Svetový deň vody 2022 – Podzemná voda
Úvod » Svetový deň vody 2022 – Podzemná voda

 

Svetový deň vody 2022 – Podzemná voda

 

Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je dôležité pitnou vodou neplytvať. Týmto problémom sa zaoberali už naši predkovia, o čom svedčí už staré škótske príslovie „Cenu vody objavíš len keď vyschnú studne“.

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Význam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne definovaný v 12 bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6. mája 1968 v Štrasburgu:

 1. Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.
 2. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť, rozumne s nimi nakladať o podľa možnosti rozmnožovať.
 3. Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.
 4. Kvalitu vody treba udržiavať na takej úrovni, aby ju bolo možné použiť na požadované účely a najmä aby spĺňalo príslušné zdravotnícke normy.
 5. Použitá voda po navrátení do spoločného zdroja nesmie mať nepriaznivý vplyv na možnosť jeho ďalšieho využívania na verejné alebo súkromné účely.
 6. Zásadný význam pre zachovanie vodných zdrojov má udržiavanie primeraného rastlinného krytu pôdy, predovšetkým lesných porastov.
 7. Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované.
 8. V záujme zosúladenia krátkodobých o dlhodobých cieľov je potrebné, aby príslušné úrody vypracúvali plány racionálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi.
 9. Ochrana vody si vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovy odborníkov a informovanie verejnosti.
 10. Voda je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať všetci. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.
 11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by malo byť organizované podľa prirodzených povodí, nie podľa politických alebo administratívnych celkov.
 12. Voda nepozná hranice: ako spoločný zdroj si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Počas Svetového dňa vody 22. marca sa OSN a rôzne mimovládne organizácie snažia upriamiť pozornosť na problémy, ktoré sa tejto vzácnej tekutiny týkajú. Ide napríklad o nedostatok čistej vody v niektorých oblastiach a jeho dôsledky pre spoločnosť, nezodpovedné narábanie s vodou alebo vplyv znečistenej vody na životné prostredie. Každý rok je zameraný na inú tému. V roku 2022 je témou svetového dňa Podzemná voda – zobrazenie neviditeľného.

Spodná voda je neviditeľná, ale jej vplyv je viditeľný všade.

 

V nedohľadne, pod našimi nohami, je podzemná voda skrytým pokladom, ktorý obohacuje náš život. 

 

Takmer všetka tekutá sladká voda na svete je podzemná voda.

 

Ako sa klimatické zmeny zhoršujú, podzemná voda bude čoraz kritickejšia. 

 

Musíme spolupracovať na trvalo udržateľnom riadení tohto vzácneho zdroja.

 

Spodná voda môže byť v nedohľadne, ale nesmie zmiznúť z mysle. 

 

Viac informácií sa dozviete na oficiálnej stránke Svetového dňa vody