosti, ktoré prináša nový rámec biodiverzity po roku 2020, v ktorom zohrávajú dôležitú úlohu moderné zoologické záhrady a akváriá a organizácie ako EAZA. V roku 2021 členovia EAZA potvrdili svoje vysoké ambície prijatím nového vyhlásenia o vízii EAZA: „Progresívne zoologické záhrady a akváriá zachraňujú druhy spolu s vami.“ Každý z Vás, nielen zoologické záhrady Európy môže priložiť ruku k dielu pri plnení tejto vízie. Táto ambícia integruje komunitu EAZA do globálnej skladačky ochrany biodiverzity. Z tejto pomyselnej a neustále sa meniacej skladačky, vyberáme tri, ktoré sú pre prácu EAZA a jej členov najpodstatnejšie: 

  • Ochranárske vzdelanie
  • Ochrana druhov
  • Obchod s voľne žijúcimi zvieratami

Tento nový rámec bol prijatý na samite CBD (Dohovor o biologickej diverzite) v Kunmingu v máji 2022 ako nátlak na zastavenie poklesu biodiverzity na poslednú chvíľu a obnovenie harmónie medzi ľuďmi a prírodou do roku 2050. Ak má byť tento plán po roku 2020 úspešný, bude musieť prispieť každý: všetci občania a všetky sektory hospodárstva a spoločnosti, vrátane moderných zoologických záhrad a akvárií, ako aj mimovládnych organizácií ako EAZA. V tejto kampani chceme definovať úlohu našej komunity v novej veľkej globálnej skladačke.

Aj Nzoo Bojnice je súčasťou tejto skladačky a ako malý dielik puzzle môže aj ona pomôcť svojou denno-dennou ochranárskou činnosťou k dosiahnutiu tohto veľkého plánu.

I. OCHRANÁRSKE

VZDELANIE

Aká je naša úloha pri posilňovaní postavenia verejnosti, aby ocenila biodiverzitu a aby jej životný štýl bol udržateľnejší? Na ktorých osvedčených postupoch môžeme stavať, aby sme túto úlohu ešte viac posilnili? 

Úloha vzdelávania v Nzoo Bojnice vychádza z hlavného cieľa, ktorý spočíva v komplexnej zostave vzdelávania k ochrane prírody. To znamená vzdelať a vychovať jednotlivcov v spoločnosť, ktorá má osvojené kompetencie v oblasti ochrany prírody (vedomosti, zručnosti a hodnoty pre ochranu prírody) a tieto kompetencie aj praktizuje v reálnom živote, teda stanú sa návykmi jednotlivcov, zvykom a celkovým zmýšľaním, prípadne životným štýlom spoločnosti. Zoologické záhrady patria na celom svete k obľúbeným kultúrno-výchovným inštitúciám. Viac ako 1000 týchto zariadení navštívi ročne celá desatina svetovej populácie, to znamená 700 miliónov ľudí. A to už je riadny potenciál na predanie odkazu a posolstva ochrany. Hlavnou úlohou dnešnej zoo je výchova ku vzťahu k zvieratám, umožňovanie rekreácie a oddychu v príjemnom prostredí a poučovanie o mnohorakosti zvieracieho sveta. K odborným poslaniam moderných zoo patrí okrem vystavovania živých exponátov aj chov ohrozených druhov a spravovanie Záchytného centra a starostlivosti o zvieratá, ktoré pochádzajú z nelegálneho obchodu s nimi.

Osvedčené postupy, na ktorých môžeme stavať sú predovšetkým tie, že vzdelávanie nie je obmedzené len na návštevníkov zoo. Vzdelávanie sa môže uskutočňovať v miestnej komunite v rámci partnerstva s inými organizáciami, in-situ projektmi a spoluprácou v globálnom meradle. Vzdelávanie o ochrane prírody je základnou ochranárskou úlohou zoologických záhrad a v neposlednom rade ďalšia dôležitosť je efektívne zapojenie do cieľa ovplyvniť zmeny správania verejnosti pre zachovanie ochrany.

Zaistenie výchovy širokej verejnosti k environmentálnemu vzdelávaniu, ekologickému mysleniu, ochrane prírody i životného prostredia s dôrazom na ohrozené druhy živočíchov je jednou z úloh nielen vzdelávacích pracovníkov zoo na príslušnom úseku, ale všetkých zamestnancov zoo. Sme nesmierne hrdí, že sa nám to darí pomocou rôznych podujatí uskutočnených v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach.

