Svetový deň čistého ovzdušia
Úvod » Svetový deň čistého ovzdušia

Dňa 7. septembra  si pripomíname Svetový deň čistého ovzdušia – International Day of Clean Air for blue skies, ktorý bol po prvý krát vyhlásený na pôde OSN v roku 2020.

Tretí Svetový deň čistého ovzdušia pre modrú oblohu sa  koná práve dnes 7. septembra 2022 na tému „Ovzdušie, ktoré zdieľame“. Zameriava sa na cezhraničný charakter znečistenia ovzdušia a zdôrazňuje potrebu kolektívnej zodpovednosti a kolektívneho konania.

Znečistenie ovzdušia nepozná štátne hranice a je všadeprítomné. Okrem toho úzko súvisí s inou globálnou krízou, ako je zmena klímy, strata biodiverzity, iné formy znečistenia, sociálna a rodová rovnosť, ako
aj hospodársky rozvoj.

Niektoré látky znečisťujúce ovzdušie, ako je CO, metán a prízemný ozón, sú tiež krátkodobými látkami znečisťujúcimi klímu (SLCP) a sú zodpovedné za značnú časť úmrtí súvisiacich so znečistením ovzdušia, ako
aj za vplyvy na plodiny, a teda aj za potravinovú bezpečnosť.

Zmena klímy je neoddeliteľne spojená so znečistením ovzdušia, pričom jedno nemožno vyriešiť bez riešenia druhého. Integrovaný prístup k riešeniu oboch by mohol viesť k významným vedľajším prínosom. Do roku 2050 môžeme  znížiť globálne straty na úrode  v dôsledku týchto znečisťujúcich látok o polovicu znížením emisií metánu, zložky pri tvorbe troposférického ozónu, dôležitého skleníkového plynu a znečisťujúcej látky ovzdušia, čo by potenciálne ušetrilo 4 až 33 miliárd USD.

Potreba zvýšiť povedomie o probléme, vplyve a riešeniach znečistenia ovzdušia; zhromažďovanie a zdieľanie údajov, výskumu a osvedčených postupov, ako aj posilňovanie medzinárodnej a regionálnej spolupráce
v záujme efektívnej implementácie nebolo nikdy lepšie.

Znečistenie ovzdušia je najväčším prispievateľom k záťaži chorobami zo životného prostredia a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete, ktorým sa dá vyhnúť. 99 % svetovej populácie teraz dýcha znečistený vzduch, varuje WHO. Každý rok zomiera 7 miliónov ľudí v dôsledku znečistenia ovzdušia, pričom 90 % z nich je v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (WHO, Lancet Planetary Health ).

Je čas urobiť niečo pre čistejšie ovzdušie.

Publikované: 07.09. 2022