Pripomíname si ju raz do roka, myslieť na ňu by sme mali každodenne!
Úvod » Pripomíname si ju raz do roka, myslieť na ňu by sme mali každodenne!

Predposledná májová nedeľa je z pohľadu Národnej zoo Bojnice výnimočná. Pripadol na ňu totiž dátum, ktorým si každoročne pripomíname Deň biodiverzity. V aktuálnom kalendárnom roku má tento deň o niečo špecifickejší nádych. Oslávime totiž i tridsiate výročie od prijatia Dohovoru o biologickej diverzite. Prijatý bol 22. mája 1992 v meste Nairobi, ktoré leží v štáte Keňa. Slovenská republika sa stala členskou krajinou tohto dohovoru dva roky po jeho vzniku, teda v roku 1994.

Biodiverzitu môžeme označiť za spoločné prírodné dedičstvo, ku ktorému treba pristupovať veľmi zodpovedne. Životné prostredie a všetko s ním súvisiace máme výlučne v rukách my sami, čiže ľudia.  Hlavnou myšlienkou vyššie spomínaného dohovoru, je úcta človeka ku všetkým formám života. V samotnom Dohovore o biologickej diverzite, je termín biologická diverzita definovaný ako rôznorodosť všetkých živých organizmov. Týka sa suchozemských, morských, ale i ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú tieto organizmy súčasťou. Označuje teda nielen rôznorodosť medzi druhmi, ale aj rozmanitosť, čiže diverzitu ekosystémov.

Jednou z foriem pomoci, ktoré by mohli upriamiť väčšiu pozornosť ľudstva na tému biodiverzita, je aktívna činnosť v oblasti edukácie. A práve v Národnej zoo Bojnice pôsobíme v rámci vzdelávania na vysokej úrovni. Biodiverzitou sa permanentne zaoberáme na stretnutiach „mladých zoológov“ a pri výučbe detí navštevujúcich našu zooškolu,. Dôraz na ochranu životného prostredia prikladáme i počas komentovaných prehliadok, seminárov, exkurzií a v neposlednom rade prostredníctvom osvety, na našej webovej stránke či sociálnych sieťach.