PODMIENKY SÚŤAŽE STRAŠIDELNÁ ZOO 2023

PODMIENKY SÚŤAŽE STRAŠIDELNÁ ZOO 2023

Organizátor súťaže (Národná zoologická záhrada Bojnice, ďalej len Organizátor súťaže) má právo zmeniť podmienky súťaže aj v priebehu jej trvania, pričom nemôže zo žrebovania vylúčiť dovtedy zapojených súťažiacich. Rovnako môže zmeniť výhry v súťaži.

Účastníci súťaže

Do súťaže Strašidelná zoo 2023 sa môžu zapojiť návštevníci Národnej zoologickej záhrady Bojnice, ktorí ju navštívili 31. októbra 2023 pri príležitosti akcie Strašidelná zoo 2023 a ktorí zároveň obdržali špeciálny lístok k tejto súťaži.

Zamestnanci Nzoo Bojnice sú zo súťaže vylúčení.

Do súťaže sa možno prihlásiť vypísaním špeciálneho lístka, na ktorom súťažiaci uvedú svoje meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo a vhodením lístka do osudia, ktoré sa nachádza v areáli sokoliarov Aquila Bojnice. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj účastníci mladší ako 18 rokov. Pri preberaní výhry v tejto veci bude konať zákonný zástupca neplnoletej osoby.

Prevzatie a odovzdanie výhry

Výhercovia súťaže budú stanovení na základe náhodného žrebovania.

Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov telefonicky alebo e-mailom za účelom prevzatia výhry. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade osobného prevzatia výhry, je nutné, aby si ju výherca prevzal do 30 dní od telefonického/emailového kontaktovania.

V prípade odosielania výhry poštou, znáša náklady za dodanie výhry Organizátor súťaže. V prípade odosielania výhry kuriérom znáša náklady za dodanie výhry výherca.

Výherca za seba nemôže určiť náhradníka.

Za neplnoletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca.

Výhru nie je možné zameniť za finančné prostriedky a rovnako nie je možné nárokovať si výmenu výhry za iný typ výhry.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaní a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote a ani o jej predĺženie nepožiadal Organizátora súťaže.

Právo na zmenu výhry

Organizátor súťaže má právo na zmenu výhry a to aj počas trvania súťaže alebo po jej ukončení a vyhlásení výsledkov.