ZOOKRÚŽOK

VZDELÁVANIE ZA BRÁNAMI ZOO

ZOOŠKOLA

SPOLUPRÁCE S INYMI ORGANIZÁCIAMI

ZOOAKADÉMIA

EDUKAČNÉ STÁNKY V ZOO

SLOVENSKÁ ZOO LYMPIÁDA

II. OCHRANA 

DRUHOV

Ako môžeme zosúladiť náš potenciál v tejto oblasti s danými poslaniami pre ochranu druhov a dostupnými zdrojmi financovania?

Poslaním Nzoo Bojnice je aj ochrana druhov, či už našich slovenských alebo tých zahraničných, buď priamo v expozíciách zoo (zvieratá majú v zoo častokrát svoje posledné útočisko) alebo zaistenie ochrany cez rôzne organizácie, programy, projekty. Samozrejme naša aktívna činnosť je v súlade s našimi finančnými možnosťami a kompetenciami, aj keď našťastie už rôzne dostupné informácie sú zadarmo a je len na nás ako ich odovzdáme ďalej. Dôležitosť spočíva v informovaní verejnosti o potrebe ochrany a o potrebe zmeniť globálne myslenie a celkový vzťah k prírode. Nzoo Bojnice aktívne spolupracuje pri výskume a ochrane zvierat v ich prirodzenom prostredí s poprednými domácimi aj zahraničnými inštitúciami. Zabezpečuje trvalú starostlivosť o hendikepované živočíchy v rámci prevádzky rehabilitačnej stanice pre zranené a vzácne živočíchy fauny Slovenska. Na svojom webe združuje informácie o sieti záchranných staníc, súčasťou je aj mapa záchranných staníc na Slovensku.

REHABILITAČNÁ STANICA

Viac info o rehabilitačnej stanici v Národnej zoo Bojnice:

ZÁCHRANNÉ STANICE

Viac info o záchranných staniciach na Slovensku: 

Nzoo Bojnice je riadnym členom vo významných medzinárodných organizáciách: UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad, link: http://www.zoo.cz/), WAZA (Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií), EAZA (Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií), WAPCA (Združenie pre ochranu západoafrických primátov), EEKMA (Európska asociácia ošetrovateľov a manažérov chovu slonov),  IZE (Medzinárodná asociácia vzdelávacích pracovníkov zoo), Organizácia Species360 (Medzinárodná databáza zvierat chovaných v zoo), IUCN (medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov).

Je súčasťou mnohých záchranných programov, napr. RDB IUCN (Červená kniha IUCN), EEP (Európsky záchranný program pre ohrozené druhy) a zapojená do ESB a ISB (európske a medzinárodné plemenné knihy).

Zapája sa do rôznych projektov, napr.  Eurolynx (Expertná vedecká sieť na výskum a ochranu rysa ostrovida v Európe), link: https://zoobojnice.sk/emil-alpsko-dinarska-nadej/, Projekt LIFE SYSEL (Ochrana sysľa pasienkového),  Projekt SaveElephants (link: https://www.save-elephants.org/cs/o-projektu/) a mnoho ďalších.

III. OBCHOD

S VOĽNE ŽIJÚCIMI

ZVIERATAMI

Aká je naša úloha pri zabezpečovaní toho, aby sa s voľne žijúcimi zvieratami obchodovalo a využívali sa len legálne, udržateľne a eticky?

Poslaním Národnej zoo Bojnice nie je iba chov exotických zvierat, zábava či poskytovanie relaxu v rámci cestovného ruchu. Do veľkej miery sa upriamujeme i na edukáciu v oblasti ochrany životného prostredia, recyklovania odpadu a spravujeme rehabilitačnú stanicu či záchytné centrum. Zároveň sme súčasťou Medzinárodného dohovoru CITES, ktorý hovorí o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V prílohe I. dohovoru CITES sú zaradené najohrozenejšie druhy. Medzištátne obchodovanie s týmito druhmi nie je prípustné. Do prílohy I. je zahrnutých viac ako 600 druhov.

Živočíchy a rastliny sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystému. Musia byť preto chránené pre ďalšie generácie. Počas druhej polovice minulého storočia obchod s nimi vzrástol do takých rozmerov, že sa mnohé druhy dostali na pokraj vyhynutia. A práve z tohto dôvodu sa zapájame do množstva úspešných projektov, ktorými bojujeme s ilegálnou činnosťou. Ňou je v tomto prípade pašovanie ohrozených druhov zvierat a zakázaných suvenírov. Táto činnosť nesporne patrí k navýnosnejším biznisom čierneho trhu.

