Prístup k informáciam
Úvod » Prístup k informáciam

PRÍSTUP K INFORMÁCIAM

 

Pri zverejňovaní informácií na základe žiadosti sa Nzoo Bojnice riadi Zákonom o slobode informácií – Zákon č. 211/2000 Z. z. Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti (viď. § 14, ods. 3 Zákona č. 211/2000 Z.Z.), a to informácie o tom:
a) ktorej povinnej osobe je určená,
b) kto ju podáva,
c) ktorých informácií sa týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať písomne, ústne, faxom na číslo +421/46/5403241, elektronickou poštou na adresu zoobojnice@zoobojnice.sk, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Ak žiadosť nemá zákonom stanovené náležitosti, Nzoo Bojnice postupuje v zmysle zákona o slobode informácií – teda vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, Nzoo Bojnice žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný útvar vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predlžiť najviac o 8 dní zo závažných dôvodov, ktoré sú uvedené v § 17 Zákona o slobode informácií. Príslušný útvar oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty 8 dní, predlženie lehoty ako i dôvody, ktoré viedli k jej predlženiu.

 

V súlade s § 21 ods.1 až 3 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Nzoo Bojnce stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

 

 

Úkon                                                                                                          EUR/1strana

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej                        0,07 EUR

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej                          0,13 EUR

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej                        0,13 EUR

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej                          0,20 EUR

1 ks diskety                                                                                                0,66 EUR

1 ks CD                                                                                                       1,66 EUR

1 ks obálka         C 6                                                                                 0,03 EUR

                             C 5                                                                                  0,05 EUR

                             A 4                                                                                  0,12 EUR

                             doporučená                                                                  0,08 EUR

                             doručená do vlastných rúk                                        0,10 EUR

poštová poukážka                                                                                    0,04 EUR

 

Náklady spojené s odoslaním informácie formou listu sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša Nzoo Bojnice.

Úhrada poplatku : Úhrada sa určí ako súčet nákladov za sprístupnenie a odoslanie informácie a žiadateľ uhradí poplatok vo výške nákladov ihneď po vybavení žiadosti v hotovosti alebo na bankovým prevodom.

Zamestnanec, ktorý žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval na nej vyznačí meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku a čoho sa týka, organizačný útvar, ktorý žiadosť vybavoval.