Našou snahou je čo najaktívnejšie prispieť k eliminovaniu, až k úplnému zlikvidovaniu takejto činnosti. A práve k dosiahnutiu týchto ambícii nám pomáha záchytné centrum, do ktorého prijímame zhabané a zaistené živočíchy, pochádzajúce z trestnej činnosti.

Medveď hnedý je častým “podnájomníkom” záchytného centra pri Národnej zoo Bojnice

 

No nielen záchytné centrum je miestom, ktoré nám umožňuje bojovať proti pašerákom. Na tento boj využívame priamo návštevnícke priestory bojnickej zoo. Národná zoologická záhrada Bojnice sa dlhodobo podieľa na projektoch, ktoré pozitívne vplývajú na odhalenie nelegálnej činnosti v rôznych smeroch. V tejto súvislosti sme nadviazali spoluprácu s príslušníkmi finančnej správy. Ide o cvičenie psov, ktoré sa oboznamujú s pachmi exotických zvierat a ich pobytovými znakmi. V priloženom webovom odkaze si môžete pozrieť reportáž, v ktorej sa prostredníctvom exkluzívnych záberov dozviete, ako prebieha takéto cvičenie.

V rámci edukácie upriamenej na všetky vekové kategórie sa veľmi intenzívne venujeme téme zakázané suveníry. Medzi ne patria napríklad výrobky zo slonoviny, kožušiny, mušle, šperky či ozdobné predmety z pancierov korytnačiek, výrobky z kože plazov a mnohé iné. Prevoz takýchto suvenírov by mohli slovenských dovolenkárov vyjsť poriadne draho. A reč nie je iba o pokute. Nik si nepraje putovať z dovolenky priamo do väzby. A najmä preto považujeme osvetu zameranú na túto tému za nesmierne dôležitú.

Zaistené výrobky z chránených druhov CITES

VZDELÁVAME AJ ZA BRÁNAMI ZOO, TÉMA:
ZAKÁZANÉ SUVENÍRY

V súvislosti s touto témou sme za bránami Národnej zoo Bojnice spustili kampaň, ktorá nesie názov “Ukradnutá divočina.” Ide o edukačné bannery, umiestnené na v blízkosti východu na dobre viditeľnom mieste návštevníckej trasy. Kampaň má upozorniť na ilegálny obchod so zvieratami a ich časťami. Ľudia ho nevedomky môžu podporiť kúpou suvenírov zo zvierat na dovolenke. Slogany kampane sú doplnené o fakty, ktoré hovoria napríklad o tom, že každý rok v Afrike zabijú viac ako tisíc nosorožcov, sto slonov každý deň zabijú pre slonovinu a desať miliónov divokých zvierat ročne ulovia pre kožušinu.Pútavou formou je na nich zobrazená nelegálna činnosť a odkaz, že každý kto sa na takejto činnosti dopustí, má na svojich rukách krv. A to tak v prípade úmyselného konania, ako konania z nedbanlivosti. Zakázané suveníry sú ale aj témami našich zookrúžkov, zooškoly a tredičných edukačných stánkov, v rámci projektu “Náučné leto.”

Diana sa do expozície bojnickej zoo dostala zo záchytného centra pre zhabané a zaistené živočíchy 

Mnohým z našich návštevníkov je dobre známy príbeh Diany, jaguára amerického, žijúceho za bránami Národne zoo Bojnice. A práve Diana je ideálnym príkladom, ktorý reálne odzrkadlí činnosť záchytného centra v Bojniciach. Z neho sa do expozície zoo dostala aj samica jaguára amerického, menom Diana. Naši návštevníci ju nájdu v šelminci, na trase od vivária do pavilónu opíc. Diana si prešla naozaj veľmi zaujímavým osudom. V minulosti bola adoptovaná českým podnikateľom, ktorý ale nemal na jej chov povolenie. Napriek tomu si ale túto najväčšiu americkú šelmu zaobstaral, no nielen to. Diane dal chirurgicky odstrániť lôžka, z ktorých vyrastajú pazúre a výrazne tak zasiahol do jej prirodzenosti. Týmto ju nielenže doživotne odkázal na život v zajatí, ale obral ju o možnosť zdieľať svoj život s akýmkoľvek samcom. S jej hendikepom to už nebolo možné a tak skončila v samostatnom výbehu Národnej zoo Bojnice.